Formularz poradni językowej


Administratorem Pani/Pana danych osobowych – jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK) –. Administrator informuje, że:

1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie w poradni językowej,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie w poradni językowej za pomocą formularza dostępnego na Internetowej stronie:
https://ilij.ujk.edu.pl/formularz-poradni-jezykowej/

4) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem kontaktu lub do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

7) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać pisząc na adres ilij@ujk.edu.pl,

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.


- Przejście do strony z odpowiedziami na pytania -