dr Katarzyna Ostrowska


dr Katarzyna Ostrowska (zdjęcie)

ORCID: 0000-0001-9638-0308

Kontakt:  katarzyna.ostrowska@ujk.edu.pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Ostrowska-8

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, zastępczyni kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego, opiekunka Koła Naukowego Forum Młodych Humanistów, członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania naukowe:

styl współczesnego polskiego reportażu książkowego, współczesna stylistyka, teorie komunikacji, glottodydaktyka, syntaktyka, leksyka, językoznawstwo statystyczne, językoznawstwo korpusowe, genologia lingwistyczna, dyskurs internetowy.

Wybrane publikacje naukowe:

Definicyjne i historycznoliterackie rozważania nad reportażem, [w:] Język jako świadectwo kultury: język, kultura, społeczeństwo, red. Stanisław Cygan, Kielce: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017, ISBN: 978-83-944748-9-8, s. 171-179,

Leksykalne i składniowe wykładniki narracji obiektywnej w reportażu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego, [w:] Język jako świadectwo kultury: język, kultura, społeczeństwo, red. Stanisław Cygan, Kielce: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017, ISBN: 978-83-944748-9-8, s. 181-189,

Między literackością a dokumentalnością - cechy reportażu w Kopenhadze Grzegorza Wróblewskiego, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”, 2017 T. 26 cz. 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne, ISSN: 2451-2036, s. 153-161. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/357352780_Miedzy_literackoscia_a_dokumentalnoscia_-_cechy_reportazu_w_Kopenhadze_Grzegorza_Wroblewskiego

Narracja subiektywna w świetle Kopenhagi Grzegorza Wróblewskiego, [w:]  Język – umysł – poznanie: w poszukiwaniu uniwersaliów, red. Marzena Marczewska i Aleksandra Kasprzyk, Kielce: KTN, 2018, ISBN: 978-83-60777-74-9, s. 137-146,

Odmiana potoczna polszczyzny i jej wyróżniki w reportażu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego [w:]  Język jako świadectwo kultury : język, kultura, społeczeństwo. T. 2 / red. nauk. Stanisław Cygan, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018, ISBN: 978-83-60777-77-0, s. 199-207.

Dybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz jako reportaż, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 2019 t. 34, ISSN: 0137-2866, s. 159-171. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/357092757_Dybuk_Opowiesc_o_niewaznosci_swiata_Krzysztofa_Kopczynskiego_i_Anny_Sajewicz_jako_reportaz_naukowy

Makrostruktura reportażu literackiego "Wielki przypływ" Jarosława Mikołajewskiego w kontekście, [w:] Granice ludzkiego świata : konieczne – przypadkowe, red. Ryszard Stefański, Toruń – Kielce: Wydawnictwo Adam Marszałek; Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019, ISBN 978-83-8180-221-5, s. 187-200.

Struktura reportażu literackiego „Dybuk. Opowieść o nieważności świata” Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz, „Szkoła Otwartego Umysłu”, 2019 T. 10, ISSN: 2311-7176, s. 182-195. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/357352967_Struktura_reportazu_literackiego_Dybuk_Opowiesc_o_niewaznosci_swiata_Krzysztofa_Kopczynskiego_i_Anny_Sajewicz

Individual Features in the Contemporary Polish Reportage: a Syntactic and Stylistic Study on the Basis of Zabójca z miasta moreli: reportaże z Turcji by Witold Szabłowski, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, 2020 t. 5 nr 2, ISSN: 2543-7844, DOI: 10.7592/Tertium2020.5.2.Ostrowska, s. 31-47. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/350833196_Individual_Features_in_the_Contemporary_Polish_Reportage_A_Syntactic_and_Stylistic_Study_on_the_Basis_of_Zabojca_z_miasta_moreli_reportaze_z_Turcji_by_Witold_Szablowski

Kilka uwag o reportażu, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej”, tytuł tomu monograficznego czasopisma: W kręgu reportażu, red. Katarzyna Ostrowska 2020/2021 r. 4 (66) nr 1, ISSN: 2544-2643, ISBN: 978-83-7173-365-9, s. 7-19.

Radical Communication Style of Contemporary Polish Reportage (on the Basis of Abchazja by Wojciech Górecki), „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, 2020 t. 5 nr 1, ISSN: 2543-7844, 10.7592/Tertium2020.5.1.Ostrowska, s. 18-34. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/346043647_Radical_Communication_Style_of_Contemporary_Polish_Reportage_on_the_Basis_of_Abchazja_by_Wojciech_Gorecki

Styl współczesnego polskiego reportażu na podstawie tekstu Mateusza Janiszewskiego Dom nad rzeką Loes, [w:] W kręgu języka i kultury, red. Marzeny Marczewskiej, Hanny Mijas, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2020, ISBN: 978-83-60777-89-3, ISBN: 978-83-7133-909-7, s. 213-223. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/357092771_Styl_wspolczesnego_polskiego_reportazu_na_podstawie_tekstu_Mateusza_Janiszewskiego_Dom_nad_rzeka_Loes

Stylistyczne wyróżniki reportażu Marka Nowakowskiego pt. Raport o stanie wojennym, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej”, tytuł tomu monograficznego czasopisma: W kręgu reportażu, red. Katarzyna Ostrowska 2020/2021 r. 4 (66) nr 1, ISSN: 2544-2643, ISBN: 978-83-7173-365-9, s. 115-126.

Stylistyczno-składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego reportażu w kontekście podmiotowości: (na podstawie tekstu Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego), [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Świat: podmiotowość, red. Ryszard Stefański, Toruń – Kielce: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ISBN: 978-83-8180-430-1, s. 221-233.

Oficjalna odmiana polszczyzny na podstawie narracji w reportażu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego, [w:] Neofilologia : perspektywy transdyscyplinarności. T. 2 / red. Daria Długosz, Jadwiga Pecko, Stanisław Świtlik, Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021, ISBN: 978-83-66301-04-7, s. 43-52.

Komunikacja w sieci na podstawie wybranych współczesnych polskich reportaży, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2021 T. 36, ISSN: 0137-2866, s. 121-132. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/357687241_Komunikacja_w_sieci_na_podstawie_wybranych_wspolczesnych_polskich_reportazy

Wyznaczniki stylu współczesnego polskiego reportażu relacyjnego na podstawie tekstu Dryland Konrada Piskały, [w:] Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. M. Marczewska, K. Ostrowska, M. Kwaśniewska,  Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021, ISBN: 978-83-60777-93-0, s. 35-43. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/357687144_Wyznaczniki_stylu_wspolczesnego_polskiego_reportazu_relacyjnego_na_podstawie_tekstu_Dryland_Konrada_Piskaly

Szkice o Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie”, 2021/2022 R. 5 (67) nr 1, ISSN: 2544-2643, s. 129-140.

Językowo-kulturowe trudności w nauczaniu grup chińskojęzycznych (zarys problematyki na podstawie praktyki dydaktycznej), [w:] Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś, jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami, red. S. Cygan, M. Marczewska, K. Ostrowska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022, ISBN: 978-83-7133-955-4, DOI:10.25951/4755, s. 153-168. Otwarty dostęp:

https://www.researchgate.net/publication/359866384_Jezykowo-kulturowe_trudnosci_w_nauczaniu_grup_chinskojezycznych_zarys_problematyki_na_podstawie_praktyki_dydaktycznej

Wybrane słowniki internetowe, korpusy językowe i narzędzia cyfrowe pomocne w nauczaniu zdalnym, [w:] Wokół zagadnień kształcenia zdalnego, red. Katarzyna Ostrowska (seria: „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie” R. 5 (67) nr 2, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, ISSN: 2544-2643, ISBN: 978-83-7173-380-2, s. 133-148.

Redakcja naukowa

W kręgu reportażu, red. Katarzyna Ostrowska (seria: „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej: Zeszyty Kieleckie”, półrocznik. R. 4 (66), rok szkolny 2020/2021, nr 1, ISSN 2544-2643), Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2020, ISBN: 978-83-7173-365-9.

Język polski jako obcy, red. Katarzyna Ostrowska (seria „Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie. R. 5 (67) nr 1, ISSN: 2544-2635). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2021, ISBN: 978-83-7173-375-8.

W świetle glottodydaktyki, red. Katarzyna Ostrowska (seria: „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie” R. 5 (67) nr 1,  ISSN 2544-2643), Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, ISBN: 978-83-7173-376-5.

Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. M. Marczewska, K. Ostrowska, M. Kwaśniewska,  Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021, ISBN: 978-83-60777-93-0. Otwarty dostęp: https://ilij.ujk.edu.pl/jezyk-w-przestrzeni-literackiej-medialnej-politycznej/

Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś, jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami, red. S. Cygan, M. Marczewska, K. Ostrowska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022, ISBN: 978-83-7133-955-4, DOI:10.25951/4755.

Nauka zdalna i hybrydowa, red. Katarzyna Ostrowska, Monika Gryboś (seria: „Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie”  R. 5 (67) nr 2, ISSN: 2544-2635), Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2022, ISBN: 978-83-7173-379-6.

Wokół zagadnień kształcenia zdalnego, red. Katarzyna Ostrowska (seria: „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie” R. 5 (67) nr 2, ISSN: 2544-2643, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2022, ISBN: 978-83-7173-380-2.

Autorskie monografie:

Wprowadzenie do analizy składniowej na przykładzie wypowiedzeń reportażowych, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022, ISBN: 978-83-7133-959-2, DOI: 10.25951/4816. Otwarty dostęp: https://ilij.ujk.edu.pl/wprowadzenie-do-analizy-skladniowej-na-przykladzie-wypowiedzen-reportazowych/<< Powrót

Skip to content