O studiach


O studiach


Filologia Polska

FILOLOGIA POLSKA – LITERATURA, JĘZYK, KULTURA

Filologia polska I stopnia

W dzieciństwie marzyłaś, by zostać nauczycielką? Zafascynowała Cię „Lalka” Prusa? Kochasz książki? A może sam piszesz i chciałbyś zgłębić tajniki warsztatu wielkich pisarzy? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, filologia polska jest właśnie dla Ciebie!
Studiując polonistykę, poznasz tajniki literatury polskiej i powszechnej, zgłębisz zawiłości gramatyki i językoznawstwa, obejrzysz najlepsze arcydzieła filmowe i teatralne. Zrozumiesz literaturę i jej miejsce w kulturze. Ale również zdobędziesz umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Jeśli chcesz poznać bliżej wybitnych pisarzy z naszego regionu, np. Stefana Żeromskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – przyjdź do nas, by studiować filologię polską! Wybitni specjaliści – literaturoznawcy i edytorzy, pracujący w ILiJ – pomogą Ci pogłębiać Twoją wiedzę literacką, a wybór specjalności redakcyjno-wydawniczej przygotuje Cię do przyszłej pracy redaktora albo korektora w wydawnictwach naukowych albo czasopismach. Tylko u nas nauczysz się edycji tekstów rękopiśmiennych, zrozumiesz, na czym polega edytorstwo naukowe, co to jest adiustacja i korekta tekstu. Tylko u nas nauczysz się projektowania graficznego i komputerowej redakcji tekstu (składu i łamania), a także dowiesz się jako fachowo opracować publikacje elektroniczne i na czym polega profesjonalny warsztat multimedialny.
Jeśli interesują Cię film albo teatr, adaptacje filmowe albo teatralne ciekawych dzieł literatury polskiej i powszechnej, przyjdź do nas! Pracujący w ILiJ filmoznawcy i teatrolodzy wskażą Ci rozmaite konteksty filmu współczesnego i sztuk audiowizualnych, współczesnego teatru i sztuk widowiskowych.
A może bliższe Twoim zainteresowaniom są pogranicza literatury: publicystyka, eseistyka, niefikcjonalne gatunki literackie (np. reportaż), epistolografia, literatura dokumentu osobistego? Przyjdź do nas studiować filologię polską! Nauczymy Cię rozpoznawać specyfikę tekstów paraliterackich, a także nabędziesz umiejętność kreatywnego pisania.
Mi się to bynajmniej podoba… Jaki obraz społeczny tworzy osoba, która w taki sposób używa polszczyzny? Wizerunek publiczny to nie tylko zachowanie i wygląd, to także język, którym się posługujemy. Jeśli chcesz dobrze i ładnie się wypowiadać, a także uczyć tego innych, przyjdź do nas!
Pleść jak Piekarski na mękach, polegać jak na Zawiszy, szklane domy, ociec, prać?, żelazna dama, Jesteś tego warta!, Brawo ja!... Język to nie tylko rzeczowniki, czasowniki; przydawki czy pisownia z „nie”. Język to tożsamość, dziedzictwo poprzednich pokoleń, historia, sposób postrzegania świata, to tworzenie rzeczywistości i oddziaływanie na innych ludzi, a także na siebie. Filolog ma otwarty umysł i dostrzega to, czego nie widzą inni. Może znaleźć miejsce dla siebie w wielu dziedzinach życia. Miej otwarty umysł i studiuj filologię polską! Otwórz sobie różne drzwi!

Na studiach I stopnia (licencjackich) oferujemy 2 bloki kształcenia:
- nauczycielski (przedmioty z zakresu specjalnych potrzeb komunikacyjnych),
- nienauczycielski (przedmioty redakcyjno-wydawnicze).
Absolwent filologii polskiej nauczycielskiej może być zatrudniony w szkołach podstawowych jako nauczyciel języka polskiego z kompetencjami w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb komunikacyjnych oraz zakłóceń w sferze komunikacji. Zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem diagnostyczno-terapeutycznym i logopedycznym.
Absolwent filologii polskiej nienauczycielskiej przygotowany jest do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach elektronicznych jako redaktor językowy i merytoryczny, korektor; może również pracować w firmach zajmujących się PR, komunikacją społeczną, reklamą; w mediach i urzędach.

Filologia polska to nie tylko nauka, czytanie, pisanie, kolokwia i egzaminy… Filologia polska to także fascynująca przygoda, możliwość rozwijania swoich zainteresowań.
Możemy Ci zaproponować:
- Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne – organizatora np. sesji naukowej Z wiosną na ludowo, sesji popularnonaukowej Boże Narodzenie w kulturze ludowej czy otwartego spotkania dla kielczan Kulturalna Niedziela z ...gwarą; studenci tego koła co roku aktywnie uczestniczą w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół „Człowiek i jego środowisko”;
- udział w programie MOST (możliwość spędzenia semestru lub roku w innej polskiej uczelni) lub Erasmus+ (semestralny lub roczny wyjazd jednej z wielu europejskich uczelni partnerskich UJK);
- udział w Tygodniu Kultury Języka, corocznym wydarzeniu współorganizowanym przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa;
- możliwość współorganizowania konferencji studenckich, próbę sprawdzenia się w roli prelegenta i podzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami naukowymi.

Filologia polska - studia II stopnia (magisterskie)

Chcesz kontynuować studia na polonistyce? Przyjdź do nas!
W ramach studiów II stopnia oferujemy 2 bloki kształcenia:
- nauczycielski (nowoczesna polonistyka),
- nienauczycielski (menedżer kultury).
Blok przedmiotów z zakresu nowoczesnej polonistyki przygotowuje absolwentów do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy w charakterze nauczyciela polonisty. Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do pracy we współczesnej szkole, zna nowatorskie metody nauczania i pracy z młodzieżą, zdobył wiedzę oraz kompetencje pedagogiczne i metodyczne, a także informacje o funkcjonowaniu współczesnego szkolnictwa i procesach doskonalenia zawodowego.
Absolwent filologii polskiej nienauczycielskiej ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp.). Może pracować w instytucjach kultury, placówkach samorządowych i edukacyjnych w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (np. animacja oraz promocja działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności), komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury, doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (np. diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).