dr hab. Danuta Grzesiak-Witek prof. UJK


dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (zdjęcie)
ORCID: 0000-0001-6959-9304

Doktor habilitowany nauk humanistycznych (dyscyplina językoznawstwo, specjalność językoznawstwo stosowane), logopeda, neurologopeda, surdologopeda. Absolwentka WSP Kraków (filologii polskiej i logopedii), studiów doktoranckich Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych (m.in. z oligofrenopedagogiki, europeistyki). Wcześniej wykładowca na kierunkach logopedii, neurologopedii, dziennikarstwa, filologii polskiej, pedagogiki w kilku ośrodkach akademickich, takich jak m.in. Kielce, Kraków, Radom, Rzeszów, Chełm, Lublin. Jednocześnie nadzorowała merytorycznie studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii jako kierownik. Doświadczenie w charakterze logopedy zdobywała m.in. w Wojewódzkim Zespole Poradni Specjalistycznych w Rzeszowie, w Specjalistycznym Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu. Obecnie pracownik Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach i jednocześnie Kliniki Neurologii pod patronatem UJK..

Zainteresowania naukowe: odbudowa kompetencji językowej i systemu językowego u osób po udarach mózgu i guzach mózgu, diagnoza oraz terapia logopedyczna dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy, organizacja pomocy osobom z dysfunkcją mowy.

Wybrane publikacje:
Monografie, współmonografie i książki pod redakcją

D.Grzesiak-Witek, Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza, Wydawnictwo KUL, Sandomierz-Stalowa Wola 2008.

D.Grzesiak-Witek, Strategie komunikacyjne w «Kazaniach na niedziele i święta całego roku» Piotra Skargi, Stalowa Wola 2008.

D.Grzesiak-Witek, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z afazją motoryczną. Odbudowanie kompetencji językowej i systemu językowego, Kraków 2013.

Wokół problematyki zaburzeń mowy, pod red. J.Cieszyńskiej, P. Sobolewskiego, D. Grzesiak-Witek, Rzeszów 2013.

Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, pod red. J.Cieszyńsliej –Rożek, P.Sobolewskiego, D. Grzesiak-Witek, Lublin 2018.

D.Grzesiak-Witek, M.Łuka, P.Witek, Wybrane kierunki współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Lublin 2018.

Artykuły naukowe

 • Grzesiak-Witek D., Zaburzenia komunikacji słownej u osoby z chorobą Alzheimera, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2007, nr 11, s. 23-30.
 • Grzesiak-Witek D., Poznawanie świata przez dziecko z dysfunkcją narządu słuchu, [w:] O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod red. Wł. Pileckiej, K.Bidzińskiego, M.Pietrzkiewicz, Kielce 2008, s. 439-446.
 • Grzesiak-Witek D., Witek P., Úloha rodiny v terapeutickom prístupe k dieťaťu s afatickým syndromom, [w:] Rodina – subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií kreativita v pomáhaní, Bratislava 2009, s. 17-21.
 • Grzesiak-Witek D., Podstawowe wskazówki odnośnie prawidłowej wymowy dla funkcjonariuszy policji, „Kwartalnik Policyjny”, nr 4/(14) 2010, s. 31-33.
 • Grzesiak-Witek D., Sobolewski P., Zaburzenia komunikowania się chorych w wieku podeszłym w naczyniopochodnych chorobach mózgu, [w:] Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Część II, pod red. T.B.Kulik, B.Wolny, A.Pacian, Stalowa Wola – Lublin 2010, s. 175-185.
 • Grzesiak-Witek D., Witek P., Rola matki w terapii logopedycznej dzieci 3-5 -letnich z wadą słuchu, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, pod red. A. Witkowskiej-Paleń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 455- 467.
 • Grzesiak-Witek D., Afatyczne zaburzenia mowy jako utrudnienie w komunikacji interpersonalnej, [w:] Oblicza komunikacji – bariery - zaburzenia -  możliwości, pod red. I. Klonowskiej- Senderskiej, K. Szafrańskiej, Warszawa 2011, Wydawnictwo K2Lider.eu, s. 141 – 154.
 • Grzesiak-Witek D, Poziom słuchu fonematycznego u osób z afazją semantyczną na podstawie badań, [w:] Wokół problematyki zaburzeń mowy. Z doświadczeń polskich i słowackich, pod red. J.Cieszyńskiej, P.Sobolewskiego, D.Grzesiak-Witek, Rzeszów-Sandomierz 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Diecezjalne, s. 89-115.
 • Grzesiak-Witek D., Program terapii logopedycznej dziecka z autyzmem w oparciu o studium indywidualnego przypadku, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2013, nr 37, s. 60-75.
 • Grzesiak-Witek D., Pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy w oparciu o własne doświadczenie, [w:] Dylematy polskiej rzeczywistości XXI wieku. In: Społeczeństwo. Tożsamość. Religia, Wydawnictwo Eikon Plus, Kraków 2014, ISBN 978-83-60391-47-1, s. 63-72.
 • Grzesiak-Witek D., The importance of physical games and activities in the speech therapy of intellectially handicapped children. Wydawnictwo Univerzity J. Selyeho v Komárne, Komárna 2014, szekció Interakcie pedagogiky a terapie” -„A pedagógia és a terápia kölcsönhatásai”,ISBN 978-80-8122-103-3, 1-8.
 • Grzesiak-Witek D., „THE PIANO WHICH SPEAKS” – CAUSES AND THERAPY OF CHILD MUTISM, “Problemy Edukacji, Rehabilitacji…" , t. 21, 2/2015.
 • Grzesiak-Witek D., Profilaktyka zaburzeń mowy. Warunki kształtowania się mowy. Wychowanie językowe, [w:] Wybrane kierunki współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Lublin 2018, s. 9-56.
 • Grzesiak-Witek D., Zawodowe zaburzenia głosu jako zagrożenie w pracy nauczycieli -przyczyny i profilaktyka. Podstawy higieny i emisji głosu, [w:] Nauczyciel a współczesne zagrożenia, Lublin 2019.

Kontakt
danuta.grzesiak-witek@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content