dr hab. Janusz Detka, prof. UJK


https://orcid.org/0000-0003-3917-7113

Zainteresowania naukowe:

Literatura polska II połowy XX wieku, zwłaszcza relacje zachodzące pomiędzy literaturą a polityką; literatura i życie literackie okresu tzw. odwilży; tematyka żydowska w literaturze polskiej; literatura i życie literackie w regionie świętokrzyskim; interpretacja tekstów kultury.

Wybrane publikacje:

  1. Żyd, Żydowska kwestia, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 1046–1054, wyd. 2: 1994; wyd. 3: 2002.
  2. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 1995, ss. 265.
  3. Stoliki Gombrowicza, w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim III, pod red. Jana Pacławskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2003, s. 199–223.
  4. Żydzi, Żydki, Izraelici... O nazywaniu i przezywaniu Żydów w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XIX wieku, w: Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Marii Makaruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 135–155.
  5. Socrealizm jako cudze słowo (przykład: Hłasko), w: Fabuły – komunikaty – ikony, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 103–114.
  6. Epizod „wschodni” w polskiej poezji lat 1955–1957, „Respectus Philologicus” (Wilno) 2010, nr 17 (22), s. 106–119.
  7. W cieniu „Poematu dla dorosłych”. O poematach rozrachunkowych czasu odwilży, w: Październik 1956 w literaturze i filmie, pod red. Mariusza Zawodniaka i Piotra Zwierzchowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 79–91.
  8. Wiersze polskiej „odwilży” (1953–1957), Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2010, ss. 254.
  9. Kim uczynił ich Budapeszt? (uwagi o relacjach z powstania węgierskiego 1956 roku), w: W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku dedykowane profesor Marcie Meduckiej na Jej Siedemdziesięciolecie, pod red. Moniki Bator i Anny Kurskiej, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2013, s. 179–194.
  10. Hamlet według Herberta (wokół szkicu „Hamlet na granicy milczenia”), w: W kręgu zagadnień literatury powszechnej, pod red. Roberta Kotowskiego i Iwony Mityk, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 47–61.

Kontakt:
janusz.detka@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content