dr Magdalena Płusa


dr Magdalena Płusa (zdjęcie)Sylwetka naukowa

Absolwentka filologii polskiej Akademii Świętokrzyskiej oraz studiów podyplomowych logopedia ogólna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Pracę doktorską pod tytułem Polszczyzna północnokresowa w powieściach cyklu litewskiego i młodzieńczych listach Józefa Weyssenhoffa napisała pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Koniusz, prof. UJK i obroniła (z wyróżnieniem) w 2013 r. na Wydziale Humanistycznym UJK.

Obecnie asystent w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2015 r. skarbnik Oddziału w Kielcach) oraz redaktor-koordynator (z ramienia Wydziału humanistycznego UJK) Biuletynu Polonistycznego powołanego przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorka prac badawczych dotyczących języka pisarza Józefa Weyssenhoffa, polszczyzny północnokresowej przełomu XIX i XX w. oraz słownictwa myśliwskiego.

Zainteresowania naukowe

  • rozwój języka polskiego w ujęciu historycznym;
  • język pisarzy;
  • polszczyzna północnokresowa;
  • język myśliwski.

Wybrane publikacje
Artykuły naukowe:

Magdalena Płusa (2019), Bołt, dorożka, trehubica – utrwalone w Puszczy Józefa Weyssenhoffa nazwy przyrządów służących do połowu ryb, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 283, t. 14, s. 157-169.

Magdalena Płusa (2019), Co wiemy o polszczyźnie na „białoruskim Polesiu” na podstawie Puszczy Józefa Weyssenhoffa, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 67, s. 277-298.

Magdalena Płusa (2018), Akanie jako środek stylizacji językowej w powieściach litewskich Józefa Weyssenhoffa, Respectus Philologicus, 34 (39) 2018, s. 25-34.

Rozdziały w monografiach

Magdalena Płusa (2019), O kilku charakterystycznych funkcjach imiesłowu przysłówkowego na -szy w powieściach cyklu litewskiego Józefa Weyssenhoffa, [w:] System i norma w perspektywie lingwistycznej, red. P. Zbróg, Kielce, s. 209-222.

Magdalena Płusa (2014), Józef Weyssenhoff jako pisarz kresowy w świetle powieści cyklu litewskiego [w:] Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe, red. M. Dawlewicz, I. Fedorowicz, A. Kalėda, Wilno, s. 353-367.

Magdalena Płusa (2014), O niektórych nazwach środków lokomocji w „powieściach litewskich” Józefa Weyssenhoffa [w:] Polono-Slavica In honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, Kraków, s. 267-280.

Magdalena Płusa (2013), Polszczyzna jednostek o rodowodzie chłopskim na pograniczu polsko-litewskim w utworze Józefa Weyssenhoffa Soból i panna [w:] Ze Wschodu na Zachód. Problemy dialogu międzykulturowego nie tylko w Europie, red. M. Bralewska, J. Kosmalska, Pruszków, s. 311-326.

Magdalena Płusa (2012), O niektórych regionalizmach leksykalnych i semantycznych z Litwy Kowieńskiej w powieściach  Józefa Weyssenhoffa [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej jubileuszu, red. M. Marczewska, S. Cygan, Kielce, s. 443-456.

Magdalena Płusa (2010), Północnokresowe elementy leksykalne w powieściach litewskich Józefa Weyssenhoffa [w:] Językowo-kulturowy obraz tożsamości, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski,  s. 349-366.

Książki autorskie

Magdalena Płusa (2019), Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. I, Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego, Kielce 2019 r.

Kontakt
e-mail: mplusa@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content