Zakład Komunikacji JęzykowejKierunki badań

      Pracownicy zakładu koncentrują się w swoich badaniach na różnych aspektach komunikacji językowej: jej poprawności, zakłóceniach, pragmatyce, psycholingwistyce itp. Większość podejmowanych kwestii ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje problemy na granicy m.in. językoznawstwa, różnych dyscyplin nauk społecznych, uwzględnia także logopedię w jej wielodyscyplinowym wymiarze.
Naturalne z punktu widzenia reprezentowanej dyscypliny naukowej są także badania typowo językoznawcze, obejmujące składnię, semantykę, fleksję, fonetykę. Niektórzy lingwiści podejmują w swych opracowaniach kwestie dydaktyki językowej.
Członkowie ZKJ zajmują się w szczególności:
- badaniami nad społecznym postrzeganiem różnych aspektów poprawności językowej w komunikowaniu i wpływem jej oceny na proces komunikacji;
- badaniami nad różnymi czynnikami oddziałującymi na skuteczną komunikację oraz zakłócającymi jej przebieg, związanych m.in. z zaburzeniami rozwojowymi dzieci oraz zaburzeniami mowy i komunikacji osób dorosłych;
- badaniami nad kompetencją w zakresie posługiwania się różnymi językami
specjalistycznymi, m.in. urzędowym, prawnym i prawniczym, biznesowym, polityki;
- badaniami nad komunikowaniem m.in. w polityce, administracji, dydaktyce, grupach tajnych, w mediach;
- badaniami nad językowym obrazem świata, reprezentacjami społecznymi oraz pamięcią zbiorową wybranych obiektów rzeczywistości.

Dane adresowe
Zakład Komunikacji Językowej
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokoje: 280, 281, 282
 
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Zbróg<< Powrót

Skip to content