Formularz poradni językowej  Administratorem Pani/Pana danych osobowych – jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK) –. Administrator informuje, że:

  1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie w poradni językowej,

  2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

  3) dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie w poradni językowej za pomocą formularza dostępnego na Internetowej stronie:
  https://ilij.ujk.edu.pl/formularz-poradni-jezykowej/

  4) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

  5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem kontaktu lub do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

  7) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać pisząc na adres ilij@ujk.edu.pl,

  8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.


  - Przejście do strony z odpowiedziami na pytania -
  << Powrót

  Skip to content