Rekrutacja przedłużona – AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filologia germańska

FILOLOGIA GERMAŃSKA – WAŻNE!

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku filologia germańska do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

W ramach wsparcia zapraszamy na następujące szkolenia/warsztaty:

  1. Fonetyka języka niemieckiego na co dzień
  2. Wir verkaufen (uns) jeden Tag –  rozwój osobisty GERMANISTY
  3. Praca w niepewnych czasach, rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie

 

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja:


Uwaga !!!
Przedłużamy rekrutację od 13.12 do 22.12.2021


Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/  (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć u p. Małgorzaty Wesołowskiej w godzinach 9:00-13:00, pokój nr 42, w budynku CJO ul. Uniwersytecka 17. W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Małgorzatą Wesołowską telefonicznie lub mailowo:  mwesolowska@ujk.edu.pl  tel. 41 349 71 02 lub z p. dr Donatą Wójcik tel. 504559996 lub mailowo donata.wojcik@ujk.edu.pl

Do formularza należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji:

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu,

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WH.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.<< Powrót

Skip to content