dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba prof. UJK


dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba prof. UJK (zdjęcie)Doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa  rosyjskiego, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach.

Studia magisterskie na filologii rosyjskiej ukończyła w roku 1982 w WSP w Kielcach. Doktorat  obroniła w roku 1988 na Wydziale Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2012 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na stanowisku profesora uczelnianego.

Jest autorką dwóch monografii i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prozy rosyjskiej XIX wieku, jej związków z literaturą Zachodu, inspiracji gotyckich w literaturze rosyjskiej, tekstu wołyńskiego w literaturze rosyjskiej.

Wybrane publikacje
Monografie

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Proza Aleksandra Bestużewa-Marlinskiego w okresie zesłania (1829-1837), Kielce 2001.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, Kielce 2011.

Artykuły

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Marliński wobec tradycji byronizmu, w: „Kieleckie Studia Rusycystyczne” 1994, t.6, s. 17-25.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Kategoria cierpienia w prozie Aleksandra Marlińskiego w latach 1829- 1837, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 1997,     t.1, s. 41-46.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Konfrontacja Wschodu i Zachodu w powieści Iwana Łażecznikowa „Bisurman”, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 2003, t.4, s. 55-61.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Świat rosyjskich salonów lat trzydziestych XIX wieku (na materiale    opowieści salonowych okresu romantyzmu), w: Praca i rozrywka w  życiu,   literaturze i sztukach przedstawiających Słowian, Łódź 2003, s. 201-209.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Bułharynowski wariant mitu o Mazepie, w: Literatury i języki    wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, Zielona Góra 2007, s. 11-19.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Motywy demonologiczne w małej prozie romantyków rosyjskich, w: „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, 2013, t.21, s.101- 110.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Трансформации готического мотива замка в русской прозе периода романтизма, w: „Мова i культура”, Киев 2014, вып.16, т.IV (166),         s.311-319.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Iwan Turgieniew a tradycja gotycka, w: Rosja w dialogu kultur, Toruń 2015, s. 249-261.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Starzec jako uosobienie mądrości życiowej i autorytet moralny (obraz Zosimy w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, w: „Slavia         Orientalis” 2015, nr 4 LXIV, s. 679-688.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Inspiracje gotyckie w opowiadaniu „Podróż” Borysa Chazanowa, w: „Studia Rusycystyczne UJK” 2016, t.24, s. 21-29.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. „Jeżeli ziarno pszenicy […] obumrze, przynosi plon obfity” – temat śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstania w „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, w: „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis” Nr 3838, Slavica Wratislaviensia, t. CLXVII, Wrocław 2018, s. 171-181.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Wieś wołyńska w „Historii mojego współczesnego” Włodzimierza  Korolenki, w: Obce/swoje. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski,        Rosji, Ukrainy, Kraków 2017, s. 52-64.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Kod westymentarny w powieści Iwana Turgieniewa „Ojcowie i dzieci”, w: Międzynarodowy dyskurs filologiczny, red. J. Wasiluk, M. Gierczyńska-        Kolas, G. Lisowska, Słupsk 2019, ISBN: 978-83-7467-306-8,  s. 135-143.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Epoka Iwana Groźnego w powieści „Książę Kurbski”Borisa Fiodorowa, w: „POLILOG. Studia Neofilologiczne” 2019, nr 9, ISSN 2083 – 5485, s. 17-28.

Nowakowska-Ozdoba, Joanna. Wołyńskie wspomnienia w opowiadaniu Włodzimierza Korolenki „W złym towarzystwie” w: „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3(171) DOI 10.31261/pr.7889,  s.16-24.

Kontakt
joanna.nowakowska-ozdoba@ujk.edu.pl
Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 05
Nr pokoju 129<< Powrót

Skip to content