Tydzień Kultury Języka (logo)
XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
(15 –20 marca 2021 r.)
JĘZYK I KULTURA

Ogólna idea Projektu

Motyw przewodni projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych)  możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności, są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.


I N S T Y T U T     L I T E R A T U R O Z N A W S T W A    i    J Ę Z Y K O Z N A W S T W AA K T U A L N O Ś C I


ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM

Szanowni Państwo,
zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 Dziekana WH z dnia 25.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny (https://whum.ujk.edu.pl/komunikat-nr-1-2021-dziekana-wydzialu-humanistycznego/) informuję, że zajęcia w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa będą się odbywały zgodnie z następującym porządkiem:
1) ZAJĘCIA ZDALNE:
- filologia angielska, studia stacjonarne: I,II,III rok I stopnia
- filologia angielska, studia stacjonarne: I, II rok II stopnia
(z wyłączeniem seminarium magisterskiego na II roku II stopnia – forma hybrydowa)

- filologia germańska, studia stacjonarne: I, II, III rok I stopnia
- filologia germańska, studia stacjonarne: I rok II stopnia

- filologia polska: I, II, III rok I stopnia
(stacjonarnie – zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru – tylko przedmioty:
• pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II rok)
• komputerowa redakcja tekstu i formatowanie (III roku)
- filologia polska: I i II rok II stopnia
STACJONARNIE – zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru – tylko przedmioty:
• pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II rok)
• warsztaty rejestracji audiowizualnej (II rok II stopnia)

- lingwistyka stosowana, studia stacjonarne: I, II, III rok I stopnia
- lingwistyka stosowana, studia stacjonarne: I rok II stopnia

- logopedia ogólna: I i II rok

2) ZAJĘCIA W FORMIE HYBRYDOWEJ:
- filologia germańska, studia stacjonarne: II rok II stopnia:
• praktyczna nauka języka niemieckiego – tryb zdalny
• semantyka leksykalna – tryb stacjonarny
• regionalne odmiany języka niemieckiego – tryb stacjonarny
• seminarium magisterskie – tryb zdalny/tryb stacjonarny
• nowe media w dydaktyce języka niemieckiego – tryb zdalny
• kompetencja interkulturowa w nauczaniu języka niemieckiego – tryb zdalny
• dydaktyka nauczaniu języka niemieckiego – tryb zdalny
• tłumaczenia konsekutywne – tryb zdalny
• wystąpienia publiczne w języku niemieckim – tryb stacjonarny

Do zobaczenia! Czekamy na Państwa w Instytucie i online już od 4 marca!

Aktualne nabory

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia Polska, Logopedia i Historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

 • Nauczysz się rozpoznawać przyczyny i objawy mowy bezdźwięcznej.
 • Poznasz zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Zdobędziesz umiejętność autorskiej diagnozy, oceny oraz planowania holistycznej terapii logopedycznej dziecka, u którego stwierdzono mowę bezdźwięczną.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 5 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna

Wczesna diagnoza i stymulacja

 • Zapoznasz się z etapami rozwoju psychoruchowego dziecka, technikami karmienia i połykania, symptomami dysfagii, odruchami orofacjalnymi u dziecka w 1 r. życia, pediatryczno-logopedyczną oceną noworodka i dziecka do 7. roku życia.
 • Nauczysz się stosować w praktyce kwestionariusze rozwoju dziecka i rozwijać umiejętność programowania terapii logopedycznej u dzieci.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 10 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna

Warsztaty komunikacji językowej

 • Weźmiesz udział w tandemowych warsztatach językowych (student polski i obcokrajowiec), w czasie których poszerzysz wiedzę o problemach kultury współczesnej oraz edukacji międzykulturowej.
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 20 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna lub pracownik dydaktyczny UJK

Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej

 • Dowiesz się, czym jest coaching i tutoring
 • Poznasz etapy procesu coachingowego i tutorskiego oraz strukturę sesji coachingowej i tutorskiej
 • Osobiście przetestujesz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu i tutoringu
 • Dzięki zdobytym umiejętnościom zdecydujesz, jak dalej rozwijać własny potencjał oraz jak wzmacniać zasoby Twoich przyszłych uczniów.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 30 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (certyfikowany tutor i coach)

Biblioterapia w dydaktyce szkolnej

 • Poznasz terapeutyczny potencjał literatury.
 • Zdobędziesz wiedzę o warsztacie pracy biblioterapeuty.
 • Nauczysz się pisać programy biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dorosłych i seniorów
 • Dowiesz się, jak za pomocą biblioterapii przeciwdziałać uzależnieniom, agresji, złości w Twojej przyszłej pracy oraz jak pracować z dziećmi chorymi i niedostosowanymi.
 • Poznasz bajkoterapię (bajka relaksacyjna, bajka terapeutyczna, bajka logopedyczna).
 • Będziesz mieć niepowtarzalną okazję napisania autorskiego programu biblioterapeutycznego.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 40 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (biblioterapeuta)

Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych

 • Zapoznasz się z metodą projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Poznasz sposoby ewaluacji pracy metodą projektu. (Dowiesz się, jak prezentować efekty pracy metodą projektu oraz jak oceniać prezentację).
 • Nauczysz się, jak kształcić pożądane umiejętności i kompetencje u Twoich przyszłych uczniów
 • Jako przyszły nauczyciel dowiesz się, jak podnieść efektywność nauczania
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 20 godzin, prowadząca: dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 17 lutego do 3 marca 2021 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się elektronicznie lub osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zapisu można dokonać na Wydziale Humanistycznym UJK (ul. Uniwersytecka 17), w pokoju nr 42.

Jeśli wybierają państwo drogę elektroniczną, dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od 17 lutego do 3 marca 2021 r. odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska, Historia, Logopedia, potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*, z  zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku, co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/-tki wskazanego roku.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną potwierdzenia dokona Dziekanat.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Po raz dwudziesty drugi obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego proklamowany przez UNESCO z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa językowego świata i jego znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Dzień służy także promocji wielojęzyczności oraz podkreśleniu roli nauki języków obcych w edukacji. Tym razem tematem przewodnim Dnia jest „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej”. Podkreśla się rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i inkluzywności w edukacji.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. Piotra Zbróga, językoznawcy Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, profesora zwyczajnego, autora wielu publikacji związanych z kulturą języka, składnią, komunikacją językową, a także poradników, słowników czy podręczników, prowadzącego audycje i programy telewizyjne wokół problemów językowych. Wykład zatytułowany jest "Koronawirus i rekomendacje, czyli jak Polacy zakażają się zapożyczeniami".

---

Dziękujemy Uniwersyteckiemu Centrum Mediów za pomoc w nagraniu i upowszechnianiu wykładu.

 

ZAPROSZENIE NA CYKL WYKŁADÓW DRA STANA BRECKENRIDGE’A

Serdecznie zapraszamy studentów i wykładowców na cykl 4 wykładów dra Stana Breckenridge'a organizowanych (online) w dniach 2-11 marca 2021 roku w ramach Dni Kultury Afroamerykańskiej.

Wydarzenie powstało we współpracy z Konsulatem Generalnym US w Krakowie oraz trzema zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami: Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Program

 • 2 marca, 2021 (wtorek) godz. 18.00-19.30; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wykład inaugurujący projekt: African American Music Styles
 • 4 marca, 2021 (czwartek) godz. 10.30-12.00; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Tytuł wykładu: Out of Love for Jazz
 • 9 marca, 2021 (wtorek) godz. 11.00-12.30; Uniwersytet Opolski Tytuł wykładu: The Significance of African American Music in Film
 • 11 marca, 2021 (czwartek) godz. 10.30-12.00; Uniwersytet Rzeszowski Tytuł wykładu: Civil Rights & Protest Songs of 1950s – 1960s

Formularz rejestracyjny znajduje się  >tutaj< !

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UJK jest dr Monika Łodej (monika.lodej@ujk.edu.pl )

Kraków

Kielce

Opole

Rzeszów

AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku filologia polska, logopedia ogólna i historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

- Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy
- Wczesna diagnoza i stymulacja
- Warsztaty komunikacji językowej
- Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej
- Biblioterapia w dydaktyce szkolnej
- Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

 Rekrutacja trwa od 17 lutego do 3 marca 2021 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się elektronicznie lub osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zapisu można dokonać na Wydziale Humanistycznym UJK (ul. Uniwersytecka 17), w pokoju nr 42.

Jeśli wybierają Państwo drogę elektroniczną, dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od 17 lutego do 3 marca 2021 r. odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: filologia polska, historia, logopedia ogólna, potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*, z  zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku, co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/-tki wskazanego roku.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe niewynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną potwierdzenia dokona Dziekanat.

Najnowsza publikacja prof. Marka Ruszkowskiego

Okładka słownika nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego - prof. Marka Ruszkowskiego (zdjęcie)Z przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji prof. Marka Ruszkowskiego. Autorowi serdecznie gratulujemy, a zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Marek Ruszkowski, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo UJK, Kielce 2020 (312 s.)

Słownik daje odpowiedzi na pytania typu: Domaszowice czy Domaszewice? Jadę do Tuczęp czy Tuczępów (wieś Tuczępy)? Mieszkam we Włoszczowie czy we Włoszczowej? Przymiotnik od nazwy Oblęgorek to oblęgorski czy oblęgorecki? Jak brzmią przymiotniki od nazw Bejsce, Bizorędki?

Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego jest pierwszym tego typu opracowaniem. Rejestruje 7266 nazw miejscowych województwa świętokrzyskiego, co stanowi 7,0% nazw miejscowych Polski. Przy każdej nazwie podano sześć informacji: 1. urzędową nazwę miejscowości lub jej części, 2. urzędowo ustalony typ miejscowości, 3. przynależność administracyjną miejscowości do gminy, 4. przynależność administracyjną miejscowości do powiatu, 5. zakończenie dopełniacza dla nazw wszystkich miejscowości, co sugeruje sposób odmiany, 6. formę przymiotnika.  Podane informacje są zgodne z ustaleniami  Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, mają więc status normy urzędowej i językowej.

Słownik może być pomocny nauczycielom, uczniom, studentom, urzędnikom i wszystkim tym, którym kwestie poprawnego posługiwania się nazwami miejscowymi nie są obce.

Książka będzie do nabycia w Wydawnictwie UJK https://wydawnictwo.ujk.edu.pl/.../nowosci-filologia-polska/

Zaproszenie na wykład Patricka T. Slowinskiego, Konsula Generalnego USA w Krakowie

Dr. Patrick T. Slowinski, the U.S. Consul General in CracowDear Students, Colleagues and Friends of our University,

The Institute of Linguistics and Literary Studies at Jan Kochanowski University is honoured to invite you to a lecture given by Dr. Patrick T. Slowinski, the U.S. Consul General in Cracow, entitled Resilience during Challenging Times. The talk will be given in English (via Zoom) on Thursday, February 25, 2021 from 13.00 - 14.00.

To register please fill in >>this registration form<< (active until Monday, February 22nd)

If you have further questions, please contact dr Monika Łodej at monika.lodej@ujk.edu.pl

* Resilience is a term popular across disciplines – psychology, medicine, education, and business just to name a few. The main question people ask regarding resilience is: “Why do some people suffer real hardships and not falter?” To answer this question, Patrick T. Slowinski will pull from research at Harvard University.

UJK zaprasza na nowe studia podyplomowe COPYWRITING

Interesujesz się nowymi mediami? W Internecie spędzasz długie godziny? Pisanie nie sprawia Ci problemu? Zacznij na tym zarabiać! Zapisz się na dwusemestralne studia podyplomowe Copywriting i poznaj tajniki tego nowoczesnego zawodu. Startujemy już w marcu 2021.

Dziś nasze życie przeniosło się jeszcze bardziej do sieci. Tam kupujemy, studiujemy, poznajemy ludzi, szukamy porad, opinii, informacji. To tam firmy zdobywają klientów i tam prowadzą z nimi dialog. Nie jest to proste, bo słowa mają wyjątkową wagę. Nauczymy Cię skuteczności w sieci i poza nią.

Dlaczego warto zapisać się na studia podyplomowe z Copywritingu na UJK?

 • Nasi wykładowcy pokażą Ci, w jaki sposób pisać wciągające teksty na strony WWW, posty generujące setki lajków w social mediach, oryginalne blogi. Dzięki nim z łatwością stworzysz artykuł sponsorowany, tekst wizerunkowy, nazwę firmy, produktu, błyskotliwy slogan reklamowy - wszystko, czego fundamentem są słowa.
 • Studia mają wymiar warsztatowy, możesz liczyć na praktyczne podejście.
 • „Content is the king!”, mówi znane marketingowe powiedzenie. Dlatego copywriting to praca przyszłości. Na usługi copywritera jest aktualnie gigantyczne zapotrzebowanie rynkowe, które stale rośnie. Wykorzystaj to!
 • Pomożemy Ci wystartować w zawodzie. Możesz potem prowadzić własny biznes, pracować dla wyspecjalizowanej agencji lub firmowego działu marketingu. Możesz to robić tylko czasem, dla siebie, zarabiając na realizację własnych marzeń. Tylko Ty zdecydujesz kiedy i dla kogo!
 • Jedna godzina zajęć kosztuje tylko 15,2 zł! (Łącznie 2720 zł oba semestry!) Lepszej oferty nie znajdziesz w całej Polsce! Całość wyjdzie taniej niż kilkudniowy kurs, a po ukończeniu studiów zyskasz dyplom, który często decyduje o otrzymaniu pracy.

Nie czekaj - zapisz się już teraz!  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ     https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Informacji o studiach udziela kierownik studiów podyplomowych Copywriting

dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik  -  krzysztofik@ujk.edu.pl

Link do video

Ocena jakości kształcenia

Zaproszenie do oceny jakości kształcenia (zdjęcie)Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia związaną z realizowanymi zajęciami.

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat obsługi administracyjnej  na wydziale/ w filii oraz
w jednostkach UJK, z których korzystałeś/aś (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia  Osób z Niepełnosprawnościami).

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości zajęć zdalnych.

Podziel się z nami swoimi:

- spostrzeżeniami,
- pomysłami,
- uwagami.

GDZIE SZUKAĆ ANKIET?

Ankiety dotyczące oceny jakości  kształcenia oraz obsługi administracyjnej dostępne są
w Wirtualnej Uczelni.

Link do ankiety dotyczącej nauczania zdalnego zostanie udostępniony pocztą mailową.

 

KIEDY WYPEŁNIĆ?

Ankietyzacja trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.

 

ANKIETY SĄ ANONIMOWE

Wyniki ankiet będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci

zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Wykład Prof. Zoltána Kövecsesa

Prof. Zoltán Kövecses z kwiatamiSzanowni Państwo,

już 27 stycznia 2021 roku będziemy mogli uczestniczyć w wykładach Pana Profesora Zoltána Kövecsesa z Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Profesor Zoltán Kövecses jest bardzo znanym i docenianym na całym świecie językoznawcą kognitywistą, emerytowanym profesorem lingwistyki Wydziału Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Zajmuje się przede wszystkim językoznawczą koncepcją metafory oraz na relacjami między językiem, umysłem  i kulturą.

W 2017 roku Prof. Zoltán Kövecses przyjął tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Cykl wykładów Pana Profesora zorganizowała Szkoła Doktorska UJK w ramach projektu unijnego „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Poniżej link do spotkania (Zoom) 27 stycznia:

https://zoom.us/j/94038063906?pwd=ZE1xSGplUlppTitRb0lYVHRtVVNndz09

Link będzie aktywny od godz. 9:50.

Wizyta Profesora Zoltána Kövecsesa na UJK (w Kielcach i Sandomierzu) w 2017 roku:


Wcześniejsze aktualności