Koła naukowe Filologia Polska


Koła naukowe


 

Studenckie Koło Naukowe Pryzmat

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów PRYZMAT liczy 12 osób. Funkcję opiekuna sprawuję od 26 X 2012 roku. Koło stwarza: okazję do zdobywania nowych doświadczeń i szlifowania umiejętności pisarskich. Rozwijanie zainteresowań związanych z literaturą, sztuką i dyscyplinami pokrewnymi. Doskonalenie pracy zespołowej. Osoby z koła uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Koło w tym roku przygotowało ogólnopolską konferencję naukową „Szaleństwo”.

Koło Naukowe PRYZMAT powstało 26 X 2012 roku, co godne podkreślenia, z oddolnej inicjatywy studentek/ów IFP UJK pragnących obok przewidzianego planem studiów zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych poszerzać swoje horyzonty intelektualne. Działalność Koła Naukowego Pryzmat ogniskuje się wokół zagadnień multidyscyplinarnych, z położeniem akcentu na relacjach pomiędzy filologią a kulturą. Koło wydaje własny periodyk pod tytułem „Pryzmat” w wersji online. Zachęca brać studencką do publikowania na jego łamach różnego rodzaju form autorskiej wypowiedzi, począwszy od esejów poprzez felietony po reportaże. Czasopismo powoli staje się platformą dialogu, artykułowania istotnych dla młodzieży akademickiej spraw, co należy uznać za jak najbardziej pozytywny przejaw kształtowania nowoczesnych postaw obywatelskich, poszanowania poglądów innych ludzi.

Przejawy działalności:

 • Organizacja i animacja kilku spotkań z ludźmi kultury (dziennikarzami, nauczycielami akademickimi, pisarzami) dla społeczności studenckiej.
 • Pomoc w przeprowadzeniu i uczestnictwo (jako słuchacze i dyskutanci) w Międzynarodowej Konferencji „Czas jako paradygmat kultury i natury” (Kielce, 23–24 X 2013).
 • Opracowywanie pomocy dydaktycznych.
 • Udział w Akademii Polskiego Filmu.
 • Wycieczki o charakterze edukacyjno-oświatowym.
 • Organizacja warsztatów kreatywnego pisania.
 • Współpraca z Uniwersytetem III Wieku w Kielcach.
 • We wrześniu 2015 roku SKN Pryzmat planuje zorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukową dla studentów i doktorantów poświęconą „Kulturotwórczej roli biblioteki”.

dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pryzmat

Skład Zarządu Koła Naukowego PRYZMAT

OPIEKUN KOŁA – dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski

Władze koła w kadencji 2014–2015

PREZES KOŁA – Katarzyna Jasińska, e-mail: jasinska.kata@gmail.com

WICEPREZES KOŁA – Piotr Rubacha, e-mail: piotr.rubacha@op.pl

SEKRETARZ KOŁA – Martyna Wrońska, e-mail: martynajanuszwronska@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe PRYZMAT liczy obecnie 12 osób, wśród nich kilku doktorantów. Funkcję opiekuna sprawuje od 26 X 2012 roku dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski.

Cele koła

 1. 1. Rozwój multidyscyplinarnej aktywności na polu humanistyki.
 2. 2. Debata nad najważniejszymi zjawiskami kultury.
 3. 3. Twórczy dialog ze studentami i profesorami.
 4. 4. Stwarzanie członkom Koła okazji do zdobywania nowych doświadczeń i szlifowania umiejętności pisarskich.
 5. 5. Rozwijanie zainteresowań związanych z literaturą, sztuką i dyscyplinami pokrewnymi.
 6. 6. Doskonalenie pracy zespołowej.
 7. 7. Rozwój życia kulturalnego.
 8. 8. Współpraca z innymi kołami naukowymi.

W planach jest także zmiana profilu jego działania, poszerzenie jego możliwości poprzez zwiększenie liczby inicjatyw, stworzenie nowych działów i popularyzację badań. Strona internetowa Koła ma też przejść proces modernizacji szaty graficznej, interfejsu i treści.

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne

Opiekun Koła – dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne działa w IFP UJK od 19 II 2008 roku. Prowadzi intensywną działalność naukową. Dowodzi tego m. in. sesja naukowa Z wiosną na ludowo (22 III 2010 r.), wycieczka edukacyjna do Zakładu Dialektologii Polskiej PAN w Krakowie (8 VI 2010 r.) – zapoznanie z pracą leksykograficzną Zespołu opracowującego Słownik gwar polskich i wysłuchanie referatu mgra Emila Popławskiego, referaty naukowe członków Koła, sesja popularnonaukowa Boże Narodzenie w kulturze ludowej wraz z uroczystą kolacją wigilijną i wspólnym śpiewem kolęd (20 XII 2010 r.), Kulturalna Niedziela z …gwarą (13 marca 2011 roku) – otwarte spotkanie dla kielczan promujące gwarę świętokrzyską. Spotkaniom zawsze towarzyszy ożywiona dyskusja.

Zapraszamy na stronę SKN Dialektologicznego >>

Skład Zarządu Studenckiego Dialektologicznego Koła Naukowego:

Prezes Koła

mgr Aleksandra Kasprzyk

Wiceprezes Koła

mgr Renata Cuprych

Sekretarz  Koła

mgr Barbara Maj-Malinowska

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Będkowska

Skarbnik

Katarzyna Pietrzyk

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów i Doktorantów UJK (IKNSiD)

Opiekun Kołaprof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski

Siedziba KołaInstytut Filologii Polskiej (ul. Świętokrzyska 15, budynek G)

Początek oficjalnej działalności Koła – listopad 2010 rok.

 • W roku akademickim 2010/2011 odbyło się 12 spotkań, a Koło liczyło 13 członków.
 • W roku akademickim 2011/2012 odbyło się 15 spotkań, a Koło liczyło 22 członków.
 • W roku akademickim 2012/2013 odbyło się 15 spotkań, a Koło liczyło 24 członków.
 • W roku akademickim 2013/2014 odbyło się 10 spotkań, a Koło liczyło 15 członków.

Członkowie Koła są językoznawcami, literaturoznawcami i historykami, stąd też nie dziwi interdyscyplinarny charakter Koła. Na spotkaniach doktoranci dzielą się swoimi badaniami, hipotezami, jak i spostrzeżeniami dotyczącymi swoich prac doktorskich. Korzyści płynące ze spotkań Koła są obustronne, zarówno dla prelegenta jak i audytorium.

Za główny cel naszego Koła przyjęliśmy „otwarcie się” na inne dyscypliny naukowe, które wzbogacają nasze prace doktorskie a tym samym wzbogacają nas, otwierając na nowe, ciekawe możliwości.

Luźna atmosfera spotkań wypełniona wzajemną życzliwością, sprzyja owocnym dyskusjom, które często trwają nawet po skończonych obradach. To duża zasługa opiekuna naszego Koła, Pana profesora UJK Marka Ruszkowskiego, który zawsze z uśmiechem na ustach czynnie uczestniczy w naszych debatach. Oprócz tradycyjnych spotkań na uczelni (średnio 2 razy w miesiącu) organizujemy także wyjścia w teren, np. do muzeów.

Na spotkania naszego Koła zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją wiedzą, pasją czy zainteresowaniami.

Kontakt – przewodnicząca Koła: Marlena Chudzik (e-mail: marlenusz86@gmail.com)

STUDENCI SĄ BARDZO MILE WIDZIANI!

Zapraszamy!

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Coachingu i Rozwoju „INSPIRO” (ISKN INSPIRO)

Opiekun Koładr Katarzyna Chmielewska (literaturoznawczyni, dyplomowany life coach).

Siedziba KołaInstytut Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15, budynek G.

Początek oficjalnej działalności koła: kwiecień 2015 roku.

Misja: INSPIRO to przestrzeń inspiracji i wymiany w duchu interdyscyplinarnego wsparcia  rozwoju.  Rosnąca rola coachingu oraz self-coachingu skłania do poznania technik, modeli i narzędzi wykorzystywanych w tych podejściach; obecność w kole daje możliwość zapoznania się z ciekawymi sposobami pracy przydatnymi w wielu rolach społecznych i relacjach osobistych. SKN “INSPIRO” powstało z myślą o poszerzaniu przez studentów wiedzy o sobie oraz o procesie życiowych i zawodowych zmian. Wiedzy wzbogaconej o umiejętności i kompetencje istotne w skali całego życia.

Koło ma popularyzować podejście coachingowe. Wzajemne zależności m.in. misji, tożsamości i zachowań – tego “kim jestem”, “jak jestem”, “jak manifestują się moje przekonania i wartości” – ukazuje piramida  Diltsa. (kliknij, a zobaczysz model logicznych następstw często przywoływany przez coachów i trenerów).

Członkami założycielami są osoby zainteresowane rozwojem osobistym i life coachingiem, dostrzegające wartość uczenia się przez całe życie (koncepcja Long Life Education). Do walorów Koła należy zaliczyć obecność osób przyjmujących interdyscyplinarną perspektywę – odnoszących wiedzę humanistyczną i filologiczną do arteterapii, terapii dźwiękiem, mindfulness (MBSR), świadomości ciała, Integrującej Obecności, pracy z podświadomością, porozumienia bez przemocy (PBP, Nonviolent Communication – NVC). Zapraszamy osoby mogące swoimi pasjami i wiedzą poszerzać krąg dyskusji i zainteresowań. Pragniemy budować świadomość sprzyjającą lepszemu życiu jednostek, dialogowi, funkcjonowaniu grup i społeczności.

Spotkania Koła mają charakter zarówno dyskusyjny, warsztatowy, jak i naukowy.

Staramy się czerpać z wielu dziedzin nauki, zachowując jako nadrzędną perspektywę humanistyczną. Dlatego w dyskusjach pojawiają się zagadnienia i tematy z pozornie odległych zakresów, przykładowo: neurobiologii, fizyki kwantowej, psychologii, komunikologii, zarządzania. Elementy wspólne to zawsze człowiek i jego rozwój a więc i my sami wobec zmian, które niesie współczesność.

Członkiem SKN INSPIRO może być każdy student UJK zainteresowany poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem nowych kompetencji. Pragniesz poznać lepiej własne zasoby, przekonania i sposoby zarządzania nimi? Chcesz wymieniać informacje i refleksje dotyczące odkryć naukowych wpływających na rozwój jednostek i funkcjonowanie zespołów? A może marzysz o przygotowywaniu autorskich warsztatów i pisaniu na temat związku nauki i rozwoju?

Zostań członkiem Koła – zapraszamy!

W imieniu osób tworzących SKN INSPIRO – Katarzyna Chmielewska

Do celów określonych statutem należą m.in. (kliknij tu znajdziesz statut SKN INSPIRO):

 • doskonalenie umiejętności trenerskich, coachingowych i dydaktycznych w ujęciu zespołowym oraz indywidualnym,
 • naukowe opracowanie oraz publiczna prezentacja wyników pracy Koła,
 • popularyzacja nowości naukowych i koncepcji z zakresu coachingu, trenerstwa, arteterapii, rozwoju osobistego,
 • poszukiwanie nowatorskich metod pracy samorozwojowej,
 • współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi,
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności kulturalnej, dydaktycznej, coachingowej, prozdrowotnej.

Założeniem członków założycieli SKN INSPIRO jest realizowanie celów między innymi przez:

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów samorozwojowych przeznaczonych dla różnych grup społecznych oraz zawodowych,
 • uczestnictwo członków Koła w spotkaniach naukowych, sympozjach, seminariach naukowych, konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • publikację artykułów naukowych i popularnonaukowych, prac popularyzatorskich,
 • współpracę z jednostkami, ośrodkami, stowarzyszeniami i fundacjami funkcjonującymi w środowisku akademickim i poza nim.

Zarząd SKN INSPIRO i kontakt:

Przewodniczący: Marcin Pawlicki – mail: mr.tambourine@vp.pl

Funkcje sekretarskie przyjęły:

Patrycja Stępnik – mail: paste94@gmail.com

Izabella Witusińska – mail: iza-4321@o2.pl

Rozpoczynamy nowe projekty – zapraszamy do Koła!

Opiekun Koła – dr Katarzyna Chmielewska (literaturoznawczyni, dyplomowany life coach).

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Teatr C112

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe “Teatr C112”  mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach. Koło działa przy Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UJK. Teatr C112 zrzesza studentów i doktorantów Instytutu Filologii Polskiej oraz studentów  i doktorantów z innych wydziałów UJK zainteresowanych działalnością teatralną zarówno z praktycznego punktu widzenia (reżyseria, aktorstwo), jak i teoretycznego (praca badawcza). Opiekunem koła jest dr hab. Diana Poskuta-Włodek.

Skład zarządu: 

Przewodniczący (prezes): mgr Karolina Gregorczyk

Zastępca: lic. Michał Jas

Sekretarz: mgr Kinga Solewicz

Skarbnik: mgr Ewa Sikora

Ilość członków: 15 (4 doktorantów, 11 studentów).

RAPORT z działalności SiDKN „Teatr C112” z roku akademickiego 2015/2016

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe „Teatr C112” zostało założone przez studentów i doktorantów w maju 2016 roku. Od maja do końca czerwca odbyło się w ramach koła 8 oficjalnych spotkań. SiDKN „Teatr C112” w roku składał się z 9 członków:
3 doktorantów, 4 studentów dziennikarstwa, studentki pedagogiki i studenta informatyki. Członkowie koła pomagali przy organizacji konferencji naukowej Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia, która odbyła się 23-24 maja 2016 roku
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W maju SiDKN „Teatr C112” nawiązał współpracę z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. 9 czerwca 2016 roku koło naukowe wystawiło autorski charytatywny spektakl Ludzie typu 3B inspirowany Ludźmi bezdomnymi Stefana Żeromskiego. Na spektaklu było 300 osób. W ramach akcji charytatywnej udało się zebrać 600 zł dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach.