dr hab. ANNA WILECZEK, prof. UJK


ORCID: 0000-0002-9851-6114

Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor UJK, członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN, nauczyciel dyplomowany języka polskiego. Należy m. in. do The International Association for Research in L1 Education, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Prowadzi także działalność popularyzującą naukę jako twórczyni i koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego UJK, Uniwersytetu Otwartego UJK, Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Dzieci. Uczestniczka międzynarodowego projektu badawczego The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY), COST 1410 (2015-2019). 

Zainteresowania naukowe 

socjolekt młodzieżowy i młodomowa w aspekcie społeczno-kulturowym, dyskurs edukacyjny, dyskursy społeczności internetowych, problemy relacji: język a kultura, język i styl utworów literackich, biolekt dziecięcy, kompetencje komunikacyjno-informacyjne dzieci i młodzieży.   

Wybrane publikacje 
Monografie 

 • Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów PWN, Warszawa 2020.  
 • Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2018. 
 • Child in the Empire of (Mobile) Screens, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017 (współautorzy: Izabela Jaros, Sławomir Koziej). 
 • Codes Of Childhood Pedological Sketches, Wydawnictwo UJK, Kielce 2016 (współautorzy: Marek Kątny, Agnieszka Miernik, Grzegorz Trębicki). 
 • Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo naukowe PWN: Warszawa 2015 (współautor: Iwona Możdżonek). 
 • Świadectwa-ślady-znaki. Lapidarium jako strategia formy, Wydawnictwo UJK, Kielce 2010. 
 • Jest i więcej prawd w piśmie...Mickiewiczowsie „Zdania i uwagi w kontekście Biblii”, Wydawnictwo KUL, Lublin 1996. 

Artykuły: 

 • Językowo-kulturowe aspekty międzypokoleniowej (nie)komunikacji, w: A. Wileczek (red.), Język i komunikacja. Studia i szkice, Wydawnictwo UJK, Kielce 2019, s. 177-191. 
 • Ekstremalność jako wartość. Młodzieżowe implikacje językowe, w: M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek (red.), Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 667-678. 
 • Językowa edukacja ekranowa. Aplikacje cyfrowe w kontekście nabywania języka przez dzieci,  w: Piotr Zbróg, (red.), Język w komunikowaniu i dyskursie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 265-282. 
 • Polszczyzna „młodych” więzi, [w:] Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka, red J. Tambor, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 290-303. 
 • Linguistic images of modern parenthood on parenting websites, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2019, nr 4(254), s. 197-215.  
 • Rodzina w młodomowie nastolatków, [w:] Wybrane problemy współczesnej rodziny, red. Anna Przygoda, Toruń: Adam Marszałek, 2017, s. 11-130. 
 • Kidult – moda czy fenomen ponowoczesny? Lingwo-kulturowa diagnoza nowego zjawiska w przestrzeni społecznej, [w:] Wybrane problemy współczesnej rodziny, red. Anna Przygoda, Toruń: Adam Marszałek, 2017, s. 27-50. 
 • Wartości. Konceptualizacje dziecięce, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie 2017, s. 169-180. 
 • Dorosłość i dorośli w konceptualizacji dzieci przedszkolnych/ Adulthood and adults in the conceptualization of preschool children, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, pedagogiczne i artystyczne” 2018, 2 (32), s. 287-288. 
 • Kidult (nie tylko) językowy, „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 179-196. 
 • Uniwersytet (dla) dzieci. Wokół teorii i praktyki, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2017, z. 3 (213), s. 343-360. 
 • ‘School? You go because you have to’. The linguistic worldview of ‘school’ in Polish and American teen Internet discourse. „L1-Educational Studies in Language and Literature”, 2016 (16), p. 1-32. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2016.16.01.08 (współautor: Barczewska Shala, Barańska Paulina), http://l1.publication-archive.com/show-volume/20 
 • Communication Barriers in Early Childhood Education, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2016, nr 28, s. 143-160.  
 • (Nie)sprawiedliwość. Nastoletnie konceptualizacje, „Socjolingwistyka” 2016, nr 30, s. 221-232. 
 • From “enlightenment” to “seduction”. The evolution of persuasive strategies in Polish magazines for the youngest children (in the last two decades of the twentieth century), “Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 3 (59), s. 582–598,. (współ. A. Miernik) 
 • Communication Barriers in Early Childhood Education, „Studia Pedagogiczne i Artystyczne” 2016, nr 28, s. 143-160 (współ. Iwona Możdżonek) 
 • Literary Ecological Education For Preschool Children... „Mitteilungen Klosterneuburg” 2015, nr 65 (10), s. 5-15. (współ: Marek Kątny). 
 • "Zrobić tekst". O kompetencji tekstotwórczej gimnazjalistów, „Postscriptum Polonistyczne” 2015 nr 2,s. 167-184. 
 • Digital words... Harnessing technology  to develop literacy skills in early education of children (on the example  of the Polish language), (współautor: I. Jaros)„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2014, nr 24; s. 67-76. 
 • Oburzeni, znudzeni, Z(a)wiedzeni. Semantyka buntu w socjolekcie młodzieżowym, „Socjolingwistyka” 2014, s. 225-238. 
 • Gry (nie)dosłownością w socjolekcie młodzieżowym, „Socjolingwistyka” 2014, nr 28, s. 153 – 164. 
 • Mowa „plus-minus”. O ekstremalności i „ekstremizmach” mło-domowy, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielaki, TMIP, Kraków 2014, s. 387-397. 
 • Medialność młodomowy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2013, nr 2, s. 308–320. 
 • (Nie)bezpieczne związki. Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w socjolekcie młodzieżowym, „Socjolingwistyka” 2012, nr 26, s. 205-219. 
 • Słowo jak świat. O poezji Longina Jana Okonia, [w:] Piórem i czynem. O życiu i twórczości Longina Jana Okonia, red. S. Rogala, A. Wzorek, Wyd. GENS, Kielce 2012, s. 86-97. 
 • „Życie na pół trudne”. Językowy obraz dorosłych i dorosłości w wypowiedziach dzieci przedszkolnych, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2012, t. 21, s. 81-92.  
 • O języku “młodego” Internetu, “Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3-4, s. 82-99.  
 • Czy szkoła „zdanża”? Językowy obraz szkoły w socjolekcie mło-dzieżowym, [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 153-169. 
 • Between creation and negation. About the language of „young” internet, „Studium Vilnense” A, vol. 8, red. Romuald Brazis, Wilno 2011, s. 125-130. 
 • Potoczność językowa i edukacja (szkolna), „Edukacja. Studia-Badania-Innowacje” 2010, nr 4 (112): „Edukacja a entropia rzeczywistości społecznej”, s. 77-91.  << Powrót

Skip to content