dr hab. Grzegorz Trębicki prof. UJK


Absolwent UMCS w Lublinie. W 2005 r. obronił na Uniwersytecie Gdańskim rozprawę doktorską Fantasy. Ewolucja gatunku. W 2016 r. habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy Worlds so Strange and Diverse. Towards a Genological Taxonomy of Non-Mimetic Literature.

Zainteresowania naukowe

W centrum jego zainteresowań badawczych pozostaje szeroko pojęta literatura nie-mimetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem fantasy świata wtórnego.

Monografie

Trębicki, Grzegorz. 2015. Worlds So Strange and Diverse. Towards a Genological Taxonomy of Non-mimetic Literature, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Trębicki, Grzegorz. 2014. Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit, Kraków: Wydawnictwo Libron.

Trębicki, Grzegorz. 2007. Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

Trębicki, Grzegorz. 2019. Towards Evaluation of Contemporary Non–mimetic Fiction: Does Non–mimetic Fiction  Belong to Popular Literature?, w: Małgorzata Krzysztofik (red), Z problematyki badań literaturoznawczych, s. 211-223.

Trębicki, Grzegorz. 2019. Cixin Liu’s The Remembrance Of Earth’s Past Trilogy: In Search Of Interpretative Grounds, w: Robert Kotowski i Iwona Mityk (red), W kręgu zagadnień literatury powszechnej,  Muzeum Narodowe w Kielcach: Kielce, s. 215-228.

Trębicki, Grzegorz. 2015. Recent Secondary World Fantasy: Farewell to the Hero?, [w:] Characters in Literary Fictions, red. Jadwiga Węgrodzka, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, s. 129-143.

Trębicki, Grzegorz. 2014.  Subverting Mythopoeic Fantasy: Miyuki Miyabe's “The Book of Heroes”, Mythlore, v. 32, no. 2 (Spring/Summer 2014), s. 47-62.

Trębicki, Grzegorz. 2014.  Supragenological Types of Fiction vs. Contemporary Non-mimetic Literature, Science Fiction Studies, v. 41, no. 3 (November 2014), s. 481-501.

Artykuł został następnie przetłumaczony na język francuski i ukazał się we francuskim  czasopiśmie „ReS Futurae” jako Les types supragénologiques de fiction face à la littérature non mimétique contemporaine (6/2015, s. 2-21).

Trębicki, Grzegorz. 2014. Narratologiczna taksonomia fantasy: propozycje teoretycznoliterackie Farah Mendlesohn, Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. LVII, zeszyt 1 (113) 2014, s. 107-117.

Trębicki, Grzegorz. 2011.  Kulturowe taksonomie literatury niemimetycznej, Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. LIV, zeszyt 1 (107) 2011, s. 269-279.

Trębicki, Grzegorz. 2012. The Second Life of Earthsea, [w:] The Lives of Texts: Exploring the Metaphor, red. Katarzyna Pisarska i Andrzej Sławomir Kowalczyk, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 277-292.

Trębicki, Grzegorz. 2011. Human Identity in The World of Altered Carbon, [w:] The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction, red. Jordan J. Copeland, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 119-126.

Kontakt
grzegorz.trebicki@ujk.edu.pl

Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 09
Nr pokoju 229<< Powrót

Skip to content