dr hab. Martyna Król-Kumor prof. UJK


dr hab. prof. UJK Martyna Król-Kumor (zdjęcie)Kierownik

Sylwetka naukowa

Absolwentka Filologii Rosyjskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (2002).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2005): Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna (Wydział Humanistyczny Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach).

Doktor habilitowana z dziedziny językoznawstwa – dyscyplina: językoznawstwo ogólne (2015): Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym (Wydział Filologiczny UP w Krakowie).

Profesor Uczelni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach od 2018 roku (pracuje na Uniwersytecie nieprzerwanie od 2002 roku – najpierw jako asystent, następnie jako adiunkt).

Redaktor czasopisma naukowego Studia Rusycystyczne UJK (od 2017 roku).

Zainteresowania naukowe

W swojej pracy badawczej poświęca się zagadnieniom językoznawstwa teoretycznego, leksykologii i dyskursologii. Zajmuje się również polsko-rosyjską semantyką konfrontatywną.

Wybrane publikacje

Monografie

Król, M. (2009) Польско-русская лексическая квазианалогия. Функционально-прагматический анализ, Kielce, ss. 185.

Król, M. (2014) Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, Wyd. UJK w Kielcach. Kielce, ss. 439.

Hubicka, I., Król-Kumor, M., Rolak, I., Żelezik, A. (2018), Русский дискурс туристического бизнеса в Польше. Лингвокультурологическое исследование, Wydawnictwo UJK, Kielce.

Król-Kumor, M. (2019), Dyskurs nauk humanistycznych, Wydawnictwo UJK: Kielce.

Redakcja monografii

Król-Kumor, M., Rolak, I. (2019), Współczesny dyskurs rosyjski, Wydawnictwo UJK: Kielce.

 

Rozdziały w monografiach

Król, M. (2008) Полисемия и коммуникативные неудачи. Коммуникативно-прагматический подход, w: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet, red. nauk. L. Szypielewicz, Warszawa, s. 329-337.

Król-Kumor, M. (2019), Лексическая трансформация как продуктивный способ словообразования и пополнения лексики, w: Zbróg, P. (red.), System i norma w perspektywie lingwistycznej, Muzeum Narodowe w Kielcach: Kielce, 129–140.

Król-Kumor, M. (2019), Русский научный макродискурс – специфика научных текстов, w: Król-Kumor, M., Rolak, I. (red.), Współczesny dyskurs rosyjski, Wydawnictwo UJK: Kielce, 115–158.

Król, M. (2011) Przejawy mentalności Polaków w stereotypach językowych (analiza kulturowo-cywilizacyjna), w: Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z krajami byłego ZSRR, Kielce 2011, s. 171-182.

Król, M. (2011) Полисемия и ее отношение к вопросу обучения русскому языку, w: Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания, Łódź, c. 65-72.

Król, M. (2012) Модели лексической трансформации как составная русской этнокультурной картины мира, w: Współczesne badania nad kultura, literaturą i językiem rosyjskim, Toruń, s. 283-299.

Król, M. (2012) Metafora w polskim językowym obrazie świata, w: Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, Kielce, s. 211-224.

 

Artykuły naukowe

Król, M. (2009) Лексические модели – ономасиологический подход, w: Studia Rusycystyczne UJK, Kielce, t. 18, s. 153-159.

Król, M. (2010) Модель исследования картины мира по отношению к вопросам польско-русской межкультурной коммуникации, w: Мова i культура, вып. 13, t. III (139); Kijów, s. 122-133.

Król, M. (2011) Омонимоидность versus полисемия: вопрос тождества слова (на примере лексемы   пройти), w: Studia Rusycystyczne UJK, Kielce, t. 19, s. 95-107.

Król, M. (2012) Konflikt znaczenia wyrazu i jego formy – jedność niejedności, w: Respectus Philologicus; 21 (26), s. 86-97.

Król, M. (2012) Мотивации лексических трансформаций (на материале исходной лексемы пройти), w: Acta Neophilologica XIV (2), Olsztyn 2012, s. 59-68.

Król, M. (2014) Typologia homonimii językowej z punktu widzenia pragmatyki, w: Studia Rossica Posnaniensia XXXIX, Poznań, s. 143-149.

Król, M. (2015) Homonima interjęzykowa a nauczanie języka obcego, Studia Rusycystyczne UJK, 23, 2015, s. 79-90, ISSN 2084-4026.

Król, M. (2015)  Odmiany języka polskiego - próba typologizacji, Studia Methodologica, 40, 2015, s. 200-214.

Król, M. (2015) Polisemia w kategoriach ilości i jakości - ujęcie dyskursywne, The Peculiarity of Man, 21, s. 54-68.

Król, M. (2016) Model of lexeme identity, Studia Methodologica, 43, s. 44-52.

Król, M. (2016) Homonimia wśród nominatów dotyczących czasu i przestrzeni: polsko-rosyjskie studium kontrastywne, Respectus Philologicus, 29 (34), s. 99-106.

Król-Kumor, M. (2017) Академический дискурс в польской специальной литературе, Respectus Philologicus, 32 (37), 2017, s. 124-131.

Król-Kumor, M. (2018), Modele słowotwórcze w wybranych żargonach języka polskiego, „Studia Rusycystyczne UJK” 26, 83–95.

Kontakt
41 369 71 26
martyna.krol@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content