Wszystkie aktualności


Archiwum aktualności


ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM

Szanowni Państwo,
zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 Dziekana WH z dnia 25.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny (https://whum.ujk.edu.pl/komunikat-nr-1-2021-dziekana-wydzialu-humanistycznego/) informuję, że zajęcia w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa będą się odbywały zgodnie z następującym porządkiem:
1) ZAJĘCIA ZDALNE:
- filologia angielska, studia stacjonarne: I,II,III rok I stopnia
- filologia angielska, studia stacjonarne: I, II rok II stopnia
(z wyłączeniem seminarium magisterskiego na II roku II stopnia – forma hybrydowa)

- filologia germańska, studia stacjonarne: I, II, III rok I stopnia
- filologia germańska, studia stacjonarne: I rok II stopnia

- filologia polska: I, II, III rok I stopnia
(stacjonarnie – zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru – tylko przedmioty:
• pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II rok)
• komputerowa redakcja tekstu i formatowanie (III roku)
- filologia polska: I i II rok II stopnia
STACJONARNIE – zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru – tylko przedmioty:
• pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II rok)
• warsztaty rejestracji audiowizualnej (II rok II stopnia)

- lingwistyka stosowana, studia stacjonarne: I, II, III rok I stopnia
- lingwistyka stosowana, studia stacjonarne: I rok II stopnia

- logopedia ogólna: I i II rok

2) ZAJĘCIA W FORMIE HYBRYDOWEJ:
- filologia germańska, studia stacjonarne: II rok II stopnia:
• praktyczna nauka języka niemieckiego – tryb zdalny
• semantyka leksykalna – tryb stacjonarny
• regionalne odmiany języka niemieckiego – tryb stacjonarny
• seminarium magisterskie – tryb zdalny/tryb stacjonarny
• nowe media w dydaktyce języka niemieckiego – tryb zdalny
• kompetencja interkulturowa w nauczaniu języka niemieckiego – tryb zdalny
• dydaktyka nauczaniu języka niemieckiego – tryb zdalny
• tłumaczenia konsekutywne – tryb zdalny
• wystąpienia publiczne w języku niemieckim – tryb stacjonarny

Do zobaczenia! Czekamy na Państwa w Instytucie i online już od 4 marca!

Aktualne nabory

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia Polska, Logopedia i Historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

 • Nauczysz się rozpoznawać przyczyny i objawy mowy bezdźwięcznej.
 • Poznasz zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Zdobędziesz umiejętność autorskiej diagnozy, oceny oraz planowania holistycznej terapii logopedycznej dziecka, u którego stwierdzono mowę bezdźwięczną.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 5 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna

Wczesna diagnoza i stymulacja

 • Zapoznasz się z etapami rozwoju psychoruchowego dziecka, technikami karmienia i połykania, symptomami dysfagii, odruchami orofacjalnymi u dziecka w 1 r. życia, pediatryczno-logopedyczną oceną noworodka i dziecka do 7. roku życia.
 • Nauczysz się stosować w praktyce kwestionariusze rozwoju dziecka i rozwijać umiejętność programowania terapii logopedycznej u dzieci.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 10 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna

Warsztaty komunikacji językowej

 • Weźmiesz udział w tandemowych warsztatach językowych (student polski i obcokrajowiec), w czasie których poszerzysz wiedzę o problemach kultury współczesnej oraz edukacji międzykulturowej.
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 20 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna lub pracownik dydaktyczny UJK

Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej

 • Dowiesz się, czym jest coaching i tutoring
 • Poznasz etapy procesu coachingowego i tutorskiego oraz strukturę sesji coachingowej i tutorskiej
 • Osobiście przetestujesz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu i tutoringu
 • Dzięki zdobytym umiejętnościom zdecydujesz, jak dalej rozwijać własny potencjał oraz jak wzmacniać zasoby Twoich przyszłych uczniów.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 30 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (certyfikowany tutor i coach)

Biblioterapia w dydaktyce szkolnej

 • Poznasz terapeutyczny potencjał literatury.
 • Zdobędziesz wiedzę o warsztacie pracy biblioterapeuty.
 • Nauczysz się pisać programy biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dorosłych i seniorów
 • Dowiesz się, jak za pomocą biblioterapii przeciwdziałać uzależnieniom, agresji, złości w Twojej przyszłej pracy oraz jak pracować z dziećmi chorymi i niedostosowanymi.
 • Poznasz bajkoterapię (bajka relaksacyjna, bajka terapeutyczna, bajka logopedyczna).
 • Będziesz mieć niepowtarzalną okazję napisania autorskiego programu biblioterapeutycznego.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 40 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (biblioterapeuta)

Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych

 • Zapoznasz się z metodą projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Poznasz sposoby ewaluacji pracy metodą projektu. (Dowiesz się, jak prezentować efekty pracy metodą projektu oraz jak oceniać prezentację).
 • Nauczysz się, jak kształcić pożądane umiejętności i kompetencje u Twoich przyszłych uczniów
 • Jako przyszły nauczyciel dowiesz się, jak podnieść efektywność nauczania
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 20 godzin, prowadząca: dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 17 lutego do 3 marca 2021 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się elektronicznie lub osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zapisu można dokonać na Wydziale Humanistycznym UJK (ul. Uniwersytecka 17), w pokoju nr 42.

Jeśli wybierają państwo drogę elektroniczną, dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od 17 lutego do 3 marca 2021 r. odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska, Historia, Logopedia, potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*, z  zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku, co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/-tki wskazanego roku.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną potwierdzenia dokona Dziekanat.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Po raz dwudziesty drugi obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego proklamowany przez UNESCO z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa językowego świata i jego znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Dzień służy także promocji wielojęzyczności oraz podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji. Tym razem tematem przewodnim Dnia jest „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”. Podkreśla się rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i inkluzywności w edukacji.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. Piotra Zbróga, językoznawcy Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, profesora zwyczajnego, autora wielu publikacji związanych z kulturą języka, składnią, komunikacją językową, a także poradników, słowników czy podręczników, prowadzącego audycje i programy telewizyjne wokół problemów językowych. Wykład zatytułowany jest "Koronawirus i rekomendacje, czyli jak Polacy zakażają się zapożyczeniami".

---

Dziękujemy Uniwersyteckiemu Centrum Mediów za pomoc w nagraniu i upowszechnianiu wykładu.

 

ZAPROSZENIE NA CYKL WYKŁADÓW DRA STANA BRECKENRIDGE’A

Serdecznie zapraszamy studentów i wykładowców na cykl 4 wykładów dra Stana Breckenridge'a organizowanych (online) w dniach 2-11 marca 2021 roku w ramach Dni Kultury Afroamerykańskiej.

Wydarzenie powstało we współpracy z Konsulatem Generalnym US w Krakowie oraz trzema zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami: Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Program

 • 2 marca, 2021 (wtorek) godz. 18.00-19.30; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wykład inaugurujący projekt: African American Music Styles
 • 4 marca, 2021 (czwartek) godz. 10.30-12.00; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Tytuł wykładu: Out of Love for Jazz
 • 9 marca, 2021 (wtorek) godz. 11.00-12.30; Uniwersytet Opolski Tytuł wykładu: The Significance of African American Music in Film
 • 11 marca, 2021 (czwartek) godz. 10.30-12.00; Uniwersytet Rzeszowski Tytuł wykładu: Civil Rights & Protest Songs of 1950s – 1960s

Formularz rejestracyjny znajduje się  >tutaj< !

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UJK jest dr Monika Łodej (monika.lodej@ujk.edu.pl )

Kraków

Kielce

Opole

Rzeszów

AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku filologia polska, logopedia ogólna i historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

- Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy
- Wczesna diagnoza i stymulacja
- Warsztaty komunikacji językowej
- Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej
- Biblioterapia w dydaktyce szkolnej
- Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

 Rekrutacja trwa od 17 lutego do 3 marca 2021 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się elektronicznie lub osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zapisu można dokonać na Wydziale Humanistycznym UJK (ul. Uniwersytecka 17), w pokoju nr 42.

Jeśli wybierają Państwo drogę elektroniczną, dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od 17 lutego do 3 marca 2021 r. odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: filologia polska, historia, logopedia ogólna, potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*, z  zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku, co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/-tki wskazanego roku.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe niewynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną potwierdzenia dokona Dziekanat.

Najnowsza publikacja prof. Marka Ruszkowskiego

Okładka słownika nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego - prof. Marka Ruszkowskiego (zdjęcie)Z przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji prof. Marka Ruszkowskiego. Autorowi serdecznie gratulujemy, a zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Marek Ruszkowski, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo UJK, Kielce 2020 (312 s.)

Słownik daje odpowiedzi na pytania typu: Domaszowice czy Domaszewice? Jadę do Tuczęp czy Tuczępów (wieś Tuczępy)? Mieszkam we Włoszczowie czy we Włoszczowej? Przymiotnik od nazwy Oblęgorek to oblęgorski czy oblęgorecki? Jak brzmią przymiotniki od nazw Bejsce, Bizorędki?

Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego jest pierwszym tego typu opracowaniem. Rejestruje 7266 nazw miejscowych województwa świętokrzyskiego, co stanowi 7,0% nazw miejscowych Polski. Przy każdej nazwie podano sześć informacji: 1. urzędową nazwę miejscowości lub jej części, 2. urzędowo ustalony typ miejscowości, 3. przynależność administracyjną miejscowości do gminy, 4. przynależność administracyjną miejscowości do powiatu, 5. zakończenie dopełniacza dla nazw wszystkich miejscowości, co sugeruje sposób odmiany, 6. formę przymiotnika.  Podane informacje są zgodne z ustaleniami  Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, mają więc status normy urzędowej i językowej.

Słownik może być pomocny nauczycielom, uczniom, studentom, urzędnikom i wszystkim tym, którym kwestie poprawnego posługiwania się nazwami miejscowymi nie są obce.

Książka będzie do nabycia w Wydawnictwie UJK https://wydawnictwo.ujk.edu.pl/.../nowosci-filologia-polska/

Zaproszenie na wykład Patricka T. Slowinskiego, Konsula Generalnego USA w Krakowie

Dr. Patrick T. Slowinski, the U.S. Consul General in CracowDear Students, Colleagues and Friends of our University,

The Institute of Linguistics and Literary Studies at Jan Kochanowski University is honoured to invite you to a lecture given by Dr. Patrick T. Slowinski, the U.S. Consul General in Cracow, entitled Resilience during Challenging Times. The talk will be given in English (via Zoom) on Thursday, February 25, 2021 from 13.00 - 14.00.

To register please fill in >>this registration form<< (active until Monday, February 22nd)

If you have further questions, please contact dr Monika Łodej at monika.lodej@ujk.edu.pl

* Resilience is a term popular across disciplines – psychology, medicine, education, and business just to name a few. The main question people ask regarding resilience is: “Why do some people suffer real hardships and not falter?” To answer this question, Patrick T. Slowinski will pull from research at Harvard University.

UJK zaprasza na nowe studia podyplomowe COPYWRITING

Interesujesz się nowymi mediami? W Internecie spędzasz długie godziny? Pisanie nie sprawia Ci problemu? Zacznij na tym zarabiać! Zapisz się na dwusemestralne studia podyplomowe Copywriting i poznaj tajniki tego nowoczesnego zawodu. Startujemy już w marcu 2021.

Dziś nasze życie przeniosło się jeszcze bardziej do sieci. Tam kupujemy, studiujemy, poznajemy ludzi, szukamy porad, opinii, informacji. To tam firmy zdobywają klientów i tam prowadzą z nimi dialog. Nie jest to proste, bo słowa mają wyjątkową wagę. Nauczymy Cię skuteczności w sieci i poza nią.

Dlaczego warto zapisać się na studia podyplomowe z Copywritingu na UJK?

 • Nasi wykładowcy pokażą Ci, w jaki sposób pisać wciągające teksty na strony WWW, posty generujące setki lajków w social mediach, oryginalne blogi. Dzięki nim z łatwością stworzysz artykuł sponsorowany, tekst wizerunkowy, nazwę firmy, produktu, błyskotliwy slogan reklamowy - wszystko, czego fundamentem są słowa.
 • Studia mają wymiar warsztatowy, możesz liczyć na praktyczne podejście.
 • „Content is the king!”, mówi znane marketingowe powiedzenie. Dlatego copywriting to praca przyszłości. Na usługi copywritera jest aktualnie gigantyczne zapotrzebowanie rynkowe, które stale rośnie. Wykorzystaj to!
 • Pomożemy Ci wystartować w zawodzie. Możesz potem prowadzić własny biznes, pracować dla wyspecjalizowanej agencji lub firmowego działu marketingu. Możesz to robić tylko czasem, dla siebie, zarabiając na realizację własnych marzeń. Tylko Ty zdecydujesz kiedy i dla kogo!
 • Jedna godzina zajęć kosztuje tylko 15,2 zł! (Łącznie 2720 zł oba semestry!) Lepszej oferty nie znajdziesz w całej Polsce! Całość wyjdzie taniej niż kilkudniowy kurs, a po ukończeniu studiów zyskasz dyplom, który często decyduje o otrzymaniu pracy.

Nie czekaj - zapisz się już teraz!  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ     https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Informacji o studiach udziela kierownik studiów podyplomowych Copywriting

dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik  -  krzysztofik@ujk.edu.pl

Link do video

Ocena jakości kształcenia

Zaproszenie do oceny jakości kształcenia (zdjęcie)Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia związaną z realizowanymi zajęciami.

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat obsługi administracyjnej  na wydziale/ w filii oraz
w jednostkach UJK, z których korzystałeś/aś (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia  Osób z Niepełnosprawnościami).

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości zajęć zdalnych.

Podziel się z nami swoimi:

- spostrzeżeniami,
- pomysłami,
- uwagami.

GDZIE SZUKAĆ ANKIET?

Ankiety dotyczące oceny jakości  kształcenia oraz obsługi administracyjnej dostępne są
w Wirtualnej Uczelni.

Link do ankiety dotyczącej nauczania zdalnego zostanie udostępniony pocztą mailową.

 

KIEDY WYPEŁNIĆ?

Ankietyzacja trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.

 

ANKIETY SĄ ANONIMOWE

Wyniki ankiet będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci

zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Wykład Prof. Zoltána Kövecsesa

Prof. Zoltán Kövecses z kwiatamiSzanowni Państwo,

już 27 stycznia 2021 roku będziemy mogli uczestniczyć w wykładach Pana Profesora Zoltána Kövecsesa z Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Profesor Zoltán Kövecses jest bardzo znanym i docenianym na całym świecie językoznawcą kognitywistą, emerytowanym profesorem lingwistyki Wydziału Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Zajmuje się przede wszystkim językoznawczą koncepcją metafory oraz na relacjami między językiem, umysłem  i kulturą.

W 2017 roku Prof. Zoltán Kövecses przyjął tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Cykl wykładów Pana Profesora zorganizowała Szkoła Doktorska UJK w ramach projektu unijnego „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Poniżej link do spotkania (Zoom) 27 stycznia:

https://zoom.us/j/94038063906?pwd=ZE1xSGplUlppTitRb0lYVHRtVVNndz09

Link będzie aktywny od godz. 9:50.

Wizyta Profesora Zoltána Kövecsesa na UJK (w Kielcach i Sandomierzu) w 2017 roku:

Pożegnanie

Zdjęcie prof. Barbary Greszczuk

Z głębokim smutkiem informujemy, że 18 stycznia 2021 roku odeszła od nas Pani Profesor Barbara Greszczuk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej w latach 2008-2012.

Msza żałobna odbędzie się 21 stycznia 2021 roku o godzinie 12.30 w kościele św. Judy Tadeusza, po czym nastąpi złożenie prochów na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Prof. Barbara Greszczuk ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w 1973 roku. Doktoryzowała się w 1982 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1994 w Instytucie Języka Polskiego PAN na podstawie rozprawy „Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego”. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała 15 marca 2002.

Po uzyskaniu magisterium podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (przekształconej w Uniwersytet Rzeszowski). Od 1993 do 1996 była zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, natomiast w latach 1996–2002 kierowała Zakładem Polszczyzny Historycznej i Dialektologii. W 2002 podjęła pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (przekształconej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Rok później objęła stanowisko profesora zwyczajnego i została kierownikiem Zakładu Polszczyzny Współczesnej. W latach 2008–2012 pełniła funkcję dyrektora IFP.

Była uczennicą Krystyny Pisarkowej i Leszka Bednarczuka. Zajmowała się onomastyką, dialektologią, biblistyką językoznawczą i translatoryką.

Najważniejsze publikacje:

    „Konstrukcje porównawcze i ich rozwój w języku polskim”, Rzeszów 1988.

   „Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego”, Rzeszów 1993.

   „Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej”, Rzeszów 2000.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Greszczuk

VI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Język jako świadectwo kultury”

Formularz zgłoszeniowy

 

Jazda konna – wychowanie fizyczne

Zdjęcie ozdobne - charakter dekoracyjny - konieProsimy studentów, którzy chcieliby odbywać zajęcia wychowania fizycznego w formie  jazdy konnej, o zgłoszenie swojego zainteresowania na adres: ilij@ujk.edu.pl do 17.01.2021 roku.

Liczebność grupy jest ograniczona.

 

Zapraszamy na spotkanie koła naukowego „Teatr C112”

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie koła naukowego „Teatr C112”, które odbędzie się online, na MS Teams, w najbliższy czwartek, 14 stycznia, o godzinie18.00. Koło działało prężnie przy niegdysiejszym Instytucie Filologii Polskiej pod kierownictwem p. Karoliny Gregorczyk. Czas jednak nieubłaganie płynie, dotychczasowi członkowie zakończyli już swoją edukację na UJK. Pojawiła się jednak w grupie obecnych studentów Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa chęć wznowienie działalności Koła w nieco poszerzonej formule, co być może pociągnie za sobą również zmianę jego nazwy.
Celem najbliższego spotkania będzie podsumowanie dotychczasowej działalności, przedstawienie nowych planów i inicjatyw, wyłonienie władz Koła oraz sprawy różne.
Koło naukowe „Teatr C112” adresowane jest do studentów UJK zainteresowanych teatrem oraz filmem, sztukami audiowizualnymi, literaturą w teatrze i filmie. Naszym celem jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale też dyskusje, wspólne poznawanie wybitnych dzieł teatralnych i filmowych, własna twórczość studentów oraz wspieranie i rozwijanie zainteresowań naukowych związanych ze sztukami audiowizualnymi. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu na niżej podane adresy - prosimy o podawanie numerów albumów w celu dołączenia chętnych do zespołu na platformie MS Teams.

Z pozdrowieniami
dr hab. prof. UJK Diana Poskuta-Włodek dposkuta@ujk.edu.pl
dr Monika Bator monika.bator@ujk.edu.pl

Źródło zdjęcia:
https://www.facebook.com/.../a.15081579.../1829373287309360/

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Kielce, dn. 21.12.2020 r.

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Renaty Cuprych

pt.: Charakterystyczne cechy biolektalne osób starszych

 • Promotor: dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Promotor pomocniczy: dr Ewa Boksa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • dr hab. Jolanta Panasiuk prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Grabias Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_renata_cuprych.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97531517847?pwd=K1BvV0FsRndLZENDWGRCNWFhTVZaZz09

Meeting ID: 975 3151 7847
Passcode: obrona

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce

 

 

NAGRODY REKTORA

UWAGA!
Jeszcze do 15.01.2021 można składać do Dziekana wnioski o NAGRODĘ REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 2019/20.
Wszystkie informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 92/2019 Rektora UJK - https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-92-2019-regulamin-nagrod-regulamin.pdf
Zapraszamy do składania wniosków! Trzymamy kciuki!

Pożegnanie

          Ze smutkiem informujemy, że 11 grudnia 2020 roku odszedł z naszego grona dr  Józef Żuk, wieloletni wicedyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej (w latach 1975-2002), literaturoznawca, autor wielu publikacji naukowych, pasjonat i znawca literatury i kultury rosyjskiej. Aktywny uczestnik życia akademickiego Uczelni, zawsze chętny do pomocy zarówno współpracownikom, jak i studentom.

     Był obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, zapamiętamy Go jako człowieka pełnego radości, uśmiechu, optymizmu i życzliwości.

                                    

Spoczywaj w pokoju!

Koleżanki i koledzy z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach

Wyrazy współczucia

Panu Profesorowi Januszowi Detce

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Dyrekcja i pracownicy

Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

UJK w Kielcach

 

 

Droga Studentko i Drogi Studencie

Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich studentów, a w szczególności studentów pierwszych lat na szkolenie „Prawa i obowiązki studenta", które odbędzie się online na platformie MS Teams, w środę 09.12.2020 r. o godzinie 10:00. Szkolenie jest obowiązkowe dla starostów lat.
Nieobecność na zajęciach, które odbywają się w czasie szkolenia będzie usprawiedliwiona.
Na szkoleniu dowiesz się jakie są Twoje prawa i obowiązki, gdzie możesz się zgłosić w razie problemów czy wątpliwości, poznasz szczegóły dotyczące Twojej uczelni, spraw socjalno-bytowych, dowiesz się czym jest Samorząd Studentów UJK i wiele innych. Będziesz miał/a możliwość zadać nurtujące Cię pytania lub podzielić się swoimi doświadczeniami.

Na wydarzenie należy zapisać się za pomocą linku, co umożliwi dodanie do
grupy MS Teams:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lW6LiflDA0aIohncnsIDRBAv-5nhyUVNtllE57_2H7RUNE5BMlJJRlpQS0JLVE01QUk4V0ZUSTRENS4u

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook’u:
https://fb.me/e/cYegVTEhq
W razie pytań prosimy o kontakt przez nasz fanpage na Facebook’u:
@URSSUJK

Pozdrawiamy serdecznie
Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 26.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Olgi Ziopai

pt.:Strategie adaptacji literatury w widowiskach tanecznych

Promotor:

dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Biliński Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Janusz Pasterski prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_olga_ziopaja.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92089313735?pwd=L3FyMWZkODNKREdVUGd6Y1dZbklTZz09

Meeting ID: 920 8931 3735

Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 1. przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 2. kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 1. imienne konto poczty elektronicznej,
 2. aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa
dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

LAURA BASSI SCHOLARSHIP

The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in December 2020:
 
     Winter 2020
Application deadline: 25 November 2020
Results: 20 December 2020All currently enrolled master's and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of their employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi
Zdjęcie: Laura Bassi Schlarship (editing press)

FILOLOGIA GERMAŃSKA – WAŻNE!

 

UWAGA!

Przedłużamy rekrutację na szkolenia dla germanistów!!!

Dodatkowa rekrutacja trwa od 05.11. do 12.11.2020!

Rozszerzeniu ulega również grupa docelowa na szkolenie Praca w niepewnych czasach, rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie. Obejmuje ona teraz nie tylko studentów II roku II stopnia, ale również  studentów III roku I stopnia oraz I roku II stopnia

FILOLOGIA GERMAŃSKA – WAŻNE!

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku filologia germańska do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

 1. Fonetyka języka niemieckiego na co dzień – dla II roku studiów I stopnia
 2. Wir verkaufen (uns) jeden Tag rozwój osobisty GERMANISTY – dla III roku I stopnia i dla I roku II stopnia
 3. Praca w niepewnych czasach, rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie – dla II roku II stopnia (zmiana grupy docelowej – informacja powyżej!)

 

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 21 października do 30 października 2020 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od  21 do 30 października odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl. W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02 (po uprzednim umówieniu drogą e-mailową, ze względu na system zmianowy pracowników Dziekanatu). Można również przybyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu e-mailowym mwesolowska@ujk.edu.pl) w godzinach 9:00-14:00, pokój nr 42, w budynku CJO ul. Uniwersytecka 17, zachowując pełne rygory związane z sytuacją epidemiczną.

 

Do formularza należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

 

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji:

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*,

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną Student nie dołącza zaświadczenia o średniej ocen z Dziekanatu. W toku rekrutacji komisja rekrutacyjna pozyska potwierdzenie wpisanych średnich z Dziekanatu.

 

 

Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia Polska do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

-Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy
-Wczesna diagnoza i stymulacja
-Warsztaty komunikacji językowej 

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja została przedłużona do 15 listopada 2020 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od  19 do 30 października odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl. W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02 (po uprzednim umówieniu drogą e-mailową, ze względu na system zmianowy pracowników Dziekanatu). Można również przybyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu e-mailowym mwesolowska@ujk.edu.pl) w godzinach 9:00-14:00, pokój nr 42, w budynku CJO ul. Uniwersytecka 17, zachowując pełne rygory związane z sytuacją epidemiczną.

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

 

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*,

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną Student nie dołącza zaświadczenia o średniej ocen z Dziekanatu. W toku rekrutacji komisja rekrutacyjna pozyska potwierdzenie wpisanych średnich z Dziekanatu.

 

Nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne do zagranicznych uczelni

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ KA107 (kraje poza UE). Rekrutacja potrwa do 27 listopada br. Wyjazdy pracowników będą realizowane w  roku akademickim 2020/2021 oraz semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów, punktacja i formularze do pobrania znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce ERASMUS KA107 – Zasady realizacji wyjazdów – Wyjazdy dydaktyczne

https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/zasady-realizacji-wyjazdow/wyjazdy-dydaktyczne/

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), poczty tradycyjnej lub osobiście.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 2.11.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Iwony Kąckiej-Stanik

pt.: Akwizycja języka angielskiego przez sześcio- i siedmiolatków w świetle eklektyzmu metodycznego

 

Promotor:

 • dr hab. Elżbieta Michow
  emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • dr hab. Paweł Płusa prof. UŚ  Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Grzegorz Majkowski  prof. WSSE Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_iwona_kacka-stanik.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 987 4648 2084
Passcode: obrona

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce 

Informacja o pracy sekretariatu instytutu

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemicznym uprzejmie informujemy, że sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-12:00. W pozostałe dni prosimy o kontakt mailowy  (ilij@ujk.edu.pl) lub telefoniczny [(41) 349 7115, (41) 349-7120)].

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Panie i Panowie,
gdyby mieli Państwo jakiekolwiek problemy ze sprzętem komputerowym/ połączeniami internetowymi, gdyby potrzebowali Państwo pomocy, dostępu do komputera i łącza internetowego, gdyby nie mogli Państwo uczestniczyć w zajęciach online, bardzo prosimy o taką informację do wicedyrektorów ds. kształcenia:
- dr hab. Alicji Gałczyńskiej prof. UJK (alicja.galczynska@ujk.edu.pl; tel. 664 366 412)
- dra Jana Hajduka (jan.hajduk@ujk.edu.pl).
Postaramy się – w miarę możliwości – pomóc!

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

UWAGA STUDENCI I LAT! BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA INFORMUJE!

Od 19 października 2020 roku do odwołania przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:
– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne;
– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.
Link do szkolenia:
https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html

ZAJĘCIA ZDALNE

Panie i Panowie,
informujemy, że - zgodnie z decyzją premiera RP - od 17.10 wszystkie zajęcia odbywać się będą online. Prosimy sprawdzić, czy wszyscy Państwo mają dostęp do usługi MS Teams.
Uniwersytet umożliwia korzystanie z usługi Microsoft 365 w pełnym zakresie pakietu biurowego.
Z usługi można korzystać online, a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze.
Konta dostępowe do usługi Microsoft 365 dla studentów są zakładane przez administratorów w jednostkach organizacyjnych. W razie problemów lub pytań proszę się kontaktować z informatykiem wydziałowym, panem mgr Grzegorzem Krukowskim (grzegorz.krukowski@ujk.edu.pl) lub dyrektorami ds. kształcenia:
- dr hab. Alicją Gałczyńską prof. UJK (alicja.galczynska@ujk.edu.pl) - filologia polska, logopedia ogólna;
- dr Janem Hajdukiem (jan.hajduk@ujk.edu.pl) - filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 210/2020 Rektora UJK:
"Student/słuchacz realizujący zajęcia zdalne jest zobowiązany do:
1) uczestnictwa w zajęciach zdalnych prowadzonych w formie synchronicznej i asynchronicznej
w terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia,
2) korzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczanych przez prowadzącego zajęcia,
3) realizowania zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia,
4) zaliczenia zajęć zdalnych, zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia,
5) monitorowania informacji dotyczących zajęć zdalnych zamieszczanych m.in. w systemie
Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej wydziału/filii,
6) zgłaszania do właściwego dziekana problemów związanych z realizacją zajęć zdalnych".

Zajęcia zdalne będą się odbywać zgodnie z tygodniowym podziałem godzin.

Logowanie do aplikacji Ms Teams

Informujemy, że dane do logowania do usługi Ms Teams znajdują się na poczcie studenckiej UJK.

Jak korzystać ze studenckiej poczty UJK: https://www.ujk.edu.pl/poczta_studencka.html

Hasło tymczasowe to: 6 ostatnich cyfr numeru pesel

Po stwierdzeniu, że na powyższym e-mailu nie znajdują się odpowiednie dane do logowania prosimy o kontakt.

Dane logowania będą wysyłane TYLKO na e-mail studencki UJK.

Dnia 15 października godz. 12.00-14.00 – godziny rektorskie

Dnia 15 października (czwartek) godz. 12.00-14.00 - godziny rektorskie

DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKI

Szanowni Państwo,
przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19:
- obowiązku zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków;
- konieczności zachowania dystansu społecznego,
- regularnym dezynfekowaniu rąk.

Pełen wykaz zasad dla osób przebywających w strefie czerwonej znajduje się stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow.

Prosimy o rozsądek i dostosowanie się do obowiązujących zasad!

Informacja o zmianie sal podczas inauguracji. Dotyczy tylko I roku Filologii angielskiej, Filologii germańskiej oraz Lingwistyki stosowanej

Szanowni Państwo,

w najbliższy poniedziałek, 12 października 2020 r., o godz. 10.00 spotkamy się na inauguracji roku akademickiego.

Z powodu zmieniających się warunków lokalowych i nowych regulacji zapraszamy Państwa do następujących sal:

- I rok filologii angielskiej I stopnia - nr 70-71 (w nowej części budynku)

- I rok lingwistyki stosowanej I stopnia - nr 214 -

- I rok filologii germańskiej I stopnia - nr 215

Prosimy się nie tłoczyć i siadać co drugie miejsce. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu warunków studiowania, dostępności osób i miejsc, obowiązujących przepisów, jak też form prowadzenia zajęć (online i stacjonarnych).

Tego dnia nie będą Państwo mieć zajęć dydaktycznych przewidzianych rozkładem tygodniowym.

Serdecznie pozdrawiam,
Jan Hajduk, wicedyrektor ds. dydaktycznych ILiJ UJK

Mamy w naszym Instytucie nowego profesora belwederskiego!

Prof. Piotr Zbróg (zdjęcie)Mamy w naszym Instytucie nowego profesora belwederskiego!

Profesor Piotr Zbróg, językoznawca z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, został profesorem belwederskim.

Jako badacz zajmuje się głównie językoznawstwem polonistycznym, komunikacją i kulturą języka.

Jest autorem wielu monografii naukowych, artykułów w prestiżowych czasopismach, m.in. w „Języku Polskim”, „Poradniku Językowym” czy „Socjolingwistyce”,  a także ponad 50 podręczników i innych publikacji do nauczania języka polskiego w szkole.

Obecnie kieruje Zakładem Komunikacji Językowej w naszym Instytucie.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!

Informacja o spotkaniu organizacyjnym dla nowych studentów I roku

Szanowni Państwo,

Studenci I roku filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii polskiej oraz logopedii ogólnej i lingwistyki stosowanej - studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia

Serdecznie zapraszamy na instytutową inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 12 października o godzinie 10:00 w budynku Wydziału Humanistycznego (ul. Uniwersytecka 17).

Ze względu na obostrzenia sanitarne prosimy o udanie się do następujących sal wykładowych:

- filologia angielska: 70, 71

- filologia polska: 285

- filologia germańska: 215

- lingwistyka stosowana: 214

- logopedia ogólna: 58

Zapoznamy Państwa z organizacją roku akademickiego, strukturą Wydziału i Instytutu oraz odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. Wysłuchają Państwo również wykładu inauguracyjnego prof. dr. hab. Marka Ruszkowskiego: "Piękno wypowiedzi. Uwagi o współczesnej estetyce języka."

Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu zdalnie, z użyciem aplikacji: Zoom:

Oto link do spotkania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Topic: Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Time: Oct 12, 2020 09:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93379692040?pwd=VnVLWTVCRlphemRmRmp5cFlyOHg5Zz09

------------------------------------------------------------------------------------------------

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK - dyrektor Instytutu

dr Jan Hajduk oraz dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK - wicedyrektorzy ds. dydaktycznych

ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ MIASTA KIELCE!

1 października rusza nabór wniosków o stypendia przyznawane w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO MIASTA KIELCE!
Miasto docenia wyniki w nauce i chęć dalszego kształcenia się na kieleckich uczelniach.

Stypendium przysługuje studentowi, który MA STATUS STUDENTA I ROKU uczelni mającej siedzibę w Kielcach i z egzaminu maturalnego uzyskał przynajmniej 78% (średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym) lub ma tytuł finalisty albo laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. Pod uwagę wzięte zostaną także aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariat.

Możliwość ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mają również studenci z Winnicy na Ukrainie. Wsparcie przyznawane jest, jeśli student jest absolwentem szkoły średniej lub wyższej z miasta partnerskiego Kielc.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 41 36-76-635), jak również na stronie www.um.kielce.pl.

Wnioski należy składać w budynku ratusza przy ul. Strycharskiej 6, pok. nr 12 w terminie od 1 do 20 października 2020 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, 25-303 Rynek 1.

Zawiadomienie o publicznej obronie w formie zdalnej mgr Dagmary Korczyńskiej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 18.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dagmary Korczyńskiej

pt.: Lingwosemiotyczny obraz Kielc i Nowogrodu Wielkiego. Analiza leksykalno-semantyczna oraz dyskursywno-pragmatyczna

(Лингвосемиотическая картина городов Кельце и Великий Новгород. Лексико-семантический и дискурсивно-прагматический анализ)

 

Promotor:

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:

dr hab. Marek Gabriel Marszałek prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Vladimir Zaika prof. PUJM

Państwowy Uniwersytet imienia Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_dagmara_korczynska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91335627009?pwd=eWpwU2NpUG9nRkRDRGF6MmY1UmdXUT09

Meeting ID: 913 3562 7009

Passcode: obrona

------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Zawiadomienie o publicznej obronie w formie zdalnej mgr Pauliny Bednarskiej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 18.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Pauliny Bednarskiej

pt.: Wypowiedzi precedensowe w rosyjskim dyskursie potocznym

(analiza funkcjonalno-pragmatyczna)

[ros. Прецедентные высказывания в русском обыденном дискурсе

(функционально-прагматический анализ)]

Promotor:

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:

dr hab. Marek Gabriel Marszałek prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Uniwersytet Gdański

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_paulina_bednarska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98273611307?pwd=Rko3eXV1ekZzYXpxQWd4K3hoQTEzdz09

Meeting ID: 982 7361 1307
Passcode: obrona

------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem  nr 122/2020 Rektora UJK z dnia 8 czerwca 2020 roku zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 12 października 2020 roku. Semestr zimowy kończy się 3 marca 2021 r. Semestr letni trwa od 4 marca do 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r. określa zasady szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w UJK w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej. Według tego Zarządzenia:

– ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są prowadzone w formie tradycyjnej,

– wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych wykładów, które ze względu na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej,

– praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej,
z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

Wykłady prowadzone w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonymi godzinami i w zaplanowanym czasie.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie tradycyjnej są prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi właściwych organów sanitarnych.

 

Wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Filologia polska

I rok I° filologii polskiej

 • ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • HLP: staropolska/ oświecenie
 • wstęp do językoznawstwa
 • kultura języka
 • kognitywizm
 • zaburzenia komunikacji i mowy
 • podstawy prawne i organizacyjne systemu oświaty

II rok I° filologii polskiej:

 • przedsiębiorczość z elementami coachingu
 • HLP: pozytywizm/ Młoda Polska
 • GOJP
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwojowa
 • podstawy pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej nauczyciela
 • diagnoza nauczycielska i praca z uczniem ze SPE
 • dydaktyka ogólna
 • zarys historii polskiego edytorstwa naukowego
 • współczesne teorie edytorstwa
 • adiustacja i korekta
 • formy wypowiedzi w praktyce językowej

III rok I° filologii polskiej:

 • polska literatura współczesna
 • foniatria i audiologia
 • alalia z metodyką postępowania terapeutycznego
 • wczesna nauka czytania w perspektywie logopedycznej
 • trudności w nauce czytania i pisania z metodyką postępowania terapeutycznego
 • wstęp do zaburzeń w komunikacji o podłożu neurologicznym
 • metody pracy logopedy
 • dydaktyka języka polskiego
 • historia książki i druku

I rok II° filologii polskiej

 • historia języka polskiego
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • podstawy prawne i organizacyjne systemu oświaty
 • język w procesie kształcenia
 • film współczesny i sztuki audiowizualne
 • kierowanie i zarządzanie zespołem

II rok II° filologii polskiej

 • literatura polska wobec literatur europejskich
 • najnowsza literatura polska
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

 

Filologia germańska

I rok I filologii germańskiej

 • Filozofia
 • Interkulturowe społeczeństwo niemieckie
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • Przedsiębiorczość
 • BHP
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Historia literatury niemieckiej

II rok I o  filologii germańskiej

 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • Teoria i analiza translacji
 • Historia literatury niemieckiej

III rok I o  filologii germańskiej

 • Historia języka niemieckiego
 • Historia architektury i sztuki krajów niemieckojęzycznych

I rok II o filologii germańskiej

 • BHP
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Teoria translacji
 • Zabytki literatury niemieckiej
 • Wiedza o realiach niemieckiego obszaru językowego
 • Interkulturowe problemy kontaktów biznesowych

II rok IIo filologii germańskiej

 • Semantyka leksykalna
 • Regionalne odmiany języka niemieckiego
 • Wykaz zajęć prowadzonych w formie zdalnej

  Wszystkie pozostałe wykłady na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ILiJ będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r.

  Ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie zdalnej za zgodą Rektora UJK w Kielcach:

  Dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UJK: prowadzi wszystkie przydzielone przedmioty w sposób zdalny, oprócz wykładów w formie zdalnej – będzie prowadził w semestrze zimowym następujące ćwiczenia w formie zdalnej:

  I rok I o filologia polska: literatura powszechna,
  III rok I o filologia polska: literatura popularna,
  II rok II o filologia polska: literatura polska wobec literatur europejskich,
  II rok I o filologia polska: edycja tekstów rękopiśmiennych.

  Dr hab. H. Giessen prof. UJK:
  II rok II o filologia germańska: seminarium,
  III rok I o filologia germańska: praca z tekstem medialnym (konwersatorium),
  I rok II o filologia germańska: lingwistyka tekstu (konwersatorium).

  Dr Łukasz Stolarski:
  III rok I o filologia angielska, studia niestacjonarne: seminarium,
  I rok I o filologia angielska, studia niestacjonarne: gramatyka opisowa (wykład i ćwiczenia).

Zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowymroku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Humanistycznym

 

Informacja o wyborze Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dyrektor Instytutu Ilij - dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK (zdjęcie)Mamy przyjemność poinformować, że na funkcję dyrektora naszego Instytutu na kadencję 2020-2024 została powołana dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

Szanowni Państwo,
informujemy, że - zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_176_2020.html) w semestrze zimowym 2020/21:
1) ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są realizowane w formie tradycyjnej,
2) wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) dziekan ustala wykłady, które z uwagi na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone
w formie tradycyjnej,
4) praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej [...].

Do zobaczenia już 12 października na Uniwersyteckiej 17!

Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
ogłasza konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i
Językoznawstwa
Więcej informacji – Biuletyn Informacji Publicznej UJK

https://bip.ujk.edu.pl/konkursna_funkcje_dyrektora_instytutu_literaturoznawstwa_i_jezykoznawstwa.html

Stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r.

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem:
https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

Zaproszenie do współpracy – monografia “Język w przestrzeni medialnej, politycznej, naukowej i literackiej”

Szanowni Państwo,

Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do współuczestnictwa w wydaniu wieloautorskiej monografii naukowej pn. Język w przestrzeni medialnej, politycznej, naukowej i literackiej. Zaproszenie kierujemy w szczególności do młodych naukowców: studentów, doktorantów i doktorów. Artykuły można składać w języku polskim oraz angielskim.

Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Nasi Powstańcy – 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Udostępniamy zdjęcie legitymacji Pana Profesora Józefa Rurawskiego, pracownika IFP (obecnie ILiJ), Powstańca Warszawskiego.
Prof. J. Rurawski >>był członkiem Szarych Szeregów i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego zakończeniu przeszedł przez obóz i został zesłany na roboty przymusowe, najpierw w gospodarstwie rolnym, potem w fabryce w Bystrzycy Śląskiej. Po powrocie do Warszawy uczęszczał do gimnazjum przy ul. Wawelskiej, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1949 roku. W 1954 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 1960, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1977 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1989 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Od 1951 do 1970 roku pracował jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1972–1980 zatrudniony był w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. W 1980 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską. Początkowo objął stanowisko docenta, a później profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (1995). W latach 1984–1990 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego, natomiast od 1990 do 1996 roku pełnił funkcję jego dziekana.<<
Prof. Józef Rurawski (zdjęcie)
Tak Profesor opowiadał o swoich doświadczeniach:
 
Warto pamiętać, że Profesor Józef Rurawski pojawił się w Kielcach nieprzypadkowo. Przyjaźnił się bowiem z Prof. Michałem Jaworskim, który
"w czasie Powstania Warszawskiego dowodził plutonem 6 kompanii „Jeremi” II batalionu „Lecha Grzybowskiego” Zgrupowania „Chrobry II” I Obwodu „Radwan” (Śródmieście) Armii Krajowej. Po kapitulacji powstania znalazł się w niewoli niemieckiej (nr jeniecki 101956). W 1949 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 1967, natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1977 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1981. (...) W 1969 podjął pracę na stanowisku docenta w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Był pierwszym dziekanem Wydziału Humanistycznego (1969–1974), a od 1975 do 1987 roku sprawował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej."
 
Jesteśmy dumni i wdzięczni...
 
Prof. Michał Jaworski (zdjęcie)
Prof. Michał Jaworski

Projekt: “Słowa bez metryki na Kielecczyźnie”

Jako partnerzy i współautorzy projektu: "Słowa bez metryki na Kielecczyźnie" finansowanego przez NCK w ramach programu: "Ojczysty - dodaj do ulubionych" zapraszamy nastolatków (11-19 lat) oraz dorosłych (seniorów) do rekrutacji i uczestnictwa  w tym przedsięwzięciu. Wszelkich informacji można zasięgnąć u organizatorów:
tel. 694 417 959 oraz e-mail: Iputowska@interia.pl.
Do zobaczenia na warsztatach, wykładach i plenerach językowo-kulturowych!

Plakat "Słowa bez metryki" na kielecczyźnie

Laura-Bassi-Scholarship

Laura Bassi Scholarship

The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed.
The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in August 2020:
Summer 2020
Application deadline: 25 July 2020
Results: 15 August 2020

All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of their employment.
Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline.
Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi

Laura Bassi scholarship (plakat)

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 9.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Justyny Cerazy

pt.: Między strategią skandalu a poetyką ciała. Twórczość Krzysztofa Jaworskiego

Promotor:
dr hab. Beata Utkowska prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:
Dr hab. Anna Spólna prof. UTH
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Recenzenci:
dr hab. Anna Kałuża prof. UŚ
Uniwersytet Śląski

dr hab. Janusz Pasterski prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_justyna_cerazy.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91746005255

Meeting ID: 917 4600 5255

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK


Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25- 406 Kielce

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 18.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Karoliny Ociepy

pt.: Sprawność systemowa w  zakresie języka angielskiego uczniów polskich i niemieckich

Promotor:

Dr hab. Roman Starz  - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:              

Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Iwona Witczak - Plisiecka  prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_karolina_ociepa.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7370955796

Meeting ID: 737 095 5796

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

…………………………………………………………………………………..

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

…………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25-  406 Kielce


SESJA

Przypominamy ważne terminy:
20.06 - 3.07 - sesja egzaminacyjna
16 - 24.07 - sesja poprawkowa

Życzymy powodzenia, a po zaliczeniach i egzaminach - udanych i zdrowych wakacji!

OCEŃ NAS!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie
Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie.
Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości obsługi administracyjnej dziekanatu oraz jednostek UJK, z których korzystaliście (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).

Podziel się z nami swoimi:
spostrzeżeniami,
pomysłami,
uwagami.

Daj nam o nich znać w ankiecie.

Wśród studentów wydziału/filii najbardziej aktywnego w ankietyzacji przewidziano losowanie bonów podarunkowych na zakupy.

GDZIE SZUKAĆ ANKIET?
Ankiety dostępne są w Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu.

KIEDY WYPEŁNIĆ?
Ankietyzacja rozpoczyna się 15 czerwca 2020 roku i potrwa do 14 sierpnia 2020 roku.

Ankiety są anonimowe a wyniki będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

EGZAMINY DYPLOMOWE W TRYBIE ON-LINE

Zgodnie z Zarządzeniem 99/2020 Rektora UJK egzaminy dyplomowe odbywać się będą w formie zdalnej z w ramach synchronicznego kontaktu on-line z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS.

Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej UJK w BIP'-e: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2020.html.

Student, który chce przystąpić do egzaminu w formie zdalnej, powinien:

1. spełnić wszystkie wymogi określone przepisami Rozdziału IX "Regulaminu studiów";

2. po zatwierdzeniu przez promotora pracy przesłać drogą e-mailową (na adres whum@ujk.edu.pl) skan własnoręcznie podpisanego wniosku (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz oświadczenia (załącznik nr 3);

3. dostarczyć do Dziekanatu WH wydruk pracy dyplomowej - codziennie w godz. 10.00 - 13.00 pok. 15.

Informacje dotyczące procedury dyplomowania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego: https://whum.ujk.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/regulamin-dyplomowania/).

Proszę również zapoznać się z "Instrukcją przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych" (załącznik nr 5 do zarządzenia).

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 5.06.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Ostrowskiej

pt.: Składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego reportażu.

Promotor:

prof. dr hab. Marek Ruszkowski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

dr hab. Małgorzata Rybka prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_katarzyna_ostrowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93649211760

Meeting ID: 936 4921 1760

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

 

Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

 

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

 

 

 

SESJA POPRAWKOWA

Szanowni Państwo,
informujemy, że ostateczny termin przedłużenia sesji zimowej upłynie 7 czerwca 2020 . Rekomendujemy dokonywanie zaległych zaliczeń i egzaminów drogą zdalną zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu Rektora nr 105/2020.

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Szanowni Państwo Studenci,
ukazały się nowe zarządzenia rektora określające opłaty za usługi edukacyjne oraz terminy wnoszenia tych opłat.

Warto wiedzieć - Zarządzenie nr 104/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2020.html) oraz Zarządzenie nr 106/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_106_2020.html).

- Alicja Gałczyńska

EGZAMINY DYPLOMOWE ON-LINE

Szanowni Państwo,
w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni EGZAMINY DYPLOMOWE mogą odbywać się z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych (w formie zdalnej). Zgodnie z instrukcją do Zarządzenia nr 99/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2020.html):
"Egzamin dyplomowy odbywa się w formie zdalnej w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym student oraz komisja egzaminu dyplomowego uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Przeprowadzenie egzaminu w tej formie możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi MICROSOFT 365, zwanego dalej oprogramowaniem TEAMS zapewniającego jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu, dźwięku oraz tekstu (czat)".
Zachęcam do zapoznania się z zarządzeniem i instrukcją.

Alicja Gałczyńska

Kształcenie zdalne

Szanowni Państwo,
ukazało się Zarządzenie nr 105/2020 Rektora UJK... w sprawie kształcenia zdalnego - https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_105_2020.html.
Dotyczy ono przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej: na platformie e-learningowej, w usłudze Microsoft 365 lub na Wirtualnej Uczelni.
Szczegółowe zasady określa instrukcja stanowiąca załącznik do tego zarządzenia.
Polecam lekturę!
- Alicja Gałczyńska

Nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ KA103

 

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA103 (kraje UE i stowarzyszone). Rekrutacja potrwa do 30 CZERWCA BR. Wyjazdy pracowników będą realizowane w roku akademickim 2020/2021.

Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów, punktacja i formularze do pobrania, znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK https://erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

 

KONKURS POETYCKI O NAGRODĘ REKTORA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Otwarty UJK

zapraszają do uczestnictwa w konkursie poetyckim  o Nagrodę JM Rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka: Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim.

Konkurs został ogłoszony z okazji Jubileuszu 50-lecia Uczelni, której patronuje wybitny polski poeta.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie współczesnego wiersza – parafrazy wybranego utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego.

Przewidziane są trzy kategorie wiekowe:

 1. dzieci (7-12 lat);
 2. młodzież (13-18);
 3. dorośli (powyżej 18 roku życia).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl do dnia 10.06.2020 oryginalnego, nigdzie niepublikowanego utworu poetyckiego, spełniającego wskazane wyżej wymogi.

Do e-mailu ze zgłoszeniem należy dołączyć plik PDF z tekstem utworu oraz skan formularza zgłoszeniowego z podpisem Uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich – także z podpisem opiekuna. Formularz jest dostępny na stronie https://ujk.edu.pl.

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej UJK

Chcesz odkrywać świat? Chcesz szukać odpowiedzi? Chcesz zrozumieć? Chcesz wiedzieć? Skorzystaj z naszej oferty studiów doktoranckich.

Zmiany w rekrutacji na staże dla studentów

Rusza II etap rekrutacji na płatne staże wakacyjne dla studentów. Będzie trwał do 10 kwietnia. Obejmuje studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia.

Do udziału w programach stażowych, realizowanych w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszamy studentów II i III roku I st. oraz studentów I i II roku II st. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia polska, Filologia (angielska, germańska), Historia, Lingwistyka stosowana.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Podpisane i zeskanowane lub sfotografowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: staze.whum@ujk.edu.pl. Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w Regulaminie projektu (średnia ocen z ostatniego semestru dostępna jest na WU). Oryginały dokumentów trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Warunkiem uruchomienia programów stażowych dla danego roku jest zakwalifikowanie do udziału w nich minimum 30% studentów z tego roku. Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.

 

Sekcja Obsługi Dydaktyki

Szanowni Studenci,
w sprawach dotyczących dydaktyki proszę pisać do wicedyrektorów ds. kształcenia: jan.hajduk@ujk.edu.pl, alicja.galczynska@ujk.edu.pl lub na adres Sekcji Obsługi Dydaktyki: studiawh@ujk.edu.pl (wpisanie w temacie maila nazwiska, roku i kierunku studiów znacznie przyspieszy odpowiedź).

Alicja Gałczyńska

Przedłużenie sesji poprawkowej

Informuję, że - decyzją prodziekana ds. kształcenia dr Tomasza Chrząstka - wszystkie pozytywne decyzje dotyczące przedłużenia sesji poprawkowej do 30.03.2020 roku ulegają prolongacie.
Ostateczny termin przedłużenia upłynie po 14 dniach od momentu wznowienia zajęć na Uczelni.
Przypominam też, że mogą się Państwo kontaktować z prowadzącymi zajęcia drogą mailową.

Zobacz pismo:  sesja_poprawkowa

Alicja Gałczyńska

Zarządzenie 68/2020 Rektora UJK

Szanowni Państwo,
informuję, że ukazało się nowe zarządzenie Rektora UJK (nr 68/2020) dotyczące zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych. Zachęcam do przeczytania.
Przypominam również, że we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia na kierunkach: filologia polska i logopedia ogólna można sie ze mną kontaktować drogą mailową: alicja.galczynska@ujk.edu.pl.

Alicja Gałczyńska
(wicedyrektor ds. kształcenia)

Elektroniczna rekrutacja na staże dla studentów

W związku z Zarządzeniem nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji zmianie ulega forma przyjmowania zgłoszeń na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres mailowy: Oryginały trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej.

Rekrutacja dla studentów III roku studiów stacjonarnych trwa do 31 marca 2020 r. Jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba przewidzianych do realizacji w roku 2020 programów stażowych, rekrutacja zostanie przedłużona i obejmie wskazane w kolejnym ogłoszeniu kierunki i lata studiów.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

- od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wszelkie dokumenty wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji wydziałowej, należy składać w punkcie podawczym zorganizowanym przy pokoju 22 na parterze budynku. 

- wszelkie dokumenty niewymagające zachowania formy pisemnej powinny być przesyłane w formie elektronicznej (skany) na adresy elektroniczne poszczególnych jednostek,

- podania (wnioski) studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych związane ze studiami (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy przedkładać
za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), pozostałe sprawy związane ze studiami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie; po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego studenci/doktoranci/słuchacze studiów podyplomowych będą zobowiązani do dostarczenia podań w formie tradycyjnej.

Do dnia 25 marca 2020 r. skraca się czas pracy pracowników administracji do godz. 13.00.

Dziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach
dr hab. Janusz Detka prof. UJK

Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 1. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynku Wydziału, na zasadach określonych w ust. 2-3.
 2. Jednostki administracyjne Wydziału wstrzymują przyjęcia interesantów.
 3. Z uwagi na ograniczenia określone w ust. 1 i 2, wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy; zaleca się wykorzystywanie korespondencji elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych.

Przypominamy dane teleadresowe jednostek wchodzących w skład Wydziału:

Dziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

dr hab. Janusz Detka prof. UJK

 

Informacja o terminie obrony mgr Karoliny Ociepy

Informujemy, że obrona doktorska mgr Karoliny Ociepy zostaje przełożona. O terminie obrony poinformujemy w najbliższym czasie.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że do odwołania sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK będzie nieczynny.

Prosimy o przekazywanie wszelkich pytań drogą mailową (ilij@ujk.edu.pl; mmarczew@ujk.edu.pl).

Rekrutacja na płatne staże dla studentów wydłużona do 31 marca

W związku z decyzją Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o wstrzymaniu od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie, wydłuża się do 31 marca 2020 r. rekrutację na płatne staże wakacyjne dla studentów III roku studiów stacjonarnych, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biuro Projektów (pokój 42) nie zawiesza swojej działalności. Formularze zgłoszeniowe można składać codziennie w godzinach 9-14.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Rekrutacja może zostać przedłużona i objąć inne lata studiów.

Ogłoszenie

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, do 25 marca na uczelniach wyższych zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Komunikat określający zasady działania Uczelni w najbliższych dniach ogłosi Rektor.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie głównej UJK (ujk.edu.pl).

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

          Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz  Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 25.03.2020 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 117  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej więcej informacji

Rusza rekrutacja na płatne staże dla studentów

Już od wtorku, 10 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do modułu programów stażowych, realizowanego w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ze względu na duże zainteresowanie stażami, pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli studenci III roku I stopnia kierunków objętych projektem. Szczegóły w zakładce Projekty/NOWE PERSPEKTYWY/Rekrutacja

Więcej szczegółów

Finansowanie działalności naukowej studentów i doktorantów

Studencie, Doktorancie,
Uczelnia może sfinansować Twoją działalność naukową 📖📖📖 - na stronie https://bip.ujk.edu.pl/ przeczytaj Zarządzenie nr 38/2020 Rektora UJK i do 13 marca złóż wniosek u dyrektora instytutu, który dokona oceny formalnej oraz zweryfikuje punkty za dorobek naukowy.

XXVIII Tydzień Kultury Języka

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 9-14 marca 2020 r. będzie organizowany XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

więcej informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Alicji Trukszyn

Kielce, 12.02.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 3.03.2020 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 253 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej                                                              

Mgr Alicji Trukszyn

Studium kulturowo-językowe wybranych obrzędów przejścia
(na przykładzie wsi okolic Łyśca)

Promotor:
Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Recenzenci:
Prof. dr hab. Halina Pelc  - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Elżbieta Szot - Radziszewska prof. PŚk - Politechnika Świętokrzyska

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

 https://bip.ujk.edu.pl/mgr_alicja_trukszyn.html

Wywiad z Prof. Januszem Detką

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, który z Prof. Januszem Detką (nauczycielem, literaturoznawcą, kolekcjonerem plakatów filmowych, dziekanem Wydziału Humanistycznego) przeprowadziła Prof. Barbara Gierszewska.

Nagranie związane jest z projektem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego "By nie zapomnieć - ludzie nauki, kultury i sztuki Kielc".

“Młodzieżowe Słowo Roku” – edycja 2019

Informujemy, że kapituła plebiscytu na "Młodzieżowe Słowo Roku", która pracowała w składzie: Marek Łaziński (UW), Bartek Chaciński (Polityka), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) i Anna Ewa Wileczek (wicedyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), podała wyniki głosowania:  uznano, że słowem 2019 roku jest rzeczownik ALTERNATYWKA 'dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach'. Drugie miejsce zajął rzeczownik JESIENIARA, czyli 'miłośniczka jesieni'. Trzecie miejsce przypadło powitaniu ELUWINA.
Domyślamy się, że wszystkie alternatywki cieszą się swym sukcesem, jesieniarom towarzyszy uczucie niedosytu... a dzbany mocno straciły na wartości.