dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK


Kierownik
dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK
ORCID ID 0000-0003-2309-4700

Zbigniew Trzaskowski, prof. uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK. Zainteresowania naukowe: aksjologia tekstów kultury, enigmatologia literacka, literatura emigracyjna, literatura najnowsza, literatura a komunikacja społeczna. Autor sześciu monografii, stu kilkudziesięciu rozpraw, artykułów, esejów w dziedzinie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i teologii. Redaktor ośmiu antologii i dziewięciu tomów zbiorowych. Organizator kilkudziesięciu sesji naukowych. Współpracuje z uniwersytetami w Ołomuńcu, Brnie, Rzeszowie, Wrocławiu. Członek Rady Naukowej d/s studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego. Miłośnik poezji polskiej i powszechnej, zarówno współczesnej jak i dawnej.

Zbigniew Trzaskowski, associate professor at the Department of Literary and Linguistic Strudies, Jan Kochanowski University, Poland. His academic interests include: axiology of cultural texts, literary enigmatology, migrant literature, modern literature and social communication. He is the author of six monographs, over a hundred aricles and dissertations related to literary studies, cultural studies and theology. Prof. Trzaskowski has edited eight anthologies and nine collective volumes and also organized numerous academic events. He cooperates with universities in Olomouc, Brno, Rzeszow, Wroclaw. Zbigniew Trzaskowski is a member of the Advisory Board of Doctoral Studies at the Faculty of Philosophy of the University Palacky. He takes a deep interest in both Polish and world poetry.

Zbigniew Trzaskowski, profesor Univerzity Jana Kochanowského v Kielcích, Polská republika, Ústav literární vědy a jazykově. Jeho vědecké zájmy se orientují na axiologii textů v oblasti kultury, literární enigmatologii, emigrační literaturu, nejnovější literaturu a na vazby mezi literaturou a společenskou komunikací. Je autorem šesti monografií a téměř dvou set pojednání, článků a esejí věnovaných problematice literární vědy, kulturologie a teologie. Redigoval osm antologií a devět kolektivních sborníků, organizoval několik desítek vědeckých konferencí. Spolupracuje s univerzitami v Olomouci, Brně, Rzeszowě a ve Vratislavi. Je členem Vědecké rady doktorského studijního programu Srovnávací slovanská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je milovníkem starší i současné polské a světové poezie.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Literatura v hledání transcendence, Kielce–Olomouc 2009.
  • Dramat biblijny „Hiob” Karola Wojtyły, [w:] Zapomniany dramat, t. 2, red. M. J. Olszewska, K. Rut-Rutkowska, Warszawa 2010, s. 124-135.
  • Topos Bitwy Grunwaldzkiej w poezji polskiej, [w:] Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410–2010, red. T. Ossowski, Kielce 2010, s. 101–120.
  • Rozrywki umysłowe a lingwistyka kognitywna, „Slavica Litteraria” 2012, nr 1, s. 251-260.
  • Ze stronic polskiej prasy szaradziarskiej, [w:] W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku, red. M. Bator, A. Kurska, Kielce 2013, s. 161-176.
  • Auslese in Deutsch. Literatur als Wertvorstellung, Kraków 2014.
  • Auslese in Deutsch. Zwischen Axiologie und Literatur, Kraków 2015.
  • Habet suum fatum poesis pura, [w:] G. Ostasz, Śladami poezji czystej, Rzeszów 2017, s. 131-144.
  • Poetical Habitus of Anna Frajlich, [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Kraków 2018, s. 29-39.
  • Czas zaklęty w pamięć. Nelly Sachs fenomenologiczna lektura Shoah, [w:] Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu, red. D. Hejda, Alicja Jakubowska-Ożóg, Rzeszów 2019, s. 208-218.

Kontakt
zbigniew.trzaskowski@ujk.edu.pl
Dane adresowe
Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 261
Tel. 41 349 71 20<< Powrót

Skip to content