dr Agnieszka Rosińska-Mamej


ORCID: 0000-0003-4865-5359

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunkt w Zakładzie Badań nad Dyskursem w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK 

Zainteresowania naukowe:

pragmatyka językowa, etykieta językowa, psycholingwistyka,  neurolingwistyka, gerontolingwistyka i gerontologopedia, stylistyka, tekstologia  

Wybrane publikacje: 

Monografia

Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie, cz. 1: Prośba jako makroakt mowy, ISBN 978-83-7133-791-8, Kielce 2019. 

Artykuły naukowe: 

 • Językowy obraz pojęcia „mężczyzna” w reklamach prasowych, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 4 (14), s. 62–73. 
 • Jak reklamuje się perfumy, „Poradnik Językowy” 2004, nr 1 (610), s. 65–73.
 • Funkcje form adresatywnych towarzyszących aktom próśb we współczesnym języku polskim, „Respectus Philologicus” 2007, nr 11 (16), s. 42–55.
 • Ile aktów jest w makroakcie mowy, czyli o najczęstszych sposobach realizacji próśb we współczesnym języku polskim, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2013, z. LXIX, s. 113–126.
 • O mechanizmach retorycznych stosowanych w tematach e-maili marketingowych, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 2 (65), s. 83–93.
 • Komunikacja według innych miar szyta... Porozumiewanie się z seniorami  w opinii ludzi młodych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2019, vol. 26 (46), nr 2, s. 195–213, DOI: 10.14746/pspsj.2019.26.2.14.
 • Typy i funkcje aktów grzeczności w tekstach marketingowych, w: Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź 2008, s. 335–344.
 • Grzeczność, niegrzeczność czy inna grzeczność w korespondencji handlowo-reklamowej? Językowe zachowania nadawców a polski model grzeczności, w: Język w prawie, administracji i gospodarce, red. K. Michalewski, Łódź 2010, s. 155–167.  
 •  Zagrajmy w prośbę. Akty zapowiadające prośbę we współczesnym języku polskim, w: Język a komunikacja, t. 35: Słowo w kontekście, red. W. Chłopicki, A. Knapik, P. Chruszczewski, Kraków 2013, s. 213‒224. 
 • Multifatyczność komunikacji medialnej, w: Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, red. M. Kaczmarczyk, Sosnowiec-Praga 2013, s. 173‒185. 
 •  (Nie)grzeczność nieoczywista, czyli o zachowaniach komunikacyjnych z pogranicza grzeczności i niegrzeczności, w: (Nie)grzeczność – interakcja – komunikacja, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 101–118.
 • Na granicy... porozumiewania się. Problemy społeczno-komunikacyjne osoby cierpiącej na zespół Aspergera (na przykładzie detektyw Sonyi Cross z serialu „The Bridge: Na granicy”), w: Aspi-racje. Naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym  i komunikacyjnym, red. A. Kominek, Kielce 2016, s. 185–205. 
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego na przykładzie sześcioletniego chłopca. Podstawowe informacje na temat teorii i metody integracji sensorycznej (SI), w: Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, red. E. Boksa, A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kielce 2017, s. 123–136. 
 •  „Gdy sam język nie wystarcza...”. Rola kompetencji komunikatywnej w porozumiewaniu się ludzi, w: Otwórzmy świat... O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red.  A. Kominek, Kielce 2018, s. 27–49. 

Kontakt:

agnieszka.rosinska-mamej@ujk.edu.pl << Powrót

Skip to content