dr hab. Roman Starz, prof. UJK


ORCID: 0000-0001-9480-850X

Doktor nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor UJK, członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, uczelniany koordynator studenckich praktyk zawodowych i staży.

Zainteresowania badawcze:

lingwistyka edukacyjna, badania frekwencyjne, słownictwo uczniów, ortografia i interpunkcja, komunikacja interpersonalna.

Wybrane publikacje naukowe:
Monografie

 • Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów w wieku 10-14 lat, AŚ Kielce 2000.
 • Pola tematyczne opisu postaci w języku uczniów. Analiza lingwoedukacyjna, Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach, Kielce 2013.

Redakcja monografii

 • Dziecko – literatura, sztuka,  język , Instytut Filologii Polskiej, Kielce 2016, ss. 461.

Artykuły:

 • Wyrazy przeciwstawne w podręcznikach dla klas młodszych. [W:] Literatura i sztuka a wychowanie, pod red. J. Kidy, Rzeszów 2001, s. 231-235.
 • Sposoby rozpoczynania tekstów swobodnych przez uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej, w: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, pod. red. J. Porayskiego-Pomsty, „Studia Pragmalingwistyczne” 3, Warszawa 2002, s. 253-258.
 • Odchylenia od norm ortograficznych w różnych częściach mowy, w: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, pod red. H. Synowiec, Katowice 2002, s. 264-271.
 • Dla kogo podręcznik? w: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum, pod red. H. Kosętki i Z. Urygi, Kraków 2002, s. 185-190.
 • Elementy niejęzykowe komunikacji interpersonalnej w ćwiczeniach z podręczników szkolnych, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005, s. 313-319.
 • Problemy wyznaczania pól tematycznych w badaniach słownictwa, w: Język, tekst, kultura, pod red. H. Bartwickiej, Bydgoszcz 2010, s. 71-78.
 • Schematyzm uczniowskich opisów koleżanki, kolegi, w: Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną, pod red. M. Święcickiej, D. Jastrzębskiej-Golonki, A. Rypel, Bydgoszcz 2010, s. 323-335.
 • Obraz kolegi w oczach rówieśników, [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 259-270.
 • Przyimki w opisie postaci, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, red. i oprac. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 339-355.
 • Dydaktyka ortografii w czasach (po)nowoczesnych, [w:] Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych. Język a Edukacja 5, pod red. A. Tabisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 139-143.
 • Pola tematyczne wyrazu „kultura” w języku polskim, [w:] Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, pod. red. Agnieszki Rypel i Danuty Jastrzębskiej-Golonki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, s. 111-127.
 • Ortografia Polaków – nowe perspektywy, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy - koncepcje - perspektywy, red. J. Tambor, t. III: Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka, red. M. Maciołek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 220-235.
 • Lokalizacja odchyleń od norm ortograficznych w wyrazach z tekstów uczniowskich, „Poradnik Językowy” 2019, nr 3, s. 71-80.
 • Komunikowanie antonimii poprzez funkcję składniową przymiotników, [w:] System i norma w perspektywie lingwistycznej, pod red. P. Zbróga, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 249-256.

Kontakt:
roman.starz@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content