dr Joanna Kowalczyk


Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa; wyższe wykształcenie z dziedziny nauk społecznych (administracja). Interdyscyplinarne badania naukowe koncentruje na pragmatyce komunikacji specjalistycznej: prawnej, prawniczej i urzędowej. Autorka kilku monografii, kilkudziesięciu artykułów, kilkunastu rozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz licznych referatów, wygłoszonych na konferencjach zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich. W 2022 roku otrzymała stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców.

Pomysłodawczyni i założycielka Centrum Wsparcia Językowego dla Obywatela i Urzędnika „Prosty Język w Urzędzie”. Głównym celem tej inicjatywy jest redukowanie komunikacyjnych barier między obywatelami a instytucjami publicznymi. Centrum działa przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK (https://ilij.ujk.edu.pl/prosty-jezyk-w-urzedzie-centrum-wsparcia-jezykowego-dla-obywatela-i-urzednika/).

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania naukowe związane są ze sposobami konceptualizowania i werbalizowania informacji w tekstach ustawodawczych oraz prakseologią kształtowania dyskursu administracyjnego. Eksplorację sfery urzędowej koncentruje na komunikacyjnych interakcjach pomiędzy organami państwa a pozostałymi uczestnikami dyskursu. Znaczną część swoich badań poświęciła polityce językowej w praktyce prawnej i administracyjnej. W tym zakresie porusza zagadnienie strategii komunikacyjnych w e-administracji, które łączą kulturę infotainmentu i edutainmentu z tradycyjną formą przekazywania informacji.

Wybrane publikacje:
Monografie

 • Terminologia rosyjskiego prawa konstytucyjnego, 2020, Kraków.
 • Obywatelski słownik terminologii urzędowej, 2019, Kielce.
 • Pragmatyka komunikacji urząd – obywatel, 2017, Kraków.

Artykuły

 • The influence of Latinisms on the quality of the judgments of Polish courts, 2021, „International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique”, DOI: https://doi.org/10.1007/s11196-021-09852-8.
 • Nazewnictwo temporalne w polskim dyskursie prawnym. Złożoność formalna i praktyczna, 2021 „LingVaria”, 1(31), s. 25-36.
 • The pragmatic and stylistic aspects of communication between state authorities and the citizen within e-administration in Poland, 2020, „International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique”, s. 1–13.
 • Wielowymiarowy obraz rosyjskiej konstytucji – refleksje językowe, kulturowe i poznawcze, 2020, „Przekładaniec”, 40, s. 287-304.
 • Tekstowe figury pamiętania w preambule konstytucji a kształtowanie pamięci kulturowej narodu, 2020, „Socjolingwistyka”, 34, s. 43–55.
 • O nieujednoliconej semantyce terminów 'czynność seksualna', 'inna czynność seksualna' i 'obcowanie płciowe' w dyskursie prawnym, 2020, „Poradnik Językowy”, 7, s. 62–76.
 • Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem, 2020, „Studia Edukacyjne”, 59, s. 75–90.
 • Milczenie jako specyficzna forma komunikatu w dyskursie prawnym, 2020, „Respectus Philologicus”, 37(42), s. 104–113.
 • Konstrukcja ‘adres zamieszkania’ w perspektywie pragmatycznej i normatywnej, 2019, „Prace Językoznawcze”, XXI/1, s. 77–91.
 • Obraza uczuć religijnych – kategoria prawna, lingwistyczna i kulturowa. Problem językowy i systemowy, 2019, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 20–31.
 • Użyteczność i relewancja semantyczna terminów prawnych definiowanych w słownikach ogólnej polszczyzny, 2019, „Prace Filologiczne”, LXXIII, s. 135–152.
 • Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku, 2018, „Język Polski”, VCVIII, s. 60–72.
 • Eklektyzm językowy w tekstach wyroków sądów, 2018, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 66–79 (współautor).
 • Gatunkowa polimorficzność języka w wyrokach sądów, 2018, „Stylistyka”, XXVII, s. 135–152.
 • Dychotomia konceptualizowania rzeczywistości w dyskursach zinstytucjonalizowanych, 2018, „Socjolingwistyka”, t. 32, s. 77–89 (współautor).
 • Wyrok jako gatunek funkcjonalny komunikacji administracyjnej, 2017, „Respectus Philologicus”, s. 82–91.
 • Rozstrzygnięcie sądowe jako gatunek tekstu funkcjonalnego na gruncie prawa polskiego i rosyjskiego, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 28, Kielce 2015, s. 107–122.
 • Dyskursywno-kognitywna przestrzeń działalności administracyjnej: organizacja i otoczenie, „The Peculiarity of Man”, Toruń–Kielce 2014, s. 173–180.
 • Jakościowy i ilościowy wymiar dokumentu, „The Paculiarity of Man”, nr 21, Toruń–Kielce 2015, s. 85–94.

Rozdziały w monografiach

 • Hipertekstualność przepisów prawnych a ich potencjał semantyczny, [w:] Język w komunikowaniu i dyskursie, Kielce 2019, s. 111–124.
 • Teksty precedensowe w ramach dyskursu administracyjnego, [w:], System i norma w perspektywie lingwistycznej, Kielce 2019, s. 119–128.
 • Komunikowanie w dyskursie administracyjnym na platformach internetowych, [w:] Internet jako przedmiot badań językoznawczych, Szczecin 2018, s. 43–55.
 • Internetowe źródła leksykograficzne jako dynamiczne struktury determinowane społecznie, [w:] Wybrane aspekty badań nad normą językową, Kraków 2018, s. 167–184.
 • Obligatoryjne elementy retoryczne o funkcji perswazyjnej w tekstach prawnych, [w:] Powinowactwa retoryki, Poznań 2017, s. 95–106 (współautor).
 • Brak kompetencji komunikacyjnych a zakłócenia w porozumiewaniu się, [w:] Optyka zagrożeń procesu porozumiewania się w życiu codziennym, Kielce 2015, s. 29–42.

Kontakt
joanna.kowalczyk@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content