prof. dr hab. Marek Ruszkowski


Sylwetka naukowa

1983 – tytuł zawodowy magistra filologii polskiej, WSP w Kielcach

1990 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, UMCS Lublin

1998 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (1997 – kolokwium habilitacyjne, 1998 – zatwierdzenie stopnia)

2008 – tytuł profesora nauk humanistycznych, jednostka występująca o tytuł – UAM w Poznaniu

Autor 226 prac: 12 książek (9 naukowych, 3 z zakresu dydaktyki języka), 137 artykułów naukowych i 54 popularnonaukowych, 14 recenzji oraz 9 innych tekstów w ponad 50 czasopismach i pracach zbiorowych.

Wygłosił także 22 referaty na konferencjach naukowych.

Pod jego redakcją ukazały się 4 tomy prac zbiorowych.

Jest również autorem ponad 100 recenzji wydawniczych prac zwartych (monografie, prace zbiorowe, tomy pokonferencyjne, czasopisma naukowe, podręczniki szkolne i akademickie, słowniki).

Wypromował pięcioro doktorów – jeden z nich, dr Mateusz Kowalski, otrzymał w 2014 roku nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską obronioną w roku 2013.

Był recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz recenzował pięć prac doktorskich. Zorganizował 3 konferencje naukowe.

Od roku 2002 jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2008 roku prowadzi Porady językowe na Portalu Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Aktualnie skończył pracę nad Słownikiem nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego (jest po pozytywnej recenzji), który będzie zawierał 7266 nazw miejscowych, co stanowi 7,0% nazw miejscowych Polski.

Pełnione funkcje
I. 1990-1993 – prodziekan Wydziału Humanistycznego WSP w Kielcach
II. 1996-1999 – wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej WSP w Kielcach
III. 1999-2002 – przewodniczący Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek
IV. 2000-2003 – kierownik Zakładu Stylistyki Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
V. 2002-2005 i 2005-2008 – sekretarz Senatu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
VI. 2002-2005 – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
VII. 2012-2019 – kierownik Zakładu Polszczyzny Współczesnej i Historycznej UJK w Kielcach
VIII. 2016 – zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Respectus Philologicus”
IX. 2016-2017 – prorektor ds. studenckich i kształcenia UJK w Kielcach
Członkostwa z wyboru

 1. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – kadencja 1998-2001
 2. Członek Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN – kadencja 1999-2003
 3. Członek Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności (od 2017 r.)

Zainteresowania naukowe
Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest stylistyka oraz gramatyka współczesnego języka polskiego. Ponadto w swoich badaniach koncentruję się na językoznawstwie statystycznym i problematyce normatywnej.
Najważniejsze publikacje (książki naukowe)

 1. Składnia prozy Witolda Gombrowicza, Wydawnictwo WSP, Kielce 1993.
 2. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego, Wydawnictwo WSP, Kielce 1995.
 3. Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo WSP, Kielce 1997.
 4. Nie tylko o kulturze języka. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Agencja Wydawnicza GENS, Kielce 1999.
 5. O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów, Wydawnictwo WSP, Kielce 2000.
 6. Kategorie pośrednie w składni polskiej, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2001.
 7. Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004.
 8. Słownik polskich pleonazmów i tautologii, Wydawnictwo UJK, Kielce 2012.
 9. Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJK, Kielce 2018.
 10. Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego (w druku po recenzji), Wydawnictwo UJK.

Kontakt
e-mail: marek.ruszkowski@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content