Dr Switłana Leszczak


Dr Switłana Leszczak


dr Swietlana LeszczakSylwetka naukowa

Absolwentka Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (1983).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2004): Współczesne frazemy rosyjskie. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna (Wydział Humanistyczny Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach).

Zainteresowania naukowe

Frazeomatyka i frazeologia rosyjska, lingwistyka tekstu artystycznego, badania nad idiostylistycznym obrazem świata

Dyskurs publiczny rosyjski, ukraiński i polski.

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Языковое клише. Прагматика, семантика и структура аналитических номинативных неидиоматических знаков в современном русском языке, Kielce 2007, 176 s..
 2. Языковые прецеденты в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова, Kielce: Wydawnictwo UJK, 2019. 304 s.
 3. Когнитивные прецеденты в песенном творчестве Бориса Гребенщикова:природа и человек, Kielce: Wydawnictwo UJK, 2019, 233 s. (współautor – O.Leszczak)

 

Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Фразопроизводство, словопроизводство и предикативное синтаксирование: сходство и различие ономасиологических процедур, [W:] Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, nr 13, s. 121-138.
 2. Тексто- и смыслообразующая функция языковых клише в художественных текстах малой формы, [V:] Rossica Olomucensia, XLII (za rok 2003), část 1, Olomouc 2004, s. 115-119.
 3. Ономасиологический анализ сверхсловных неидиоматических знаков в современном русском языке, Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, tom 14, s. 151-167 [współautor O. Leszczak].
 4. Стабильность и вариативность как типологические признаки сверхсловных неидиоматических лексических знаков, [W:] Русистика и современность. Языкознание, Rzeszów, 200б s. 103-112.
 5. Семантика языковых клише (на материале русского языка), „Studia Methodologica”, Тернопіль 2006, вип.17, с. 87-94
 6. Infotainment: informacja – rozrywka – manipulacja (stereotypy kulturowe i językowe społeczeństwa informacyjno-konsumpcyjnego), [W:] Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą, Kielce 2007, s. 447-461 [współautor – O. Leszczak]
 7. Функционально-прагматическая системность языковых клише: валентность – эпидигматика – симилярность – оппозитивность – категориальность, w: Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Rusycystyczne studia konfrontatywne, Katowice 2007, s. 166-172.
 8. Формальные модели употребления прецедентных текстов в песенном творчестве Б. Гребенщикова, „Przegląd Wschodnioeuropejski”. Olsztyn 2012, nr III, s. 467-479.
 9. Саркастические смысловые трансформации прецедентных текстов в пространственно-временном континууме художественной картины мира Бориса Гребенщикова, „The Peculiarity of Man”, nr 19, Toruń 2014, s.301-318
 10. Фразеосинтаксические модели вербализации концепта существования / сущности в идиостиле Бориса Гребенщикова, в: Мова і культура. (Науковий журнал), Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ 2015, Випуск 18. Том I (176), с. 130-137.
 11. Фразеосинтексические модели вербализации концептуального суждения противопоставления в идиостиле Бориса Гребенщикова, „The Peculiarity of Man”, nr 24, Toruń 2016, s.155-176/
 12. Презентативная модель изображения природы в идиостиле Бориса Гребенщикова, „Acta Neophilologica”, XIX (2), 2017, s. 43-54.
 13. Транссубстанциализация натурфактов при изображении природных реалий в идиостиле Бориса Гребенщикова, „Studia Methodologica”, 2017, nr 45, s. 135-143.
 14. Изобразительная модель трансформации натурфактов в артефакты в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, 2017, nr 25, s. 137-142.
 15. Изобразительная модель натурализации человека и антропных феноменов в идиостилевой картине мира Бориса Гребенщикова, „Prace Językoznawcze”, XX/3, 2018, s. 93-103.
 16. Переводное цитирование и трансформация перевода иноязычных прецедентов как идиостилевой прием в творчестве Бориса Гребенщикова, „Studia Methodologica”, 2018, nr 47, s. 91-100.
 17. Прецедентный текст – прецедентное высказывание – цитатная лексема: проблема размежевания понятий, w: System i normaw perspektywie lingwistycznej, pod red. Piotra Zbróga, Kielce 2019, s. 163-175.

 

Kontakt

sweta@ujk.edu.pl