Koła naukowe


Forum Młodych Humanistów
Koło naukowe „Forum Młodych Humanistów” zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od roku akademickiego 2020/2021
 
Opiekun koła: dr Katarzyna Ostrowska
Skład zarządu:
Przewodnicząca: mgr Patrycja Kubicha       
Zastępca przewodniczącej: lic. Monika Żelazna
Sekretarz: lic. Mariusz Heliński
 
Cel działalności:

 • popularyzowanie języka polskiego, w tym dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • prowadzenie badań w zakresie języka polskiego jako obcego, metod statystycznych w językoznawstwie, teorii komunikacji, dyskursu, stylistyki, stylu literatury dokumentarnej,
 • szerzenie wiedzy na temat szeroko pojętej jakości kształcenia w sektorze szkolnictwa wyższego, w tym dobrych praktyk w humanistyce, promowanie metody debaty oksfordzkiej w humanistyce.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań członków koła naukowego,
 • publikowanie artykułów naukowych w monografiach i czasopismach, a w szczególności w czasopiśmie „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie”,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • udział w warsztatach dot. debat oksfordzkich.

Dotychczasowa działalność:
Wydanie tomu publikacji pn. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie. W kręgu reportażu, nr 1, 2020/2021, red. Katarzyna Ostrowska, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2020.
Patrycja Kubicha, Jak napisać reportaż literacki? Propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego, [w:] Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie. W kręgu reportażu, nr 1, 2020/2021, red. Katarzyna Ostrowska, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2020, s. 35-47.
Monika Żelazna, Opis spektakularnych obrazów czy poszukiwanie przyczyny?
O specyfice Nowego Dziennikarstwa na podstawie tekstu Ryszarda Kapuścińskiego pt. Podróże z Herodotem
, [w:] Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie. W kręgu reportażu nr 1, 2020/2021, red. Katarzyna Ostrowska, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2020, s. 101-114.
Kontakt:
e-mail: forum.mlodych.humanistow.ujk@gmail.com
https://www.facebook.com/forum.mlodych.humanistow/

Studenckie Koło Naukowe Pryzmat

Koło Naukowe PRYZMAT powstało 26 X 2016 roku, co godne podkreślenia, z oddolnej inicjatywy studentek i studentów IFP UJK pragnących obok przewidzianego planem studiów zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych poszerzać swoje horyzonty intelektualne. Działalność Koła ogniskuje się wokół zagadnień interdyscyplinarnych, z położeniem akcentu na relacje pomiędzy filologią, literaturoznawstwem a kulturą. Ponadto wspiera rozwój zainteresowań badawczych oraz doskonali współdziałanie w ramach pracy zespołowej.

Działalność PRYZMATU skupia się na:

 • organizacji konferencji naukowych m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów i doktorantów Kulturotwórcza rola bibliotek (2015 r.) oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szaleństwo (2019 r.);
 • aktywnego uczestnictwa w ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach naukowych;
 • organizacji i animacji spotkań z przedstawicielami szeroko rozumianej kultury;
 • współpracy naukowej z innymi instytucjami kultury.

Funkcję opiekuna Koła sprawuje dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK.

PRYZMAT liczy obecnie 8 osób, wśród nich są doktoranci i studenci.

W skład władz Koła wchodzą: mgr Przemysław Znojek, mgr Dagmara Śniowska oraz mgr Katarzyna Stefańska.

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne działa w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego od 19.02.2008 roku. Prowadzi intensywną działalność naukową, czego dowodzą m.in.: cykliczna konferencja naukowa Język jako świadectwo kultury, wieloautorskie monografie Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo (6 tomów), sesje popularnonaukowe: Boże Narodzenie w kulturze ludowej; Z wiosną na ludowo, wycieczka edukacyjna do Zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.

Członkowie Koła często wygłaszają referaty naukowe na konferencjach krajowych (m.in. Opole, Warszawa, Kielce, Siedlce, Wrocław) i zagranicznych (m.in. Białoruś, Praga, Słowacja, Wilno, Tarnopol, Kamieniec Podolski), np. na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Człowiek i jego środowisko, czy Dniach Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

Opiekun Koła – dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan

Skład Zarządu Studenckiego Dialektologicznego Koła Naukowego:
Prezes Koła mgr Katarzyna Pietrzyk
Wiceprezes Koła mgr Monika Jaworska
Sekretarz  Koła mgr Barbara Maj-Malinowska
Komisja Rewizyjna mgr Piotr Czajkowski
Skarbnik mgr Justyna Szajnowska-Borkowska

Liczba Członków Koła w roku akademickim 2020/2021: osiem.
Zebrania Koła odbywają się raz w miesiącu.

Zapraszamy na stronę SKN Dialektologicznego >>

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Teatr C112

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe „Teatr C112” zostało założone w maju 2016 roku. Zrzeszało studentów i doktorantów ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej oraz innych wydziałów UJK zainteresowanych działalnością teatralną zarówno z praktycznego punktu widzenia (reżyseria, aktorstwo), jak i teoretycznego (praca badawcza).

Pomysłodawczynią i wieloletnią przewodniczącą Koła była ówczesna studentka filologii polskiej Karolina Gregorczyk, która bardzo intensywnie rozwijała jego działalność. Dzięki pomocy Akademickiego Biura Karier UJK i we współpracy z kieleckimi instytucjami, m.in. Wojewódzkim Domem Kultury czy Teatrem „Kubuś”, wyreżyserowała kilka spektakli teatralnych, a także organizowała akcje charytatywne. Członkowie koła uczestniczyli aktywnie w życiu naukowym (poprzez wyjazdy na konferencje, publikacje).

Opiekunką naukową Koła od początku jego działalności była znakomita teatrolożka prof. UJK Diana Poskuta-Włodek. Po przejściu Pani Profesor, w lutym 2023 roku, na emeryturę opiekę nad Kołem przejęła dotychczasowa zastępczyni dr Monika Bator.

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Koło wznowiło działalność w styczniu 2021 roku.

Cele Koła realizowane są poprzez:

 1. zapoznawanie się oraz analizowanie i interpretowanie tekstów kultury w formie klubu dyskusyjnego,
 2. aktywne uczestnictwo w studenckim życiu naukowym poprzez publikowanie artykułów, wyjazdy na konferencje, a także (współ)organizowanie tychże,
 3. aktywna obecność w życiu kulturalnym (m.in. w seansach kinowych, spektaklach teatralnych, wystawach, spotkaniach autorskich, festiwalach),
 4. (współ)organizowanie wydarzeń kulturalnych na uczelni.

Obecnie Koło liczy 16 członków.

Skład Zarządu:

 • Przewodnicząca: Amanda Mędrek (filologia polska, 2 rok II stopnia)
 • Zastępca przewodniczącego:  Paulina Robak (filologia polska, 2 rok I stopnia)
 • Sekretarz: Ernest Nowak (filologia polska, 2 rok II stopnia i historia, 1 rok II stopnia)
 • Skarbnik: Marta Lipniak (filologia polska, 2 rok II stopnia)

 

Kontakt: https://www.facebook.com/TeatrC112

monika.bator@ujk.edu.pl

 << Powrót

Skip to content