dr hab. Ewa Boksa prof. UJK


językoznawca, tutor akademicki, neurologopeda i oligofrenopedagog. Obecnie adiunkt w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego prowadzonym przez Centrum Medyczne Zdrowie w Kielcach. Inicjatorka i koordynatorka projektów naukowych i terapeutycznych, wśród nich należy wymienić: „Dziecko, które dobrze je, dobrze mówi. Postępowanie logopedyczne w dysfagii u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi”, „Zrozumieć Dziecko- znaczy pomóc Rodzinie” oraz „Systemowa terapia językowa w dysleksji rozwojowej”.  Współtwórca programu studiów podyplomowych z logopedii ogólnej oraz studiów stacjonarnych I stopnia z logopedii ogólnej.

Zainteresowania naukowe: zakłócenia komunikacji językowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (dysleksja, profilaktyka i zaburzenia mowy u dzieci urodzonych z niskim napięciem posturalnym oraz asymetrią ułożeniową, autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna) oraz zaburzenia mowy i komunikacji osób dorosłych (afazja, dyzartria).

Wybrane publikacje:

2019: Systemowy trening językowy. STJ-dysleksja; Wydawnictwo UJK, Kielce.

2016: Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wydawnictwo Libron, Kraków.

2019: Multimodalność komunikacji międzyludzkiej, Etnolingwistyka 31, s. 87-100.

2019: Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu typu wzrokowego. Głos w dyskusji, Szkoła Specjalna,  4, s. 256-267.

2019: Plotka z perspektywy interakcji językowej, Studia Filologiczne 32, s. 291-305.

2018: Funkcje orofacjalne u dzieci z asymetrią ułożeniową objętych wczesnych interwencją terapeutyczną; Logopedia 47-2, s. 203-210.

2018: Construction of longer written statements  by dyslexic  students within the framework of linguistic education- analysis of the semantic structure of the discource, International Journal of Current Advanced Research , II, s. 9891-9896.

2017-; The relations between the elements of a sentence in utterances of autistic children formulated in the polish language; Respectus Philologicus 32(37); s.101-111;

2015- Ocena zaburzeń połykania i komunikowania się u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpiących na dysfagię [w:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa .

2016-Ślinotok i zaburzenia komunikacji u pacjentów cierpiących na dysfagię, Studia Pragmalingwistyczne 8, s. 271-282;

2015-Zakłócenia kompetencji pragmatycznej u dzieci i młodzieży z wadą ciała modzelowatego, Annales Neophilologarium 8, 2015.

Kontakt:
eboksa@ujk.edu.pl
Informacja o dorobku naukowym
Wykaz publikacji

 1. Publikacje i opracowania naukowe:

 
Artykuły naukowe w czasopismach
 
2019: O zespole Aspergera w aspekcie terapeutycznym, kulturowym i komunikacyjnym, Język Polski w Szkole Podstawowej, 3, s. 100-105.
2019: Gdzie mieszka pasja? Jak uczyć refleksyjności i krytycznego myślenia na lekcjach języka polskiego, Język Polski w Szkole Podstawowej, 3, s. 62-71.
2019: Plotka z perspektywy interakcji językowej, Studia Filologiczne 32, s. 291-305
2019: Multimodalność komunikacji międzyludzkiej, Etnolingwistyka 31, s. 87-100.
2019: Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu typu wzrokowego. Głos w dyskusji. Współautor: Renata Cuprych; Szkoła Specjalna 4, s. 256-267.

2018: : Funkcje orofacjalne u dzieci z asymetrią ułożeniową objętych wczesnych interwencją terapeutyczną  Ewa Boksa, Aneta Poczęta; Logopedia 47-2, s. 203-210.
2018: Construction of longer written statements  by dyslexic  students within the framework of linguistic education- analysis of the semantic structure of the discource, International Journal of Current Advanced Research , II, s. 9891-9896.

2017-; The relations between the elements of a sentence in utterances of autistic children formulated in the polish language; Respectus Philologicus 32(37); s.101-111;
2017- O refleksji interdyscyplinarnej nad powstaniem ludzkiej mowy; dr Ewa Boksa; Conversatoria Linguistica 11, s.271-279;
2016-Ślinotok i zaburzenia komunikacji u pacjentów cierpiących na dysfagię, Studia Pragmalingwistyczne 8, s. 271-282;
2015-Zakłócenia kompetencji pragmatycznej u dzieci i młodzieży z wadą ciała modzelowatego, Annales Neophilologarium 8, 2015
2015- Wspieranie rozwoju mowy i języka dziecka sześcioletniego- wybór ćwiczeń, Nauczanie Początkowe 1, 2015
2015-Zakłócenia komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z wadą ciała modzelowatego na tle zaburzeń komunikacyjnych osób z dysleksją rozwojową oraz niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, Logopedia, 43/44, 2015
2014- W świecie dźwięków mowy- ,Studia Filologiczne UJK, t.27, 2014
2012-- współautor: A. Michalska, J. Wendorff- Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz. Cz. III- .Rodzinne uwarunkowania społeczno-demograficzne [w:] Neurologia Dziecięca 43/2012
2012- współautor: A. Michalska, J. Wendorff- Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz.
Cz. II- wybrane uwarunkowania kliniczne.[w:] Neurologia Dziecięca 43/2012
2012- współautor: A. Michalska, J, Wendorff, Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz.
Cz. I- wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne. [w:] Neurologia Dziecięca 42/2012
2012 – współautor A. Michalska, J. Wendorff, A. Stradomska, J. Sabat, Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką- wyniki badań własnych przeprowadzone wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego  [w:] Neurologia Dziecięca
2012-Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego [w:] Nauczanie Początkowe, R.XXXVI, nr 3, 2012/2013
2012- Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową
[w:] Nauczanie Początkowe, R.XXXVI, nr 3, 2012/2013
2012-Trening płynności mówienia według Alberta Gutzmana [w:] Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym. Jąkanie”, red. A. Melon, Warszawa
2012- Słuch fonematyczny [w:]Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa
2012 – Percepcja wzrokowa [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa
2012 – Lateralizacja [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego
w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012
2012- Pamięć [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012
2012- Sprawność motoryczna dziecka w kontekście wystąpienia dysgrafii [ w:] Praca
z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie marzec, red. E. Boksa, Warszawa
2012- Rozwój sprawności manualnej dziecka [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012
2012- Na czym polega systemowa terapia językowa uczniów z dysleksją rozwojową? [w:] Z problematyki kształcenia językowego, red. E. Awramiuk , Białystok
2011- Czym jest dysleksja? [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej., red. E. Boksa, Warszawa
2011- Etiologia dysleksji [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego
w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012
2011-Diagnoza ucznia dyslektycznego [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej., red. E. Boksa, Warszawa
2011- Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną[w:] Praca z uczniem
z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej., red. E. Boksa, Warszawa
2011- Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu. Informator dla rodziców [w:] Praca
z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik, red. E. Boksa, Warszawa
2011- współautor Z. Zbróg „Dysartria, dyslalia a alalia dziecięcia- diagnoza różnicowa [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi,  red. E. Boksa, A. Michalska, Kielce - Kraków
2011- współautor Z. Zbróg, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- perspektywa logopedyczna [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi,  red. E. Boksa, A. Michalska, Kielce- Kraków
2011- współautor Z. Zbróg, Postępowanie logopedyczne w dysfagii [w:]Profilaktyka
i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, red. J, Szempruch,  Z.Zbróg, A . Ratajek, UJK, Kielce.
2011- recenzja publikacji Agnieszki Wypych, Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka
w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę. Ćwiczenia terapeutyczne, Harmonia, Gdańsk 2008 [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne.T.20, red. Z. Ratajek, Z. Zbróg, Kielce
2010 – Wpływ procesu połykania na rozwój mowy dziecka
[ w:] Od niemowlęctwa do dojrzałości – opieka, pielęgnacja i terapia osób
ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, red. E. Boksa, Kielce
2009 – Pragmatyczne podejście w kształceniu językowym uczniów dyslektycznych
[w:] Rocznik Świętokrzyski, 2009, 31.
2008 –  Nauczanie ucznia dyslektycznego w praktyce polonistycznej
[w:] Materiały pokonferencyjne „Szkoła-Nauczyciele-Uczniowie” Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
2008 – Wyrabianie umiejętności techniki czytania u ucznia z dysleksją:
[w:] Studia Pedagogiczne UJK. Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny
2008 – Przegląd definicji dysleksji w świetle współczesnych badań,
[w:] Studia Pedagogiczne UJK . Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny
2006/2007 –  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych
na lekcjach języka polskiego [w:] Kwartalnik Polonistyczny , nr 3 2008, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
2006 – Diagnoza i monitorowanie osiągnięć ucznia dyslektycznego polonistycznym testem paralelnym –[ w:] Zaburzenia komunikacji w czytaniu i pisaniu, Akademia
Podlaska, Siedlce

Monografie:
2020- Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji językowej. Od filogenezy do ontogenezy języka, Kielce- recenzent wydawniczy: prof. zw. Stanisław Grabias, (w druku)
2019 - Systemowy trening językowy- STJ-dysleksja, Kielce- recenzent wydawniczy: prof. UPH Siedlce, dr hab. Alina Maciejewska
2016- Dysfagia z perspektywy logopedycznej- recenzent wydawniczy: prof. UW, dr hab. Józef Porayski –Pomsta (UW), prof. UJK, dr hab. Piotr Zbróg (UJK), Kraków.
2014- Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens. Edukacyjny projekt badawczy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum- autorstwo: E. Boksa, L. Pasich, Kielce
Redakcja monografii:
2017-Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu; ; dr Agnieszka Rosińska-Mamej, dr hab. prof. UJK Joanna Senderska, dr Ewa Boksa;
2016- ; Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej; ; dr Agnieszka Rosińska-Mamej, dr Ewa Boksa, dr hab. prof. UJK Joanna Senderska;
2014-O tym, co wpływa na odbiór i ekspresję wypowiedzi osób z zaburzeniami komunikacji językowej, Kraków
2012- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi oraz opieki nad nimi- red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków
2012- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi- red. E. Boksa, A. Michalska, Kraków
2012- Przygody Jasia Zaradnego, Kraków 2012
2010- Od niemowlęctwa do dojrzałości- opieka, pielęgnacja i terapia osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Kielce-2012/2013
Rozdziały w monografiach:
2019: Ocena poziomów czytania u uczniów szkoły podstawowej [w:] Język w komunikowaniu i dyskursie, red. P. Zbróg, Kielce, s. 11-26.
2019: O stylach uczenia się osób z dysleksją rozwojową [w:]Literackie i nieliterackie obrazy nie(pełno)sprawności Konteksty – konwencje – refleksje, red. M. Bolińska, s.24-37.
2018: Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej w kontekście działań terapeutycznych [w:] Owórzmy świat….O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce, s. 119-130.
2018 : Perspektywy badań nad normą językową osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [w:] Wybrane aspekty badań nad normą językowa, red. P. Zbróg, Kraków 2018, s. 212-231.
2017- ; O rozwoju mowy dziecka [w:] Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu; współautor: Mariola Kosiór.
2016-Sześciolatek w roli ucznia; Wspieranie rozwoju mowy i języka dziecka sześcioletniego [w:] Sześciolatek w roli ucznia
2016- Ocena poziomu kompetencji komunikacyjnej „pokolenia Google”z perspektywy nowoczesności i postępu [w:] Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej
2016- ABC Zespołu Aspergera [w:] Aspi-racje. Naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym-terapeutycznym i komunikacyjnym
2016- Rola bajek terapeutycznych w terapii logopedycznej [w:] Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury; wpółautor:dr Katarzyna Chmielewska
2016- Śmiech-pomaga czy przeszkadza w tworzeniu [w:] Kreatywność: między mitami, stereotypami a rzeczywistością.; współautor:mgr Lidia Pasich
2015- Ocena zaburzeń połykania i komunikowania się u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpiących na dysfagię [w:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa .
2014- Wytropić autyzm [w:] Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści o ludziach z autyzmem, Kraków.
2014- Trudności w komunikowaniu się dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w opinii specjalistów [w:] Interdyscyplinarność w logopedii, red. A. Hamerlińska- Latecka, M. Karwowska, Gliwice,  s. 188-207
2012/2013- współautor: Z. Zbróg, Fonem czy sylaba? – przydatność dydaktyczna wybranych elementów metod nauki czytania i pisania w pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz opieki nad nimi, red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków, 2013
2012/2013- współautor: Z. Zbróg-Standard postępowania logopedycznego w dysfagii. Diagnoza [w:] Aktualne problemy opieki, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
z zaburzeniami rozwojowymi”, red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków, 2013
Recenzje naukowe
2018- O zespole Aspergera w aspekcie terapeutycznym, kulturowym i komunikacyjnym [w:] Język Polski w szkole podstawowej. Zeszyty Kieleckie, red. M. Bolińska, Kielce, s. 100-104.
2018- Evaluating didactic and exemplar information: Stimulating the brain via tDCS reveals mesge processing mechanism, Communication Research, Manuscript CR-18-057
2016- Sandra Glej; Logopedia. Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; Wydawnictwo ZNP Kielce
2014- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i zaburzeniami rozwojowymi. Kończyna górna- zmiany strukturalno-funkcjonalne u osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  red. A. Michalska, J. Błońska, Kraków.

 1. Opracowania dydaktyczne:

Podręczniki (2000-2010):
– „Przygoda z czytaniem”- podręcznik do kształcenia literacko-kulturalnego czwartej klasy szkoły podstawowej. Współautor – P. Zbróg. MAC, Kielce
„Przygoda z czytaniem” –podręcznik do kształcenia literacko-kulturalnego piątej klasy szkoły podstawowej. Współautor – P. Zbróg. MAC, Kielce
„Przygoda z czytaniem” – podręcznik do kształcenia literacko-kulturalnego szóstej klasy szkoły podstawowej. Współautor – P. Zbróg. MAC, Kielce.
2018- Umiem to. Ćwiczenia grafomotorycznedla klas I-III szkoły podstawowej, Kielce. Współautor: Zuzanna Zbróg
2018-2018- Umiem to. Ćwiczenia grafomotorycznedla klas IV--VIII szkoły podstawowej, Kielce. Współautor: Zuzanna Zbróg
Rozdziały:
-2004 r. –Opracowanie pytań i zadań językowych dla uczniów  dyslektycznych klasy czwartej w podręczniku do kształcenia językowego „Przygoda z pisaniem”, autor- P. Zbróg, Kielce
- 2004 r. – Opracowanie pytań i zadań językowych dla uczniów dyslektycznych klasy piątej w podręczniku do kształcenia językowego „Przygoda z pisaniem”-autor- P. Zbróg, Kielce
- 2004 r. – Opracowanie pytań i zadań językowych dla uczniów dyslektycznych klasy szóstej w podręczniku do kształcenia językowego „Przygoda z pisaniem” ,autor- P. Zbróg, Kielce
Opracowania o charakterze metodycznym:
- 2012- redakcja merytoryczna- „Przygody Jasia  Zaradnego” Książeczki dla dzieci
z zaburzeniami komunikacyjnymi , Libron, Kraków
- 2011 r- 2012 r. – redakcja merytoryczna- Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, Raabe, Warszawa
- 2003 r. – Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej wzbogacony
o treści logopedyczne wspomagające edukację uczniów dyslektycznych, MAC, Kielce
- 2004 r. – Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego „Jak badać i eliminować dysleksję w ramach edukacji polonistycznej?”, MAC, Kielce
Projekty naukowe i dydaktyczne

 • Zrozumieć Dziecko znaczy pomóc Rodzinie; 25/2017/ Ewa  Boksa; dr; 25000.00; 01.05.2017; 31.12.2017; Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; zadanie publiczne art. 14 ust 1 i 2 z dn. 24 kwietnia 2003 r.
 • Komunikacja językowa w normie i zaburzeniach-ujęcie multidyscyplinarne; Ewa  Boksa; nr 611494.00; dr; 01.01.2017; 31.12.2020; Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego; MNiSW art.111 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
 • koordynator i współautor projektu: Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens. Interdyscyplinarny projekt badawczy dla uczniów szkół gimnazjalnych z przedmiotu język polski- UJK, ŚCDN
 • autor i koordynator projektu naukowego: Dziecko, które dobrze je, dobrze mówi. Postępowanie logopedyczne w dysfagii u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi
 • autor i koordynator projektu edukacyjnego „Więcej umiem, wiem i rozumiem” nr WND-POKL.09.01.02-26-106/12 w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
  o utrudnionym dostępie do edukacji
 • konsultant merytoryczny i autor metody „Systemowa terapia językowa uczniów dyslektycznych” w projekcie „SzOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna- wyrównywanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków” WND-POKL.09.01.02-26-081/10
 • 2013-2016- wykonawca projektów - udział (naukowo-terapeutyczny) w programach rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizowanymi przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w Kielcach.

 

 1. Działalność organizacyjna:

- członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kielcach
- członek Towarzystwa Miłośników Języka
- członek Krajowego Towarzystwa Naukowego
- udział w szkoleniach organizowanych przez Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

 1. Konferencje:

Współorganizator konferencji:
24.04.2015 r. Jak to dobrze powiedzieć? Różnorodne aspekty komunikacji (Kielce)
6-7. 11. 2013- Oddzieleni…problemy w komunikacji międzyludzkiej (Kielce)
5-6. 11.2013- Ściany między nami. Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej (Kielce)
26-27.06.2010 r.- I Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja
„Od niemowlęctwa do dojrzałości- opieka, pielęgnacja i terapia osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” (Ameliówka- Mąchocice)
14-15.10.2011 r.- II Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Aktualne problemy diagnozy, opieki i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami”
( Kielce)
28- 29. 09. 2012 r. III Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki
nad nimi” (Ameliówka- Mąchocice)
2003-2007 -Prowadzenie warsztatów podczas  ogólnopolskich konferencji metodycznych na temat „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dzieci i młodzieży
w ramach edukacji polonistycznej” (luty, 2003 – Kazimierz Dolny, marzec 2003 – Warszawa, maj 2003 – Sieradz, luty 2004 – Rzeszów, luty 2004 – Chełm, marzec 2004 –Wrocław, Opole kwiecień, maj 2004 – Warszawa, maj 2004 – Lublin, maj 2007-Olsztyn, Gdańsk)

 1. Główne obszary działalności zawodowej:

- dydaktyczna:
nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (dziesięcioletni staż pracy)
nauczyciel akademicki – przedmioty logopedyczne i językoznawcze
metodyk – referaty, szkolenia, warsztaty i konferencje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego  przeprowadzone w wielu miastach Polski – dotyczące metodyki pracy z uczniem dyslektycznym
na lekcjach języka polskiego
-dyrektor do spraw oświatowych oraz neurologopeda w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
- terapeutyczna:
jako neurologopeda - w szkole podstawowej, gimnazjum oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSOUU- szerokie spektrum doświadczeń – począwszy od badań diagnozujących rozwój mowy dzieci z oddziału przedszkolnego, poprzez metodykę pracy z dziećmi z dyslalią i dysleksją, po ciężkie zaburzenia komunikacji językowej, takie jak: afazja, dysartria, oligofazja
- badawcza:

 • o charakterze interdyscyplinarnym: językoznawstwo, logopedia, pedagogika wczesnoszkolna, szkolna, dydaktyka, psycholingwistyka, język sieci neuronalnych, język chatbotów w interakcji językowej (algorytmy komunikacyjne)
 •  zaburzenia komunikacji językowej uczniów dyslektycznych, funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego, opracowywanie testów diagnozujących i sprawdzających poziom kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w ramach edukacji polonistycznej, dostosowanie wiedzy metodycznej na lekcjach języka polskiego
  do potrzeb edukacyjnych ucznia dyslektycznego, korelacja działań terapeutycznych pomiędzy indywidualną formą terapii dysleksji a zbiorowym podejściem do nauczania języka polskiego w szkole masowej
 • przeciwdziałanie skutkom dysfagii u dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • konstruowanie programów do nauki komunikacji u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi

 << Powrót

Skip to content