Tydzień Kultury Języka (logo)


XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
(15 –20 marca 2021 r.)
JĘZYK I KULTURA

Ogólna idea Projektu

Motyw przewodni projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych)  możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności, są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.


I N S T Y T U T     L I T E R A T U R O Z N A W S T W A    i    J Ę Z Y K O Z N A W S T W AA K T U A L N O Ś C I


Pożegnanie

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 3 kwietnia 2021 roku po długiej chorobie odeszła Pani Profesor Danuta Budniak – emerytowany nauczyciel akademicki. Pracowała z nami od 1994 do 2009 roku.

Prof. Danuta Budniak była autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z językoznawstwa słowiańskiego. Swoje osiągnięcia naukowe aktywnie prezentowała na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Była bardzo zaangażowana w życie Uczelni i Instytutu Filologii Rosyjskiej. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Metodyki. Wieloletnia członkini Rady Wydziału Humanistycznego i Wydziałowej Językoznawczej  Komisji Doktorskiej.

Była też tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Niezwykle koleżeńska i serdeczna wobec współpracowników, pogodna i chętna do pomocy, obdarzona pięknym, mocnym głosem, którym urzekała wszystkich, śpiewając rosyjskie romanse i polskie znane utwory.

Zapamiętamy Ją jako przyjaznego, dobrego, ciepłego człowieka.

Wykład Prof. Janusza Detki “Po co się pisze wiersze na starość?”

Zapraszamy do obejrzenia wykładu Prof. Janusza Detki "Po co się pisze wiersze na starość?".
Zainteresowania naukowe Prof. Janusza Detki dotyczą polskiej literatury współczesnej, w tym zwłaszcza złożonych relacji zachodzących pomiędzy literaturą a polityką. Tej problematyce poświęcił książkę "Wiersze polskiej odwilży (1953–1957)", na podstawie której habilitował się w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma w swym dorobku trzy monografie naukowe oraz kilkadziesiąt studiów i szkiców na temat twórczości m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zofii Romanowiczowej, Wiesława Myśliwskiego, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i Wiktora Woroszylskiego.
Interesuje go ponadto literatura regionu świętokrzyskiego, której poświęcił szereg publikacji, oraz problematyka żydowska w literaturze (m.in. hasła „żydowskie" w "Słowniku literatury polskiej XIX wieku").
Jest współautorem podręczników do nauczania języka polskiego, a od 1995 roku do chwili obecnej przewodniczy Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w okręgu kieleckim.
Poza pracą zawodową, w tym dydaktyką uniwersytecką, która niezmiennie go pasjonuje (wypromował dotychczas ponad 80 magistrów filologii polskiej oraz 2 doktorów w zakresie literaturoznawstwa), od ponad 30 lat zajmuje się kolekcjonowaniem plakatów filmowych. Zbiór liczy obecnie ok. 2000 plakatów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu – fenomen artystyczny o randze światowej.
Link do wykładu:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją: HOMO ECONOMICUS: DYSKURS O EKONOMICZNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA,  POD RED. O.LESZCZAKA, WYD. UJK, KIELCE 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją: HOMO ECONOMICUS: DYSKURS O EKONOMICZNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA,  POD RED. O.LESZCZAaKA, WYD. UJK, KIELCE 2020. [link]

Monografia zbiorowa powstała jako pokłosie Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” (działającego od 2008 roku). Prace badawcze Projektu mają cykliczny charakter i co roku są poświęcone określonym problemom interdyscyplinarnym. Przedstawiana pozycja podejmuje problematykę  wartości ekonomicznych współczesnego człowieka. Wartości ekonomiczne są rozumiane jako wszystko to, co wynika z zaspokojenia potrzeb dobrobytu i dobrostanu człowieka, włącznie z pracą, jej warunkami, efektami,  relacjami międzyludzkimi itd.

Udział w tegorocznym cyklu badawczym wzięła młodzież akademicka oraz naukowcy z polskich, ukraińskich i rosyjskich uniwersytetów. Monografia jest swoistym dialogiem między młodymi, początkującymi  uczonymi a ich starszymi kolegami i mentorami. Większość tematów  poruszonych w pracach młodych naukowców była omawiana w ramach kilku konferencji, które odbywały się w formie zdalnej w 2020 roku.

Redakcja i autorzy monografii wyrażają wdzięczność Centrum Nauki i  Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie finansowe  Projektu.

W kręgu języka i kultury – tom poświęcony pamięci Prof. Michała Jaworskiego

Profesor dr hab. Michał Jaworski (4 IX 1921 – 6 IX 1996)

Profesor dr hab. Michał Jaworski (4 IX 1921 – 6 IX 1996)

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszej publikacji wydanej właśnie przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, W kręgu języka i kultury, pod redakcją Marzeny Marczewskiej i Hanny Mijas. Kielce 2020.

            „Stanowi ona przegląd badań prowadzonych przez językoznawców i literaturoznawców zajmujących się różnorodnymi aspektami relacji zachodzących między językiem a kulturą. Jest to zbiór artykułów potwierdzających nie tylko szerokie spektrum zainteresowań autorów, ale także ukazujących wielość realizowanych koncepcji badawczych i wagę interdyscyplinarności w myśleniu o dwóch, ściśle łączących się fenomenach: języka i kultury” (ze Wstępu).

Książka została poświęcona pamięci prof. dra hab. Michała Jaworskiego. Jak przypomniała w zamieszczonym w niniejszym tomie osobistym wspomnieniu prof. Elżbieta Koniusz, jego wychowanka i współpracowniczka, „we wrześniu 2021 roku miną dwie ważne rocznice: 100. rocznica urodzin i 25. śmierci Profesora, organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Humanistycznego (1969‒1974) oraz kierownika Zakładu Języka Polskiego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a od roku akademickiego 1974/1975 pierwszego i długoletniego (do 1987 r.) dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, językoznawcy i wybitnego dydaktyka”.

 Środowisko kieleckiej polonistyki bardzo wiele Profesorowi zawdzięcza. Jak pisze prof. Koniusz, „organizował nie tylko życie naukowo-dydaktyczne w IFP, ale realizował też trudne zadanie wprowadzenia tego Instytutu, jego pracowników w nie zawsze przychylne nam ogólnopolskie środowisko akademickie (…), dbał o rozwój młodej kadry naukowej (…). Sam wypromował dwoje doktorów, pracowników naszego Instytutu: Henrykę Kaczorowską i Marka Ruszkowskiego – obecnie profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Miał ich zresztą więcej, bo także spoza naszego środowiska uczelnianego (…). Z Kielcami, z naszą Uczelnią był zżyty do końca, tu miał swoich wychowanków i przyjaciół”.

Publikacja jest zamieszczona pod poniższym linkiem: https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/W-kregu-jezyka-i-kultury_Internetokladka.pdf

Przejrzysty ojczysty. Młode słowa i nowe media – debata o nowych trendach w języku i kulturze

W ramach Tygodnia Kultury Języka realizowanego pod hasłem: Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury odbyła się 19 marca (w formie online, dzięki Uniwersyteckiemu Centrum Mediów) inspirująca dyskusja: Młode słowa i nowe media – debata o nowych trendach w języku i kulturze. Wzięli w niej udział: Ewa Lipowicz (dziennikarka i redaktorka Polskiego Radia), Matylda Kozakiewicz (polonistka, studentka psychologii, blogerka, zawodowo zajmująca się psychoedukacją na Instagramie, TikToku i blogu Segritta.pl.) oraz Mateusz Adamczyk (polonista, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, popularyzator wiedzy o języku, prowadzący swój kanał na YouTube poświęcony językowi polskiemu). Dyskusję prowadziły dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK i dr Katarzyna Ostrowska. Poruszono wiele ciekawych tematów dotyczących m.in. słownictwa młodzieżowego i kreatywności językowej młodych ludzi, netykiety i hejtu w Internecie czy feminatywów. Bardzo dziękujemy wszystkim debatującym.

Debata dostępna jest w dwóch częściach pod poniższymi linkami:

Cz. 1 – https://www.youtube.com/watch?v=tZyuhxiZbew

Cz. 2 – https://www.youtube.com/watch?v=OYGoaQOsoZE

Na zdjęciu: współprowadząca debatę, dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, dyrektorka ILiJ, spogląda w leżący przed nią laptop

Na zdjęciu: studio Uniwersyteckiego Centrum Mediów. Ma ekranach widoczni: Mateusz Adamczyk, Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska.

Na zdjęciu: studio Uniwersyteckiego Centrum Mediów. Ma ekranach widoczne: Matylda Kozakiewicz, Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska.

Przejrzysty ojczysty. Wykład prof. UW dra hab. Marka Łazińskiego

Słownictwo młodzieżowe. Geneza, historia i tendencje rozwojowe to kolejny z serii wykładów w ramach Tygodnia Kultury Języka realizowanego pod hasłem: Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury. Tym razem prelegentem był prof. UW dr hab. Marek Łaziński, a spotkanie prowadziła dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK. Bardzo dziękujemy za solidną dawkę porządkującej i inspirującej wiedzy na temat słownictwa młodzieżowego z perspektywy historycznej i współczesnej.

Wykład jest dostępny na kanale Uniwersyteckiego Centrum Mediów w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hEFLJeslRR0

Przejrzysty ojczysty. Wykład prof. dra hab. Kazimierza Ożoga

Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu w ramach Tygodnia Kultury Języka realizowanego pod hasłem: Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury. Wykład prof. dr hab. Kazimierza Ożoga, Czy współczesny język młodzieży jest „kodem ograniczonym”? odbył się w formie zdalnej, dzięki Uniwersyteckiemu Centrum Mediów. Dziękujemy Panu Profesorowi za interesujące refleksje o stanie współczesnego języka. Spotkanie prowadziła dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK.

Wykład jest dostępny na kanale Uniwersyteckiego Centrum Mediów w serwisie YouTube: https://youtu.be/YPCg-4BeFLE

Zgłoszenia na staże wakacyjne od 15 marca

Od poniedziałku 15 marca 2021 rozpoczynamy rekrutację na płatne staże wakacyjne, realizowane w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeśli należysz do grona studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia polska, Historia lub Lingwistyka stosowana, masz szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, ciekawy sposób spędzenia wakacji i niezłego zasilenia swojego budżetu. Szczegółowe informacje na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/aktualnosci-2021/.

Zawiadomienie o publicznej obronie

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 9.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 marca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Kasprzyk

pt.: Konceptualizacja pamięci o człowieku w powieściach Wiesława Myśliwskiego (ujęcie onomazjologiczno-kognitywne)  

Promotor:
dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Stanisław Koziara
    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr hab. Marzena Makuchowska prof. UO
    Uniwersytet Opolski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_aleksandra_kasprzyk.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92937613816?pwd=RytZWHhnN1Zvd1h1SVVmdlpHU1Ezdz09

Meeting ID: 929 3761 3816

Passcode: obrona

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

----------------------------------------

Dokument w wersji PDF)

Prof. Grażyna Legutko została profesorką belwederską!

prof. Grażyna Legutko (zdjęcie)Z radością informujemy, że mamy w naszym Instytucie nową profesorkę zwyczajną, pierwszą u nas literaturoznawczynię z tym tytułem. Jako badaczka prof. Grażyna Legutko zajmuje się głównie literaturą polską przełomu XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Wacława Sieroszewskiego, Gustawa Daniłowskiego i Zenona Przesmyckiego - Miriama), a także edytorstwem dokumentów osobistych i utworów literackich (zwłaszcza przełomu XIX i XX w. oraz pierwszej połowy wieku XX). Jest redaktorką i autorką wielu monografii (ostatnia z nich, czyli książka profesorska, zatytułowana jest: „Wyrosłam na Rosjankę...”. Historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, ss. 261) oraz artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach.

Obecnie pełni funkcje zastępczyni dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz kierowniczki Zakładu Literatury Polskiej.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!


Wcześniejsze aktualności