ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem  nr 122/2020 Rektora UJK z dnia 8 czerwca 2020 roku zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 12 października 2020 roku. Semestr zimowy kończy się 3 marca 2021 r. Semestr letni trwa od 4 marca do 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r. określa zasady szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w UJK w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej. Według tego Zarządzenia:

– ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są prowadzone w formie tradycyjnej,

– wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych wykładów, które ze względu na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej,

– praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej,
z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

Wykłady prowadzone w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonymi godzinami i w zaplanowanym czasie.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie tradycyjnej są prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi właściwych organów sanitarnych.

 

Wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Filologia polska

I rok I° filologii polskiej

 • ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • HLP: staropolska/ oświecenie
 • wstęp do językoznawstwa
 • kultura języka
 • kognitywizm
 • zaburzenia komunikacji i mowy
 • podstawy prawne i organizacyjne systemu oświaty

II rok I° filologii polskiej:

 • przedsiębiorczość z elementami coachingu
 • HLP: pozytywizm/ Młoda Polska
 • GOJP
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwojowa
 • podstawy pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej nauczyciela
 • diagnoza nauczycielska i praca z uczniem ze SPE
 • dydaktyka ogólna
 • zarys historii polskiego edytorstwa naukowego
 • współczesne teorie edytorstwa
 • adiustacja i korekta
 • formy wypowiedzi w praktyce językowej

III rok I° filologii polskiej:

 • polska literatura współczesna
 • foniatria i audiologia
 • alalia z metodyką postępowania terapeutycznego
 • wczesna nauka czytania w perspektywie logopedycznej
 • trudności w nauce czytania i pisania z metodyką postępowania terapeutycznego
 • wstęp do zaburzeń w komunikacji o podłożu neurologicznym
 • metody pracy logopedy
 • dydaktyka języka polskiego
 • historia książki i druku

I rok II° filologii polskiej

 • historia języka polskiego
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • podstawy prawne i organizacyjne systemu oświaty
 • język w procesie kształcenia
 • film współczesny i sztuki audiowizualne
 • kierowanie i zarządzanie zespołem

II rok II° filologii polskiej

 • literatura polska wobec literatur europejskich
 • najnowsza literatura polska
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

 

Filologia germańska

I rok I filologii germańskiej

 • Filozofia
 • Interkulturowe społeczeństwo niemieckie
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • Przedsiębiorczość
 • BHP
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Historia literatury niemieckiej

II rok I o  filologii germańskiej

 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Teoria i analiza translacji
 • Historia literatury niemieckiej

III rok I o  filologii germańskiej

 • Historia języka niemieckiego
 • Historia architektury i sztuki krajów niemieckojęzycznych

I rok II o filologii germańskiej

 • BHP
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Teoria translacji
 • Zabytki literatury niemieckiej
 • Wiedza o realiach niemieckiego obszaru językowego
 • Interkulturowe problemy kontaktów biznesowych

II rok IIo filologii germańskiej

 • Semantyka leksykalna
 • Regionalne odmiany języka niemieckiego
 • Wykaz zajęć prowadzonych w formie zdalnej

  Wszystkie pozostałe wykłady na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ILiJ będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r.

  Ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie zdalnej za zgodą Rektora UJK w Kielcach:

  Dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UJK: prowadzi wszystkie przydzielone przedmioty w sposób zdalny, oprócz wykładów w formie zdalnej – będzie prowadził w semestrze zimowym następujące ćwiczenia w formie zdalnej:

  I rok I o filologia polska: literatura powszechna,
  III rok I o filologia polska: literatura popularna,
  II rok II o filologia polska: literatura polska wobec literatur europejskich,
  II rok I o filologia polska: edycja tekstów rękopiśmiennych.

  Dr hab. H. Giessen prof. UJK:
  II rok II o filologia germańska: seminarium,
  III rok I o filologia germańska: praca z tekstem medialnym (konwersatorium),
  I rok II o filologia germańska: lingwistyka tekstu (konwersatorium).

  Dr Łukasz Stolarski:
  III rok I o filologia angielska, studia niestacjonarne: seminarium,
  I rok I o filologia angielska, studia niestacjonarne: gramatyka opisowa (wykład i ćwiczenia).

Zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowymroku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Humanistycznym