Wytyczne odnośnie przygotowania prac licencjackich i magisterskich
oraz przeprowadzania ich obrony na kierunkach neofilologicznych
w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK


 1. Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska) jest przygotowywana w studiowanym języku obcym, gdyż jednym z efektów jej sporządzenia jest potwierdzenie opanowania przewidzianego planem studiów poziomu znajomości języka obcego.
 2. Praca dyplomowa zawiera także stronę tytułową w języku polskim, jak też streszczenie w języku polskim.
 3. W przypadku prac dyplomowych na kierunku lingwistyka stosowana konieczne jest dodanie streszczenia w drugim studiowanym języku obcym (tzw. języku C).
 4. Dyplomant przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora – nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora.
 5. Recenzentem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora.
 6. Średnia objętość pracy licencjackiej wynosi 30-40 stron, a magisterskiej 60-80 stron, przy czym zalicza się do niej także strony tytułowe, spis treści, wstęp, zakończenie, bibliografię, streszczenie. Liczba stron pracy dyplomowej jest uzależniona od wybranej problematyki i realizowanego projektu badawczego.
 7. Student ma prawo wyboru tematu pracy dyplomowej, zaś promotor ma prawo dokonania jego doprecyzowania.
 8. W pracy magisterskiej dopuszcza się możliwość twórczego rozwinięcia pracy licencjackiej albo innego ujęcia przedstawionego w niej tematu.
 9. Praca licencjacka powinna zawierać spis co najmniej 10 omówionych drukowanych pozycji bibliograficznych, a praca magisterska przynajmniej 20, którym mogą towarzyszyć dodatkowe źródła, np. internetowe.
 10. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 11. poprawności strukturalno-formalnej,
 12. spójności tematycznej,
 13. poprawności wywodu,
 14. prezentacji możliwie najnowszych wyników badań w omawianej dziedzinie,
 15. poprawności językowej,
 16. stylu naukowego.
 17. Praca dyplomowa powinna charakteryzować się określoną budową i zawierać postawioną przez autora pracy dyplomowej tezę (albo sformułowane pytanie badawcze), która powinna być rozwijana i prezentowana w toku pracy (w poszczególnych rozdziałach).
 18. Do elementów składowych pracy należy także stosunkowo krótki wstęp i zakończenie oraz streszczenie w języku polskim.
 19. Zapis bibliograficzny powinien charakteryzować się jednolitością przyjętej formuły cytowania i sporządzania przypisów.
 20. Ocena pracy licencjackiej i magisterskiej powinna być sporządzona komputerowo zgodnie z formularzem oceny prac dyplomowych. Ocena ma charakter opisowy i powinna być zakończona wystawionym stopniem zgodnie z obowiązującą w UJK skalą ocen.
 21. Wystawienie oceny niedostatecznej skutkuje wyznaczeniem drugiego recenzenta pracy dyplomowej.
 22. Podczas egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) student otrzymuje co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno z zakresu pracy dyplomowej. Jednym z kryteriów oceny egzaminu dyplomowego jest biegłość językowa studenta, która może być wyrażone za pomocą osobnej oceny albo mieścić się w obrębie odpowiedzi na zadane pytania.
 23. Wszystkie decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 24. W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego dziekan wyznacza na wniosek studenta termin powtórnej obrony.
 25. Do czasu powtórnego egzaminu dyplomowego nie dokonuje się wpisów w indeksie studenta na stronie zawierającej wynik obrony.

 

<< Wstecz

Skip to content