REKRUTACJA STUDENTÓW DO MODUŁU PODNOSZENIA KOMPETENCJI W RAMACH PROJEKTU „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” Filologia Polska i Logopedia

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku: Filologia Polska, Historia i Logopedia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty
(do wyboru):

-Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy
-Wczesna diagnoza i stymulacja
-Warsztaty komunikacji językowej 

- Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako
przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych
- Biblioterapia w dydaktyce szkolnej
- Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej
 Szkolenia/warsztaty zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.
Rekrutacja trwa od 18 października 2021 r. do 29 października 2021 r.
W procesie rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektu w poprzednim roku akademickim.
Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/
Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu). Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać,
i przynieść osobiście do Biura Projektu (budynek CJO ul. Uniwersytecka 17, pokój 42)
w terminie od  18 października 2021 r. do 29 października 2021 r. , w godzinach 9:00-14:00, zachowując pełne rygory związane z sytuacją epidemiczną.  Można też  skan wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych przesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl w terminie wskazanym powyżej.
W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02
Uwaga: Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.
Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji:
1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*,
2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.
3) Udokumentowana działalność i aktywność:

  1. a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt:3 i więcej aktywności),
  2. b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),
  3. c) w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.
Maksymalnie za wszystkie kryteria można uzyskać 13 punktów. Listy rankingowe będą tworzone na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów – od najwyższej do najniższej. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, decydującym kryterium będzie średnia ocen, następnie odbycie dodatkowych praktyk zawodowych niewynikających z planu studiów, a następnie udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich
i organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym.
Udział w Projekcie nie zwalnia zakwalifikowanego studenta/-tki z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta/-tki (np. z zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów, praktyki objętej programem studiów itp.).
Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.<< Powrót

Skip to content