dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK


prof. Oleg LeszczakSylwetka naukowa

Absolwent Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (1984).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego (1992):

Próba strukturalno-funkcjonalnego badania rzeczowników z semantyką procesualną w językach słowiańskich” („Опыт структурно-функционального исследования имен действия в славянских языках”)

(Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kolasa AN Białorusi w Mińsku).

Doktor habilitowany z dziedziny językoznawstwa – dyscyplina: teoria języka, psycholingwistyka, socjolingwistyka oraz język rosyjski (1997): „Metodologiczne podstawy funkcjonalnego badania działalności językowej (na materiale języków słowiańskich)” („Методологические основы функционального исследования языковой деятельности (на материале славянских языков)”) (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Kubańskiego w Krasnodarze, FR).

Profesor Uczelni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach od 1998 roku (pracuje na Uniwersytecie nieprzerwanie od 1998 roku).

Redaktor czasopisma naukowego Studia Methodologica (od 1995 r.).

Współredaktor czasopisma naukowego Studia Rusycystyczne UJK (od 2019 r.)

Redaktor czasopisma naukowego „Szkoła Otwartego Umysłu” (od 2009 r.)

 
Zainteresowania naukowe

Lingwosemiotyka, filozofia i psychologia języka, metodologia nauk humanistycznych, historia filozofii i językoznawstwa, teoretyczne problemy nominacji, semantyki, słowotwórstwa, lingwistyki tekstu, dyskursu oraz językoznawstwa historycznego. Zwolennik poglądów I. Kanta, W. Jamesa, G. Tarde’a, J. Baudouina de Courtenay, F. de Saussure’a, L. Wygotskiego, V. Mathesiusa. Metodologiczne stanowisko – pragmatyzm funkcjonalny.

Wybrane publikacje

Teksty do pobrania znajdują się na stronie: https://ujk.edu.pl/strony/oleg.leszczak/

Monografie

 1. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики, Тернополь: Підручники і посібники, 1996, 446 с.
 2. Очерки по функциональному прагматизму: методология – онтология – эпистемология,Тернополь-Кельце 2002, 255 с.
 3. Основы функционально-прагматической теории языкового опыта: аналитика, критика, типология, Тернополь 2008, 231 с.
 4. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom pierwszy. Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych, UJK, Kielce 2008, 199 s.
 5. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom drugi. Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata, UJK, Kielce 2009, 239 s.
 6. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010. 415 s.
 7. Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2014, 237 s.
 8. Krytyka doświadczenia etnicznego. Metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców, „Śląsk”, Katowice 2014, 224 s.
 9. Дискурсы реального опыта: homo vitalis – homo economicus – homo poliicus, Тернополь: Підручники і посібники, 2016, 423 с.
 10. Etniczny obraz świata Polaków. Kulturowo-cywilizacyjna i lingwosemiotyczna analiza polskiego dyskursu publicznego, Pidruchnyky i posibnyky, Ternopil 2017, 370 s.
 11. Когнитивные прецеденты в песенном творчестве Бориса Гребенщикова: природа и человек, UJK, Kielce 2019, 233 s. (we współautorstwie z S.Leszczak).

Wybrane artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 1. Metodologia – Epistemologia – Ontologia. Lingwistyczne rozważania o pragmatyzmie funkcjonalnym, w: Rozważania metodologiczne. Język – Literatura – Teatr, Warszawa 2000, s.75-102.
 2. Szkic typologiczny metodologii nauk humanistycznych, „The Peculiarity of Man”, vol. 6, Warszawa-Kielce 2001, s. 617-636.
 3. Metodologiczne zasady wartosciowania i wartosc jako koncept metodologiczny, w: Dialog. Komparatystyka. Literatura, Warszawa 2002, с. 35-65.
 4. Онтология семиотического опыта (функционально-прагматический взгляд), „Respectus Philologicus”, 5 (10), 2004, p. 15-28.
 5. Les considerations onto-gnoseologiques de Marr du point de vue de la methodologie pragmatico-fonctionnelle, in : Cahiers de l’ILSL, N°20, 2005, pp. 177-198 [współautor – Ю. Ситько].
 6. Методология функционального прагматизма и структурно-функциональная лингвистика. Попытка демифологизации взглядов И.Канта, В. Джемса и Ф. де Соссюра, «Studia Methodologica», Тернопіль 2006, вип. 17, с. 41-71.
 7. Н.Я. Марр и функциональный прагматизм: опыт сопоставительного методологического анализа, Часть 1, In: Respectus Philologicus, 13 (18), 2008, s. 92-103; Часть 2, In: Respectus Philologicus, 14 (19), 2008, s. 65-76 [współautor – Ю. Ситько].
 8. Ontologia antropologiczna funkcjonalizmu pragmatycznego: doświadczenie językowe działalność językowa – dyskurs – język – mowa – wydarzenie mowne – działalność mowna – tekst, w: Język poza granicami języka: teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, Olsztyn 2008, s. 453-464.
 9. Онтологические проблемы ономасиологии и категориальная типологизация семантического пространства языкового опыта, w: Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, tom XVIII, s. 179-195.
 10. Методологический характер перевода научного текста (заметки на полях перевода работы Ф.деСоссюра «De l'essence double du langage» на польский язык), In: Respectus Philologicus, 18 (23), 2010, s.252-264.
 11. Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia i lingwosemiotyka, „The Peculiarity of Man”, 2012, nr.15, s.9-35.
 12. Procesy informacyjne: myślenie – semioza – dyskurs, w: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce: UJK, 2012, s. 765-780.
 13. Społeczny i empiryczny charakter transcendentalnego antropocentryzmu Immanuela Kanta: istota i lokalizacja tzw. „natury ludzkiej”, In: Respectus Philologicus, 2014 Nr. 25 (30), p.185-199.
 14. К проблеме функционально-прагматической типологизации дискурсивных стратегий w: Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin, pod redakcją Arkadiusza Dudziaka i Joanny Orzechowskiej, Olsztyn 2017, s. 261-280.
 15. Иммануил Кант и Фердинанд де Соссюр: типологические корреляции концепций, „The Peculiarity of Man”, 2018, nr 28, s.103-140.
 16. Правда и постправда в информационном и коммуникативно-дискурсном аспекте, Правда – неправда – постправда: Сборник научных трудов проекта NOT ONLY, Москва 2018, с. 264-280.
 17. Вербализация волитивного опыта лирического героя поэзии Бориса Гребенщикова, w: System i norma w perspektywie lingwistycznej, pod red. Piotra Zbróga, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 141 – 162.

 
Działalność organizacyjno-naukowa

 1. Opiekun SKN Rusycystów TEKST (2003–2013), później przekształconego w KNSiD TEKST (od 2014 roku)
 2. Przewodniczący Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” (od 2008). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 22 konferencji naukowych.
 3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Ustawicznego Sympozjum Metodologicznego „Podmiot i przedmiot poznania humanistycznego” (od 2002 r.). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 19 konferencji naukowych.
 4. Współorganizator Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Cyklu Konferencyjnego VERTINIANA (UJK; od 2004 roku). Sekretarz naukowy 16 konferencji naukowych.
 5. Współorganizator Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Cyklu Konferencyjnego COLLOQUIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE „The Peculiarity of Man: człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem” (UJK; od 2008 roku). Sekretarz naukowy 12 konferencji naukowych.

Współorganizator Ustawicznej Interdyscyplinarnej Konferencji dla Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych im. Profesora Andrzeja Wiercińskiego (UJK od 2013 r.). Sekretarz naukowy 8 konferencji całorocznych.
Kontakt
Oleg.Leszczak@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content