prof. dr hab. Piotr Zbróg


Kierownik

2000 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Nietypowe relacje akomodacyjne w zdaniach polskich (UJK).

2011 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie).

Praca zawodowa

 • od 1994 – Instytut Filologii Polskiej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – najpierw jako asystent (do 2001 roku), następnie – adiunkt (2001-2012), profesor nadzwyczajny (od 2012 roku);
 • od 2017 – autorstwo i prowadzenie w Radiu Kielce codziennych audycji “Rozprawy z jezykiem”, poświęconych poprawności językowej;
 • od 2019 – autorstwo i prowadzenie w TVP 3 Kielce programu “Bezbłędnie”, dotyczącego kultury języka polskiego.

Pełnione funkcje

 • Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (WH UJK) – od 2012 roku;
 • Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej (IFP) – od 2012 roku;
 • Członek Senatu UJK – od 2012 roku;
 • Członek senackiej komisji dydaktycznej – od 2012 roku;
 • Członek senackiej komisji ds. wydawnictw – od 2019 roku;
 • Pełnomocnik Rektora UJK ds. dyscypliny naukowej językoznawstwo – 2018/2019;


Publikacje ogółem
– ponad 170 (w tym ponad 50 podręczników i innych publikacji do nauczania języka polskiego w szkole)
Zainteresowania naukowe: kultura języka, składnia, komunikacja językowa, reprezentacje społeczne, dydaktyka języka polskiego
Wybrane publikacje
Monografie

 • Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, Kielce 2003, Wyd. AŚ, ss. 216.
 • Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce, 2005, MAC Edukacja, ss. 224.
 • Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku, Kielce 2010, wyd. UJK, ss. 264.
 • Podmiot szeregowy we współczesnym języku polskim, Kraków 2012, Libron, ss. 226.
 • Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII, 2018, Kraków, Universitas, ss. 384 (współaut.).

Grupy apozycyjne w staropolszczyźnie, 2019, Warszawa, PWN, ss. 262.
Wybrane artykuły (z czasopism wysoko punktowanych):

 • Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowanie transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu pięć, „Polonica” t. XX.
 • Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem, „Polonica” t. XXI.
 • Formy oboczne przyczyną zakłóceń w procesie porozumiewania się, „Język Polski” LXXXII, z. 4.
 • dwa tysiące pierwszym i dwutysięcznym pierwszym roku, „Język Polski” LXXXII, z. 5.
 • wyrażeniach typu mili kolega i koleżanka, „Język Polski”, LXXXIII, z. 3.
 • Domówić, „Język Polski”, LXXXVI, z. 1.
 • składni wewnętrznej grup apozycyjnych typu Toyota Yaris, „Język Polski”, LXXXVI, z. 4.
 • Składnia grup apozycyjnych typu PKO BP i Prokom Trefl Sopot, „Polonica”, t. XXVI-XXVII.
 • Podmiot szeregowy w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski”, t. LXXXVII, z. 1
 • Zdania z podmiotem szeregowym zawierającym liczebnik we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” LXXXVII, z. 4-5.
 • Zdania z podmiotem towarzyszącym w staropolszczyźnie i współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy” z. 7.
 • Grupy apozycyjne w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski” LXXXVII, z.1, s. 48-54.
 • Składnia przydawki przymiotnej przy podmiocie szeregowym, „Poradnik Językowy”, z. 5/2008, s. 31-41.
 • Podmiot szeregowy w staropolszczyźnie, „Polonica” XXVIII, s. 183-198.
 • Badania nad podmiotem szeregowym w fazie nowopolskiej a rzeczywiste dyspozycje składniowe szeregów, „Język Polski” LXXXIX, z. 4-5, ss. 270-284.
 • Zdania z podmiotem szeregowym w okresie średniopolskim, „Polonica”, t. XXIX, s. 259-274.
 • Staropolskie i współczesne grupy apozycyjne typu miasto Warszawa, „Poradnik  Językowy”, 2009, z. 2, s. 31-46.
 • Norma językowa a skodyfikowana norma językowa – propozycja obiektywizacji opisu, „Język Polski” XCI, z. 2-3, s. 109–116.
 • Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego, „Język Polski”, z. 5, XCIII.
 • Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku – ankieta jubileuszowa Języka Polskiego, 2013, „Język Polski”, rocznik XCIII; 52-58.
 • Kultura języka polskiego dziś, 2013, „Język Polski”, XCIII, z. 5, 344-352.
 • Serwer dedykowany, akumulator dedykowany, 2014, „Język Polski”, CIII, 4; 51-55.
 • Składnia grup z podstawą miasto w polszczyźnie do 1939 roku, 2014, Prace Filologiczne, 421-435.
 • Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, 2015, „Język Polski” XCV; 214-230.
 • Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej wywołane negatywną oceną poprawności wypowiedzi, 2015, „Socjolingwistyka”, 29, 121-134.
 • Ciągłość i zmiana w skodyfikowanej normie językowej w minionym stuleciu, 2016, „Poradnik Językowy”, z. 6 (735),  7-19.
 • Jak w normie skodyfikowanej przechowuje się pamięć o recesywnych elementach języka, 2017, „Język Polski”, XCVII, z. 3, 87-101.
 • Wariancja innowacyjna w normie skodyfikowanej w ostatnich stu latach rozwoju polszczyzny, 2018, „Polonica”, XXXVIII, 127-143.
 • Początki kształtowania się reprezentacji społecznej zapożyczeń w sferze publicznej, „Język a Kultura”, 2017.
 • Reprezentacja społeczna wulgaryzmów w świetle wypowiedzi polskich internautów, 2017, „Socjolingwistyka”, 31, 205-230 (współaut.).
 • Reprezentacje społeczne jako nośniki pamięci zbiorowej, 2016, „Horyzonty Wychowania”, 15 (36); 11-27 (współaut. ).
 • Konstruowanie reprezentacji społecznej naukowca w tytułach prasowych, 2017, „Horyzonty Wychowania”,  t. 16 (39), 91-111 (współaut.).
 • Eklektyzm językowy w tekstach wyroków sądu, 2018, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 66-79 (współaut.).
 • Dychotomia konceptualizacji świata w dyskursie instytucjonalnym, 2018, „Socjolingwistyka”, 32, 63-75 (współaut.).

 Opracowania pod redakcją naukową

 • Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, T. 1.: Od gramatyki do języka w komunikacji, Kielce 2010, ss. 262.
 • Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, T. 2.: Od leksyki do języka poezji, Kielce 2010, ss. 274.
 • Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, T. 3.: Od języka w działaniu do   leksyki, IFP UJK, Kielce 2011.
 • Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi, red. Piotr Zbróg, Ewa Boksa; Agata Michalska, 2013, Kraków, LIBRON, ss. 286.
 • Wybrane aspekty badań nad normą językową, 2018, Kraków, Libron, ss. 272.
  Język w komunikowaniu i dyskursie, wyd. Muzeum Narodowe, Kielce 2019, ss. 288.
 • System i norma w perspektywie lingwistycznej, wyd. Muzeum Narodowe, Kielce 2019, ss. 240.

Poradniki językowe, słowniki

 • Język na miarę. Praktyczne porady dla polonistów, Kielce 2009, Grupa Edukacyjna.
 • Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny, Kielce 2002, MAC Edukacja.
 • Podręczny słownik ortograficzny języka polskiego, Kielce 2002, MAC Edukacja.
 • Słownik ortograficzny dla uczniów klas I-III, Kielce 2003, MAC Edukacja.
 • Podręczny słownik terminów gramatycznych, Kielce 2004, MAC Edukacja.
 • Słownik poprawnej pisowni polskiej, 2014, Kraków, LIBRON, ss. 466.
 • Słownik ortograficzny klasy 1-3, 2016, Kielce – Warszawa, Grupa Edukacyjna S.A., 280.

Kontakt
piotr.zbrog@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content