dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK


Zainteresowania językowe: językoznawstwo kognitywne, językowy obraz świata, język wartości, teolingwistyka, psycholingwistyka, język osób z autyzmem

Najważniejsze publikacje po habilitacji:

Monografie naukowe:

(2013) – Rain Man w codziennej komunikacji, Kraków 2013: Wyd. Libron.

(2015) – Wykłady z językoznawstwa kognitywnego dla studentów filologii, Kielce 2015: Wyd. IFP UJK (podręcznik).

(2018) – W świecie rzeczy i dosłowności. O metonimicznym stylu poznawczym osób ze spektrum autyzmu, Kielce 2018: Wyd. IFP UJK.

(2019) – [współautor] Anna Zając, Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne, Kielce 2019: Wyd. UJK.

Redakcje naukowe:

(2014) - Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści o ludziach z autyzmem, red.
A. Kasprzyk, A. Kominek, Kraków 2014: Wyd. Libron.

(2016) – Aspi-racje. Naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym, red. Andrzej Kominek, Kielce 2016: Wyd. IFP UJK.

(2018) – Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach
u osób ze spektrum autyzmu, red. Andrzej Kominek, Kielce 2018: Wyd. IFP UJK.

Artykuły naukowe:

(2012) - Gramatyka jako metafora w abstrakcyjnych domenach dyskursu, „LingVaria” 2012, nr 1 (półrocznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), s. 59-69.

(2012) – O osobach, które nie rozumieją kłamstw, żartów i udawania. Zaburzenia komunikacji językowej w autyzmie, [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Koniusz z okazji jej jubileuszu, red. M. Marczewska, S. Cygan, Kielce 2012: Wyd. Instytut Filologii Polskiej UJK, s. 195-207.

(2013) – Jak wyglądałby świat bez metafory? Próba opisu sytuacji poznawczej osób z autyzmem na podstawie założeń językoznawstwa kognitywnego, [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i zaburzeniami rozwojowymi, red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków 2013: Wyd. Libron, s. 69-86.

(2014) - Zakłócenia w dziedzinie podobieństwa w komunikacji językowej osób
z autyzmem – i co z tego wynika, „LingVaria” 2014, nr 2, s. 55-68.

(2014) – Językowo-kulturowy obraz osób przejawiających zachowania autystyczne, [w:] Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści o ludziach
z autyzmem, red. A. Kasprzyk, A. Kominek, Kraków 2014: Wyd. Libron, s. 37-62.

(2014) -     Mówi się trudno... O rodzajach kompetencji językowej (i komunikacyjnej) osób z autyzmem, „Studia Filologiczne UJK”, T. 27 (2014), Kielce 2014: Wyd. IFP UJK, s. 161-171.

(2015) – (współautor Aleksandra Kasprzyk) – Ocalić od zapomnienia…, czyli
o metonimicznym modelu pamięci o innych osobach – na podstawie Ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego, „Studia Filologiczne UJK”, T. 28 (2015), Kielce 2015: Wyd. IFP UJK, s. 93-106.

(2016) – Co wspólnego ma rozmowa z myśleniem? Refleksje na kanwie historii Pamiętliwego Funesa Jorge Luisa Borgesa, [w:] Aspi-racje. Naukowy obraz osób
z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym
i komunikacyjnym, red. Andrzej Kominek, Kielce 2016: Wyd. IFP UJK, s. 143-152.

(2016)Odwrócić się od czegoś, nawrócić się na coś… Rozszerzenia metaforyczne wybranych czasowników ruchu, „Język a kultura”, T. 25, Struktura słowa
a interpretacja świata, red. M. Misiak, J. Kamieniecki, Wrocław 2016: Wyd. UWr., s. 285-300.

(2017) – Gdy problem prawdy staje się względny. Próba przyjrzenia się manipulacyjnym zagrożeniom techniki ramowania na przykładzie kwestii etycznych, [w:] Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak,
W. Przyczyna, Tarnów 2017: Wyd. Biblos, s. 461-476.

(2017) – Granice myślenia i języka w autyzmie w świetle teorii umysłu i centralnej koherencji, [w:] Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, red.
A. Ciążela, S. Jaronowska, Warszawa 2017: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej,
s. 363-376.

(2018) – Chorzy i umierający w świetle tzw. ról semantycznych (na podstawie tekstów rytuału dla chorych), [w:] Język w liturgii, red. B. Drabik, W. Przyczyna, Tarnów 2018: Wyd. Biblos, s. 211-223.

(2018) – Metafora otwierania drzwi jako klucz do kompetencji komunikacyjno-społecznej w opowieści biograficznej Temple Grandin Byłam dzieckiem autystycznym, [w:] Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem
i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. Andrzej Kominek, Kielce 2018: Wyd. IFP UJK, s. 13-24.

(2018) – Komunikacja religijna osób nieneurotypowych na przykładzie praktyki duszpasterskiej ks. Henriego Nouwena (1932-1996), [w:] Otwórzmy świat…
O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. Andrzej Kominek, Kielce 2018: Wyd. IFP UJK, s. 63-78.

(2018) - Co wspólnego ma metafora z kłamstwem, żartem i udawaniem?, „LingVaria” 2018, nr 2, s. 25-38.

(2019) – Krzyk jako specyficzny rodzaj komunikacji niewerbalnej oralnej u osób niskofunkcjonujących ze spektrum autyzmu, [w:] Język w komunikowaniu i dyskursie, red. P. Zbróg, Kielce 2019: Wyd. Muzeum Narodowe w Kielcach, s. 99-109.

(2019) - Od autystycznej psychopatii do neuroróżnorodności. Definicje słownikowe leksemu autyzm w słownikach ogólnych języka polskiego (1958-2017), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2019, t. 20, z. 1, s. 135-148.

(2020) – „Mówienie za kimś” jako język bez komunikacji, „LingVaria” 2020, nr 2.

Kontakt:
andrzej.kominek@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content