dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK


dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK (zdjęcie)ORCID: 0000-0002-2796-1317

Doktor  habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo,  profesor UJK, twórczyni Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK, współpracowniczka Sekcji Etnolingwistycznej KJ PAN, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (od 2016 r. – prezes, od 2019 r. wiceprezes) i Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach (kadencja 2013-2017 i 2018-2022); https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzena_Marczewska; 

Zainteresowania naukowe:

lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona 
Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE 
Drzewa w języku i w kulturze, Kielce 2002, ss. 247. 
Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Studium językowo-kulturowe, Kielce 2012, ss. 368. 
ARTYKUŁY NAUKOWE (wybór) 

 • Aspekty wierzeniowe w rekonstrukcji językowego obrazu drzew, [w:] Język a kultura, t.16, Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001, s. 83-98. 
 • Miejsce symboliki w ludowym językowym obrazie drzew, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t.16, red. M. Ruszkowski, Kielce 2002, s. 121-136. 
 • Swój i obcy w mieście – kilka uwag o stereotypie kielczanina (rzecz o stosunkach polsko-żydowskich), „Etnolingwistyka” 19, 2007, s. 163-173. 
 • Wierzba w ludowych praktykach leczniczych (The willow tree in the folk medical rituals), “Respectus Philologicus” 2009, 16 (21), s. 62-72. 
 • Strategie pragmatyczne stosowane w zamówieniach ludowych, [w:] Język, tekst, kultura, red. H. Bartwicka, Bydgoszcz 2010, s.115-128.  
 • Kiedy choroba była gościem – o  językowym obrazie kołtuna w przekazach ludowych, [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. P. Zbróg, Kielce 2011, s. 87-108.
 • Zarazajęzykowe oswajanie strachu przed chorobą, [w:] Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po czasy współczesne w świetle literatury i medycyny, cz. IX, red. E. Łoch, G.Wallner, E. Flis-Czerniak, Lublin 2011, s. 259-274. 
 • Performatywność polskich zamówień znachorskich, [w:] Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Język a Kultura, t.23, Wrocław 2012, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3456, s. 369-383.
 • Zdrowie i choroba - wartość i antywartość w językowym obrazie świata Polaków (na podstawie przysłów), [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (1), red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Lublin 2012, s. 251-260. 
 • Językowo-kulturowy obraz zdrowia w polszczyźnie, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Joanna Szadura, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Iwona Bielińska-Gardziel, Lublin 2014, s. 151-167.
 • Zdrowie w świetle danych językowych, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4, Słownik językowo – leksykalny, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 189-204.  
 • Siła obcego - sposoby kreowania wroga w polskim dyskursie publicznym, w: Obcy/inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2018, s. 215-235. 
 • Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym, „RES HISTORICA” 46, 2018, s. 283-300. 
 • A Picture of Fight Recorded in the Word (Człowiek i choroba: walka utrwalona w słowie), “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, “Sectio N - Educatio Nova 3”, 2018, s. 225-240. 
 • Językowa konceptualizacja choroby – obraz utrwalony w zamówieniach znachorskich, [w:] Medycyna i religia, t.3, red. Bożena Płonka-Soroka i Mateusz Dąsal, Warszawa 2019; DIG, s. 95-105. 

Kontakt 
marzena.marczewska@ujk.edu.pl << Powrót

Skip to content