A k t u a l n o ś c i

*  *  *


FILOLOGIA GERMAŃSKA – WAŻNE!


Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku filologia germańska do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

  1. Fonetyka języka niemieckiego na co dzień – dla II roku studiów I stopnia
  2. Wir verkaufen (uns) jeden Tag rozwój osobisty GERMANISTY – dla III roku I stopnia i dla I roku II stopnia
  3. Praca w niepewnych czasach rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie – dla II roku II stopnia

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 21 października do 30 października 2020 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od  21 do 30 października odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl. W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02 (po uprzednim umówieniu drogą e-mailową, ze względu na system zmianowy pracowników Dziekanatu). Można również przybyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu e-mailowym mwesolowska@ujk.edu.pl) w godzinach 9:00-14:00, pokój nr 42, w budynku CJO ul. Uniwersytecka 17, zachowując pełne rygory związane z sytuacją epidemiczną.

Do formularza należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji:

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*,

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną Student nie dołącza zaświadczenia o średniej ocen z Dziekanatu. W toku rekrutacji komisja rekrutacyjna pozyska potwierdzenie wpisanych średnich z Dziekanatu.


POTRZEBUJESZ POMOCY?


Panie i Panowie,
gdyby mieli Państwo jakiekolwiek problemy ze sprzętem komputerowym/ połączeniami internetowymi, gdyby potrzebowali Państwo pomocy, dostępu do komputera i łącza internetowego, gdyby nie mogli Państwo uczestniczyć w zajęciach online, bardzo prosimy o taką informację do wicedyrektorów ds. kształcenia:
- dr hab. Alicji Gałczyńskiej prof. UJK (alicja.galczynska@ujk.edu.pl; tel. 664 366 412)
- dra Jana Hajduka (jan.hajduk@ujk.edu.pl).
Postaramy się – w miarę możliwości – pomóc!


SZKOLENIE BIBLIOTECZNE


UWAGA STUDENCI I LAT! BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA INFORMUJE!

Od 19 października 2020 roku do odwołania przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:
– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne;
– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.
Link do szkolenia:
https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html


ZAJĘCIA ZDALNE


Panie i Panowie,
informujemy, że - zgodnie z decyzją premiera RP - od 17.10 wszystkie zajęcia odbywać się będą online. Prosimy sprawdzić, czy wszyscy Państwo mają dostęp do usługi MS Teams.
Uniwersytet umożliwia korzystanie z usługi Microsoft 365 w pełnym zakresie pakietu biurowego.
Z usługi można korzystać online, a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze.
Konta dostępowe do usługi Microsoft 365 dla studentów są zakładane przez administratorów w jednostkach organizacyjnych. W razie problemów lub pytań proszę się kontaktować z informatykiem wydziałowym, panem mgr Grzegorzem Krukowskim (grzegorz.krukowski@ujk.edu.pl) lub dyrektorami ds. kształcenia:
- dr hab. Alicją Gałczyńską prof. UJK (alicja.galczynska@ujk.edu.pl) - filologia polska, logopedia ogólna;
- dr Janem Hajdukiem (jan.hajduk@ujk.edu.pl) - filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 210/2020 Rektora UJK:
"Student/słuchacz realizujący zajęcia zdalne jest zobowiązany do:
1) uczestnictwa w zajęciach zdalnych prowadzonych w formie synchronicznej i asynchronicznej
w terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia,
2) korzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczanych przez prowadzącego zajęcia,
3) realizowania zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia,
4) zaliczenia zajęć zdalnych, zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia,
5) monitorowania informacji dotyczących zajęć zdalnych zamieszczanych m.in. w systemie
Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej wydziału/filii,
6) zgłaszania do właściwego dziekana problemów związanych z realizacją zajęć zdalnych".

Zajęcia zdalne będą się odbywać zgodnie z tygodniowym podziałem godzin.


Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku filologia polska do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

- Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy
- Wczesna diagnoza i stymulacja
- Warsztaty komunikacji językowej 

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 19 października do 30 października 2020 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się wyłącznie elektronicznie.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od  19 do 30 października odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl. W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02 (po uprzednim umówieniu drogą e-mailową, ze względu na system zmianowy pracowników Dziekanatu). Można również przybyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu e-mailowym mwesolowska@ujk.edu.pl) w godzinach 9:00-14:00, pokój nr 42, w budynku CJO ul. Uniwersytecka 17, zachowując pełne rygory związane z sytuacją epidemiczną.

Do formularza należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: filologia polska potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*,

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną Student nie dołącza zaświadczenia o średniej ocen z Dziekanatu. W toku rekrutacji komisja rekrutacyjna pozyska potwierdzenie wpisanych średnich z Dziekanatu.

Wcześniejsze aktualności