dr Katarzyna Ostrowska


dr Katarzyna Ostrowska


dr Katarzyna Ostrowska (zdjęcie)ORCID: 0000-0001-9638-0308

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, zastępczyni kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego, redaktorka naczelna czasopisma pn. „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie” Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP, opiekunka Koła Naukowego Forum Młodych Humanistów, członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania naukowe:

styl współczesnego polskiego reportażu książkowego, współczesna stylistyka, teorie komunikacji, glottodydaktyka, syntaktyka, leksyka, językoznawstwo statystyczne, genologia lingwistyczna, dyskurs internetowy.

Publikacje:

 • Szkice o Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie”, nr 1: W świetle glottodydaktyki, rocznik V (LXVII), Kielce 2021, s. 129-140.
 • Radical Communication Style of Contemporary Polish Reportage (on the Basis of Abchazja by Wojciech Górecki), „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, t. 5 nr 1, 2020, s. 18-34.
 • Individual Features in the Contemporary Polish Reportage: a Syntactic and Stylistic Study on the Basis of Zabójca z miasta moreli: reportaże z Turcji by Witold Szabłowski, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, t. 5 nr 2, 2020, s. 31-47.
 • Styl współczesnego polskiego reportażu na podstawie tekstu Mateusza Janiszewskiego Dom nad rzeką Loes, [w:] W kręgu języka i kultury, red. Marzeny Marczewskiej, Hanny Mijas, Kielce 2020, s. 213-223.
 • Stylistyczno-składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego reportażu w kontekście podmiotowości: (na podstawie tekstu Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego), [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Świat: podmiotowość, red. Ryszard Stefański, Toruń – Kielce 2020, s. 221-233.
 • Stylistyczne wyróżniki reportażu Marka Nowakowskiego pt. Raport o stanie wojennym, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej”, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej: Zeszyty Kieleckie”, nr 1: W kręgu reportażu, rocznik IV (LXVI), Kielce 2020, s. 115-126.
 • Kilka uwag o reportażu, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej: Zeszyty Kieleckie”, nr 1: W kręgu reportażu, rocznik IV (LXVI), Kielce 2020, s. 7-19.
 • Dybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz jako reportaż, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 2019 t. 34, s. 159-171.
 • Makrostruktura reportażu literackiego "Wielki przypływ" Jarosława Mikołajewskiego w kontekście, [w:] Granice ludzkiego świata : konieczne – przypadkowe, red. Ryszard Stefański, Toruń – Kielce 2019, s. 187-200.
 • Struktura reportażu literackiego „Dybuk. Opowieść o nieważności świata” Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz, „Szkoła Otwartego Umysłu”, t. 10, 2019, s. 182-195.
 • Narracja subiektywna w świetle Kopenhagi Grzegorza Wróblewskiego, [w:]  Język – umysł – poznanie: w poszukiwaniu uniwersaliów, red. Marzena Marczewska i Aleksandra Kasprzyk, Kielce 2018, s. 137-146.
 • Odmiana potoczna polszczyzny i jej wyróżniki w reportażu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego [w:]  Język – umysł – poznanie: w poszukiwaniu uniwersaliów, red. Marzena Marczewska i Aleksandra Kasprzyk, Kielce 2018, s. 199-207.
 • Definicyjne i historycznoliterackie rozważania nad reportażem, [w:] Język jako świadectwo kultury: język, kultura, społeczeństwo, red. Stanisław Cygan, Kielce 2017, s. 171-179.
 • Leksykalne i składniowe wykładniki narracji obiektywnej w reportażu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego, [w:] Język jako świadectwo kultury: język, kultura, społeczeństwo, red. Stanisław Cygan, Kielce 2017, s. 181-189.
 • Między literackością a dokumentalnością - cechy reportażu w Kopenhadze Grzegorza Wróblewskiego, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”, t. 26 cz. 1, Kielce 2017, s. 153-161.
 • Polskie gwary na wyginięciu?", czyli obraz polszczyzny ludowej i regionalnej w wypowiedziach użytkowników forum.mlingua.pl, „Rozprawy Komisji Językowej (ŁTN)” t. 63, 2016, s. 101-116.
 • O multimedialności dyskursu internetowego (na podstawie analizy wypowiedzi Adama Jarubasa), „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”, t. 25/1, 2016, s. 207-214.
 • Właściwości językowe dyskursu internetowego na podstawie analizy wypowiedzi z portalu Facebook.com, [w:] Język, człowiek, świat : różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, red. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska, Kielce 2016, s. 137-146.
 • Wybrane aspekty kultury języka w świadomości użytkowników Internet – forum.mlingua.pl, [w:] Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej, red. Stanisław Cygan, Kielce 2016, s. 153-161.
 • Gwary w świadomości współczesnych Polaków (na przykładzie opinii użytkowników Internetu - forum.mlingua.pl), „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK”, t. 23, 2015, s. 97-104.
 • Typy barier komunikacyjnych i mechanizmy ich działania, [w:]  Komunikacja niełatwa: czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska, Kraków 2014, s. 145-153.

 

Redakcja naukowa:

 • „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej: Zeszyty Kieleckie”, nr 1: W kręgu reportażu, rocznik IV (LXVI), Kielce 2020.
 • „Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie”, nr 1: Język polski jako obcy, rocznik V (LXVII), Kielce 2021.
 • „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie”, nr 1: W świetle glottodydaktyki, rocznik V (LXVII), Kielce 2021.

 

Kontakt:katarzyna.ostrowska@ujk.edu.pl