dr Anna Bąk-Średnicka (zdjęcie)Anna Bąk-Średnicka

ORCID: 0000-0001-8932-659X

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (filologia angielska). Adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,  Association for Teacher Education in Europe oraz Early Language Learning Research Association

Zainteresowania badawcze:

badania nad dyskursem edukacyjnym w kontekście rozwijania myślenia krytycznego i empatii u kandydatów na nauczycieli języków obcych. Programy kształcenia na nauczycielskich studiach neofilologicznych.

Publikacje:

Between the mentor and the mentee: Establishing the inter-human metaxu sphere in preservice language teacher education. 2024. (in press)

The agential qualities of silence in post-observation feedback sessions. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2024. (in press)

The practicum: Mentorship in supervision. A hybrid literature review and corpus-based analysis. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 320 s., 2023. doi: 10.25951/9787

Pomiędzy opiekunem i praktykantem. Realizacja metaxu w kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych. W: Anna Wileczek & Joanna Senderska (red.). "Pomiędzy. Wokół jakości transwersalnych w ponowoczesnych dyskursach, społecznościach i kulturze, Kielce, Wydawnictwo UJK, 2022, str. 273-295.

A corpus-driven conversation analysis approach to mentor - mentee interactions in a practicum context. Token: A Journal of English Linguistics 13, 2021, pp. 171-198.

Affective education: Cultivating cross-cultural empathy and tenderness in pre-service teachers. Studia Filologiczne UJK,34, 2021, pp. 455-470.

A literature review on preparing pre-service primary foreign language teachers for diversity via the practicum. In: Joanna Rokita-Jaśkow & Agata Wolanin (eds.). Facing Diversity in Child Foreign Language Education. Switzerland:  Springer International Publishing, 2021, 237-252.

Metoda systematycznego przeglądu literatury w badaniach na przykładzie studiów dotyczących praktyki nauczycielskiej, [w:] W kręgu języka i kultury, Marzena Marczewska i Hanna Mijas (red.), Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2020, 283-291.

In search of reflective techniques promoting collaboration with parents: diploma students’ projects inspired by school placements, GLOTTODIDACTICA XLVI/2, 2019, pp. 7-24.

Weryfikacja Efektów Kształcenia w Ramach Praktyki Nauczycielskiej – Wybrane Modele NEOFILOLOG 53/2, 2019, pp. 27-50.

Foreign language teacher education: school placements as a source of knowledge about parents as partners in the educational process. The International Journal of Progressive Education. Vol. 14(6), 2018, pp. 51-60.

Bąk-Średnicka, A., A. Gilarek, and A. Malicka-Kleparska (eds.), Language, Literature and Teacher Education. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Programs of Didactic Training in the context of the area of home-school collaboration: a cross-institutional comparison. [w:] A. Bąk-Średnicka, A. Gilarek and A. Malicka-Kleparska (eds.), Language, Literature and Teacher Education. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018, 89-105.

Preservice teachers’ attitudes related to family involvement in light of their school placement experience. Theory and Practice of Second Language Acquisition vol. 3 (2), 2017, pp. 29–47.

Kształtowanie spostrzegawczości pedagogicznej przy pomocy metody zdarzeń krytycznych w ramach praktyki metodycznej z języka obcego. [w:] E. Andrzejewska, M. Wawrzyniak-Śliwska (red.), Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy – kształcenie – doskonalenie zawodowe. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2017, 203-213.

ELT Practicum. A Guide for School Mentors. 2016, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu.

The role of practicum in dealing with the lesson planning paradox. In: I. Czwenar, D. Gonigroszek, and A. Stanecka (eds.), Języki Obce i Kultura: Współczesne Konteksty. Foreign Languages and Cultures: Contemporary Contexts.Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2016, 71-82.

The role of practicum in building pre-service EFL teachers’ awareness about critical incidents In: M. Górecka-Smolińska, J. Hajduk and G. A.  Kleparski (eds.), Język – Zwierciadło Świata Tom II. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, 2015, 63-69.

Nowatorskie podejście do kształcenia przyszłych nauczycieli języka angielskiego w PWSZ w Sandomierzu w: M. Cichoń, M. Krzemińska-Adamek, Anna Pado, Halina Rycyk-Sztajdel, Barbara Sadownik, Jolanta Sękowska (red): Przez Praktyki do Praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki obce. Białystok: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, 85-94.

Analiza porównawcza części praktycznej prac licencjackich w kontekście wymogów wynikających z polityki uczenia się przez całe życie w tym Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w: M. Górecka-Smolińska, i J. Hajduk (red.): Język – Zwierciadło Świata, Tom 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, 2013, 77-93.

New Reading Activities. World Journal of English Language Vol. 3, No. 1, 2013, 78-91.

Conducting qualitative research on foreign language teacher trainees as an element of teacher training w: Kuczyński, M., Szymanski, L. (red.): Language, Thought and Education: Across systems. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 87-102.

Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem. Języki Obce w Szkole nr 4/2011. 75-80.

Rola i miejsce czytania na głos w dydaktyce języka angielskiego. Języki Obce w Szkole nr 3/2010. 45-48.

Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów. Języki Obce w Szkole nr 1/2009. 131-135.

Discourse and Comprehension w: J. Arabski (red.) Pragmatics and Language Learning. Kraków: Wydawnictwo  Universitas, 2004, 115-125.

Ocena rozumienia tekstu czytanego w: H. Komorowska (red.) Ewaluacja w nauce języka obcego, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2002, 53-63.

Rola czytania ekstensywnego w podnoszeniu świadomości językowej uczniów i jego miejsce w programach językowych w: J. Arabski (red.) Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, 45-53.

Nowa rola tekstu w programach leksykalnych. w: H. Komorowska (red.) Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole, IBE Warszawa, 2000, 84-94.

kontakt: abak@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content