Witamy

W Instytucie Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia rosyjska

Lingwistyka stosowana

Logopedia ogólna

I n s t y t u t     L i t e r a t u r o z n a w s t w a    i    J ę z y k o z n a w s t w a

A k t u a l n o ś c i

*  *  *


Zmiany w rekrutacji na staże dla studentów

Rusza II etap rekrutacji na płatne staże wakacyjne dla studentów. Będzie trwał do 10 kwietnia. Obejmuje studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia.

Do udziału w programach stażowych, realizowanych w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszamy studentów II i III roku I st. oraz studentów I i II roku II st. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia polska, Filologia (angielska, germańska), Historia, Lingwistyka stosowana.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Podpisane i zeskanowane lub sfotografowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: staze.whum@ujk.edu.pl. Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w Regulaminie projektu (średnia ocen z ostatniego semestru dostępna jest na WU). Oryginały dokumentów trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Warunkiem uruchomienia programów stażowych dla danego roku jest zakwalifikowanie do udziału w nich minimum 30% studentów z tego roku. Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.

 


List Rektora do członków społeczności akademickiej UJK

Bądźmy odpowiedzialni i rozważni

Szanowni Państwo,

ze względu na zagrożenia i działania podjęte na terenie naszego kraju, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przyszło nam zmierzyć się z niecodzienną sytuacją, wymagającą szczególnej troski nie tylko o zdrowie własne, ale także o bezpieczeństwo naszych bliskich, znajomych i tych, których w różnych sytuacjach życiowych spotykamy codziennie na swojej drodze. Przypominam o konieczności przestrzegania wszystkich przepisów i zaleceń wydawanych przez władze państwowe. Bądźmy odpowiedzialni i rozważni.

Wprowadzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulacje w sprawie ograniczenia funkcjonowania uczelni, odnoszące się do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, zostały przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r. Aktualizowane na bieżąco zarządzenia i komunikaty związane z pracą naszej Uczelni udostępniane są w serwisie informacyjnym na głównej stronie internetowej pod adresem www.ujk.edu.pl. Upowszechniamy je również za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z zarządzeniem rektora nr 50 z dnia 13 marca 2020 r. wstrzymane zostały, aż do odwołania, zajęcia dydaktyczne. Jak Państwo wiedzą, by zapewnić w miarę sprawne działanie Uniwersytetu, wprowadziliśmy obowiązek realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeśli rodzaj zajęć pozwala na ich realizację w formie zdalnej). Dziękuję za wielkie zaangażowanie nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i pionów IT, którzy niezwykle szybko zapewnili dostęp do materiałów dydaktycznych umożliwiających realizację znacznej części zajęć na platformach internetowych. Dziękuję studentom i doktorantom, którzy sprawnie dostosowują się do tych warunków studiów.

Oprócz zalecenia pracy zdalnej (w wybranej przez pracowników formie), wprowadzono również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni (przy konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu). Zgodnie zarządzeniem rektora nr 71 z dnia 24 marca 2020 r. ograniczenie to zostało przedłużone do 10 kwietnia br.

Zagwarantowanie ciągłości pracy uczelni nie byłoby możliwe bez tych, którzy w jej murach realizują swoje obowiązki służbowe, wykazując się zaangażowaniem wykraczającym poza codzienne zadania. Jestem wdzięczny pracownikom administracji i obsługi uczelni oraz podmiotów z nią współpracujących za zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów dydaktycznych oraz miasteczka studenckiego. Dziękuję za sprawną realizację rozliczeń finansowych, bieżące rozwiązywanie kwestii kadrowych, organizacyjnych, naukowych, prawnych, technicznych i inwestycyjnych, terminowe wypłaty wynagrodzeń oraz wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki różnych jednostek organizacyjnych. Szczególne podziękowania i wyrazy solidarności kieruję do pracowników i wolontariuszy, którzy realizują swoje powołanie w warunkach klinicznych.

Dziękuję wszystkim członkom naszej społeczności akademickiej, zaangażowanym w koordynację i realizację zadań związanych z organizacją kształcenia i nauki, zwłaszcza w tych nietypowych warunkach pracy i studiów. Dziękuję za inicjatywę i oddanie, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić zdanie kolejnego egzaminu, przed którym stanęła nasza wspólnota akademicka. Niech poczucie przynależności do tej wspólnoty będzie źródłem siły w zmaganiu się z wyzwaniami, które obecnie stawia przed nami rzeczywistość.

Z całego serca dziękuję Państwu za wszystkie podejmowane na rzecz Uczelni wysiłki.

                                                                                                                     

                                                Jacek Semaniak

                                                Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Przedłużenie sesji poprawkowej

Informuję, że - decyzją prodziekana ds. kształcenia dr Tomasza Chrząstka - wszystkie pozytywne decyzje dotyczące przedłużenia sesji poprawkowej do 30.03.2020 roku ulegają prolongacie.
Ostateczny termin przedłużenia upłynie po 14 dniach od momentu wznowienia zajęć na Uczelni.
Przypominam też, że mogą się Państwo kontaktować z prowadzącymi zajęcia drogą mailową.

Zobacz pismo:  sesja_poprawkowa

Alicja Gałczyńska


Sekcja Obsługi Dydaktyki

Szanowni Studenci,
w sprawach dotyczących dydaktyki proszę pisać do wicedyrektorów ds. kształcenia: jan.hajduk@ujk.edu.pl, alicja.galczynska@ujk.edu.pl lub na adres Sekcji Obsługi Dydaktyki: studia.wh@ujk.edu.pl (wpisanie w temacie maila nazwiska, roku i kierunku studiów znacznie przyspieszy odpowiedź).

Alicja Gałczyńska


Zarządzenie 68/2020 Rektora UJK

Szanowni Państwo,
informuję, że ukazało się nowe zarządzenie Rektora UJK (nr 68/2020) dotyczące zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych. Zachęcam do przeczytania.
Przypominam również, że we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia na kierunkach: filologia polska i logopedia ogólna można sie ze mną kontaktować drogą mailową: alicja.galczynska@ujk.edu.pl.

Alicja Gałczyńska
(wicedyrektor ds. kształcenia)


Elektroniczna rekrutacja na staże dla studentów

W związku z Zarządzeniem nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji zmianie ulega forma przyjmowania zgłoszeń na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres mailowy: Oryginały trzeba będzie złożyć przed podpisaniem umowy stażowej.

Rekrutacja dla studentów III roku studiów stacjonarnych trwa do 31 marca 2020 r. Jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba przewidzianych do realizacji w roku 2020 programów stażowych, rekrutacja zostanie przedłużona i obejmie wskazane w kolejnym ogłoszeniu kierunki i lata studiów.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.


Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

- od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wszelkie dokumenty wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji wydziałowej, należy składać w punkcie podawczym zorganizowanym przy pokoju 22 na parterze budynku. 

- wszelkie dokumenty niewymagające zachowania formy pisemnej powinny być przesyłane w formie elektronicznej (skany) na adresy elektroniczne poszczególnych jednostek,

- podania (wnioski) studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych związane ze studiami (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy przedkładać
za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), pozostałe sprawy związane ze studiami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie; po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego studenci/doktoranci/słuchacze studiów podyplomowych będą zobowiązani do dostarczenia podań w formie tradycyjnej.

Do dnia 25 marca 2020 r. skraca się czas pracy pracowników administracji do godz. 13.00.

Dziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach
dr hab. Janusz Detka prof. UJK


Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

  1. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynku Wydziału, na zasadach określonych w ust. 2-3.
  2. Jednostki administracyjne Wydziału wstrzymują przyjęcia interesantów.
  3. Z uwagi na ograniczenia określone w ust. 1 i 2, wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy; zaleca się wykorzystywanie korespondencji elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych.

Przypominamy dane teleadresowe jednostek wchodzących w skład Wydziału:

Dziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

dr hab. Janusz Detka prof. UJK

 


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że do odwołania sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK będzie nieczynny.

Prosimy o przekazywanie wszelkich pytań drogą mailową (ilij@ujk.edu.pl; mmarczew@ujk.edu.pl).


Informacja o terminie obrony mgr Karoliny Ociepy

Informujemy, że obrona doktorska mgr Karoliny Ociepy zostaje przełożona. O terminie obrony poinformujemy w najbliższym czasie.


Ogłoszenie

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, do 25 marca na uczelniach wyższych zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone.

Komunikat określający zasady działania Uczelni w najbliższych dniach ogłosi Rektor.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie głównej UJK (ujk.edu.pl).