Badania naukowe w dyscyplinie literaturoznawstwo


W Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w dyscyplinie literaturoznawstwo  prowadzone są badania naukowe w Zakładach: Literatury Polskiej, Literatur Obcych oraz Badań Kulturowych.

Pracownicy Zakładu Literatury Polskiej zajmują się badaniami dotyczącymi historii literatury polskiej, jej kontekstów europejskich, życia literackiego i artystycznego w XIX, XX i XXI w., tekstologią i edytorstwem naukowym, a także badaniami interdyscyplinarnymi dotyczącymi związków literatury z filmem, teatrem czy mediami.

Zakład Literatur Obcych koncentruje swoje badania wokół intymistyki anglojęzycznej, podróżopisarstwa, literatury angielskiej w perspektywie komparatywnej, nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej, współczesnej prozy brytyjskiej, literatury politycznej i historycznej, prozy rosyjskiej XIX w., krytyki literackiej, rosyjskiej literatury współczesnej, recepcji literatury i kultury brytyjskiej w Polsce, szeroko pojętej literatury niemimetycznej.

Zakład Badań Kulturowych zajmuje się aksjologią literatury i kultury, analizą i interpretacją mitów, biblioterapią, filozofią presokratyków, hellenistyką, historią ruchów religijnych w krajach angielskojęzycznych, literaturą a dziełami sztuki, historią i socjologią sportu, literaturą dla dzieci i młodzieży, kulturą popularną, poezją śpiewaną czy studiami nad kulturą amerykańską i latynoamerykańską.

Z badaniami literaturoznawczymi wiąże się także projekt edytorski: Wydajemy „Pisma zebrane” Żeromskiego i dzieła innych pisarzy.<< Powrót

Skip to content