dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik


ORCID ID: 0000-0002-1689-0314

Zainteresowania naukowe

literaturoznawca, dr hab., profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się tradycją biblijną w literaturze polskiej, staropolską literaturą popularną i użytkową, medycyną epok dawnych, poezją śpiewaną, technikami kreatywnego pisania, coachingiem, biblioterapią, andragogiką, copywritingiem. Bada podstawowe kategorie kultury (czas, ciało, przestrzeń) w tekstach literackich.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu, Kraków 2003.
  • Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień, Kraków 2010.
  • Ze staropolskich parafraz ksiąg biblijnych, t. 1: Przypowieści Salomonowe przekładania Józefa Domaniewskiego, Kraków 2006; t. 2: Jan z Sanoka Ecclesiastes Księgi Salomona, Króla Izrahelskiego po polsku kaznodziejskie nazwane, Kraków 2015.
  • Elementy astrologicznej koncepcji makro- i mikrokosmosu w traktacie Stefana Falimirza O nauce gwiazdecznej, „Terminus” t. 17, 1(34), 2015, s. 89-112.
  • Warsztaty pisania autobiografii dla słuchaczy U3W, „Edukacja Dorosłych” nr 2/2016, s. 151-162. http://www.ata.edu.pl/dokumenty/ATA_2_2016.pdf.
  • Semiotyka ubioru w staropolskiej literaturze pięknej. Wybrane zagadnienia i postulaty badawcze, „Orbis Linguarum” 45/2016, s. 517-533.
  • Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego, Kielce 2017.
  • Staropolski dyskurs o sacrum i profanum w poradniku moralno-religijnym pt. Tobiasz pobożny i gospodarz dozorny (1647), „Respectus Philologicus” 31(36)/2017, s. 40-49.
  • Staropolska ars legendi Biblii. Historia o Heliaszu proroku (1572) – metoda pracy poety nad parafrazą, „Prace Polonistyczne” LXXIII (2018), s. 159-177.
  • Biblia w poezji Jacka Kaczmarskiego, t. 1-2 (w druku).

Kontakt
malgorzata.krzysztofik@ujk.edu.pl
Dane adresowe
Pracownia Dydaktyki Literatury Języka
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 280
Tel.<< Powrót

Skip to content