dr Jewgienij Zubkow


Prezentacja naukowa osoby:

1997 –  ukończyłem Charkowski Uniwersytet Państwowy (Ukraina) ze specjalności 'Język niemiecki'. W roku 2000 ukraiński dyplom został nostryfikowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako 'magister, wykładowca języków niemieckiego i angielskiego'.

2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; dyplom uzyskałem na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej na podstawie rozprawy w języku rosyjskim pt. Процесс заимствования лексики из английского в русский и немецкий языки. Сравнительный анализ' (Proces zapożyczania leksyki z języka  angielskiego do niemieckiego i rosyjskiego. Analiza porównawcza).  Promotor:  dr hab. Kazimierz Luciński, prof. AŚ (UJK); recenzenci - dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ, dr hab. Oleg Leszczak, prof. AŚ (UJK) (Zał. 1).

2017-2018 – odbyłem zagraniczny staż habilitacyjny ze specjalności Teoria języka (przypisany jako osoba, ubiegająca się o stopień naukowy doktora habilitowanego) w Nowogrodzkim Uniwersytecie Państwowym. Konsultantem naukowym w Federacji Rosyjskiej był dr hab. W.I. Zaika, docent Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego. Konsultantem naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej był dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK.

Zainteresowania naukowe:

W 2020 roku został stworzony międzynarodowy akademicki interdyscyplinarny zespół badawczy nad ideologią europejskiej przestępczości zorganizowanej. Ze strony rosyjskiej prace sekcji zespołu w Tweru koordynuje prof. A.A. Romanov (А. А. Романов, Тверской институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций при ТГСА), prace sekcji w Krasnodarze – prof. A.L. Faktorowicz (А.Л. Факторович, Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций КубГУ). Celem prac zespołu jest: 1) opracowanie podstaw tematycznej międzynarodowej biblioteki programistycznej (shared library) ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej; 2. opracowanie podstaw tematycznego wolnego oprogramowania (open source/software libre), kompatybilnego ze współczesnymi systemami komputerowymi, przystosowanymi do użytku jako wielozadaniowe systemy analityczno-obserwacyjne w dziedzinie ochrony prawa.

Wybrane publikacje:

  • Русский уголовный дискурс. Книга первая. Уголовный дискурс как феномен усложненной семиотической деятельности (Rosyjski dyskurs przestępczy. Część Dyskurs przestępczy jako fenomen skomplikowanej działalności semiotycznej) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 226 str., ISBN 978-83-8180-058-7
  • Русский уголовный дискурс. Книга вторая. Парадигматика русского уголовного дискурса и анализ российского уголовного антропогенного ландшафта (Rosyjski dyskurs przestępczy. Część druga. Paradygmatyka rosyjskiego dyskursu przestępczego oraz analiza przestępczego krajobrazu antropogenicznego w Federacji Rosyjskiej), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 301 str., ISBN 978-83-8180-066-2
  • Иносказание в русском уголовном дискурсе. 'Масти', 'Понятия', 'Воровской Закон' (Nominacja wtórna w rosyjskim dyskursie przestępczym. 'Kasty', 'Zasady', 'Zakon'), Wydawnictwo UJK, Kielce 2014, 397 str., ISBN 978-83-7133-611-9

Kontakt: yevgen.zubkov@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content