dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK


ORCID: 0000-0001-9170-9442

Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest związana z UJK od 30 lat, gdzie studiowała filologię polską, zrobiła doktorat i jest zatrudniona od 1996 (w Instytucie Filologii Polskiej, w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji a obecnie – w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa).

Zainteresowania naukowe: 

komunikacja językowa i współczesny język polski (odmiany polszczyzny, leksyka, kultura języka, grzeczność językowa); język we współczesnych mediach; etyka języka; polska kultura narzekania .

Wybrane publikacje:

Monografie

 •  Akty odmowy we współczesnym języku polskim, Kielce 2003.
 • Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014.

Artykuły naukowe

 • Przeproszenia w dialogu politykówJęzyk a komunikacja 1. Zbiór referatów z konferencji Język trzeciego tysiąclecia Kraków, 2-4 marca 2000, red. G. Szpila 2000, s. 267-277.
 • Mówienie do istot kochanych, w: Studium Vilnense A, vol. 10, red. R. Brazis, Wilno 2013, s. 122-124.
 • Dzieci jako nadawcy i odbiorcy zachowań grzecznościowych. Na przykładzie dyskursu przedszkolnego, „Studia Pragmalingwistyczne” 5, Warszawa 2013, s. 99-112.
 • Dodatnie wartościowanie partnera – na przykładzie komunikacji między dorosłym a dzieckiem, w: „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, R. Pawelec, D. Lewandowska-Jaros, Warszawa 2014, s. 97-106.
 • Co to znaczy „niegrzeczne dziecko”? – próba zdefiniowania pojęcia, w: „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową”, Bydgoszcz 2014, s. 67-79.
 • Językowe wykładniki dominacji (na przykładzie komunikacji między rodzicami a dziećmi), Studium Vilnense 13, Wilno 2016, s. 111-114.
 •  Jak się zachować... Porady w polskiej prasie kobiecej. Zarys problematyki; „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 9 (20) 2017, s. 89-97.
 •  „Wspólne miejsce nieszanowania drugiego człowieka”… formy adresatywne w Internecie, „Media i społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów” 7/2017, s. 90-98.
 • Jerzy  Manteuffel, właśc. Jerzy Ryszard Juliusz Manteuffel-Szoege (1900–1954),  w:  L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło (red.), Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, Kielce, s. 67-82.
 •  Zmiany polskiej grzeczności. Nowa jakość w komunikowaniu społecznym, w: Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty. Problemy. Wyzwania, red. A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, B. Secler, Poznań 2018, s. 164-174.
 •  Internet – miejsce nieszanowania drugiego człowieka. Zarys problemu, w: Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, red. K. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak, Poznań  Wrocław 2018, s. 245-253.
 •  Kult młodości, deprecjacja starości. Czy bycie starym oznacza dzisiaj bycie obcym?, w: Piotr Zbróg (red.), Język w komunikowaniu i dyskursie, Muzeum Narodowe w Kielcach: Kielce, s. 59-75.
 •  Redaktor naczelny, redaktor naczelna czy redaktorka naczelna... Ile kobiet jest w języku?, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo. Komunikologia. Semiologia. Socjologia Mediów. Media a Pedagogika” 10/2019, s. 49-62.
 •   Posłowie czy posłanki? O nazwach pierwszych polskich parlamentarzystek, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, t. 1 (6) 2019, s. 9-24.

Kontakt

alicja.galczynska@ujk.edu.pl.<< Powrót

Skip to content