dr hab. Agnieszka Miernik, prof. UJK


dr hab. Agnieszka Miernik, prof. UJK


ORCID ID 0000-00021365-8560dr hab. Agnieszka Miernik, prof. UJK (zdjęcie)

Zainteresowania naukowe

Psychoanaliza baśni, literatura dla dzieci i młodzieży, biblioterapia.

Publikacje naukowe (wybór)

  • O prozie literackiej Ewy Nowackiej, Kielce 2010.
  • Domeny wyobraźni: Andersen i Jung, Kraków 2015.
  • From “enlightenment” to “seduction”. The evolution of persuasive strategies in Polish magazines for the youngest children (in the last two decades of the twentieth century), „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 3, s. 582-598.
  • Transfiguracja symboli archetypowych w utworach Marty Tomaszewskiej, „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, nr 14, s. 69-82.
  • Biblioterapia integralna, „Kultura i Edukacja” 2016, nr 1, s. 68-78.
  • Words and sounds that heal. On literature and music in therapy and education of younger children, Kielce 2017.
  • Wielkie tajemnice w małych narracjach: rekonesans badawczy, w: Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne, red. B. Olszewska, Opole 2017, s. 599-610.
  • W ślepym zaułku rozpaczy. O literaturze popularnej dla młodzieży Jany Frey, „Orbis Linguarum” 2018, vol. 48, s. 55-66.
  • Tak się zdarza - o pisarstwie Ewy Nowackiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2018, nr 6, s. 44-51.
  • „Dziewczynka z głową pełną bajek”. Wielkie Tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, Kielce 2019.

Kontakt

agnieszka.miernik@ujk.edu.pl

 Dane adresowe

Zakład Badań Kulturowych

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Pokój nr 261

Tel. (41) 349-7118