Praktyki logopedyczne


Praktyki logopedyczne


Instytutowy opiekun praktyk logopedycznych: dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

kontakt: jsenderska@ujk.edu.pl


 Dyżury instytutowego opiekuna praktyk logopedycznych

w semestrze letnim 2019/2020:

czwartki, godz. 16.30-18.00, pok. 224

III rok

 

Instrukcja dotycząca  udziału studentów ILIJ UJK
w praktykach logopedycznych

 1. Praktyka logopedyczna stanowi integralną część procesu kształcenia kandydatów
  na nauczycieli i logopedów. Celem praktyk jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych
  do wykonywania zawodu logopedy.
 1. Praktyki logopedyczne organizuje się:
 1. na studiach stacjonarnych filologia polska specjalność nauczycielska z logopedią I stopnia oraz filologia polska specjalizacja nauczycielska z logopedią II stopnia – w ramach 60 godzin
 2. na studiach podyplomowych – w ramach 70 godzin
 1.  Praktyki logopedyczne składają się z:
 1. obserwacji zajęć logopedycznych
 2. prowadzenia zajęć przez praktykanta,
 3. konsultacji z opiekunem praktyk,
 4. zapoznania się z dokumentacja niezbędną w pracy logopedy i charakterem pracy nauczyciela logopedy w szkole, przedszkolu oraz logopedy w placówkach służby zdrowia,
 5. udziału w pracach Zespołu Terapeutycznego, podczas którego programuje się terapię logopedyczna ucznia/pacjenta oraz omawia studia przypadków.
 1. Studenci odbywają praktyki logopedyczne w:
 1. szkołach podstawowych, specjalnych i integracyjnych,
 2. przedszkolach publicznych, niepublicznych, specjalnych, integracyjnych,
 3. poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 4. ośrodkach służby zdrowia,
 5. niepublicznych poradniach logopedycznych,
 6. ośrodkach wczesnej interwencji,
 7. ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych.
 1. Praktyki odbywają się pod nadzorem logopedy, jak również pod kontrolą opiekuna praktyk z ramienia ILiJ UJK.
 1. Przebieg praktyk:
 2. zapoznanie studenta z regulaminem praktyk organizowanych w ramach studiów
  w ILiJ UJK;
 3. otrzymanie od opiekuna praktyk niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia praktyki (wniosek o przyjęcie na praktykę);
 4. wyznaczenie przez dyrektora placówki oświatowej bądź służby zdrowia opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy;
 5. uczestnictwo studenta w zajęciach logopedycznych  według ustalonego z opiekunem praktyki planu zajęć; plan ten ustala się na spotkaniu w pierwszym dniu praktyki; plan powinien zawierać rozkład obserwowanych oraz samodzielnie przeprowadzanych zajęć, a także ich miejsce i czas;
 6. zapoznanie studenta z programem nauczania, regulaminem zakładu pracy, przepisami BHP, kartami logopedycznymi pacjentów/uczniów i programami terapii logopedycznej oraz wszelkimi innymi dokumentami potrzebnymi w pracy logopedy;
 7. hospitowanie zajęć logopedycznych prowadzonych przez opiekuna praktyk/logopedę;
 8. przeprowadzanie przez studenta zajęć logopedycznych; student zobowiązany jest przygotować się do prowadzonych przez siebie zajęć, opracować konspekty zajęć logopedycznych i skonsultować ich treść z opiekunem praktyk/logopedą;
 9.  prowadzenie przez studenta dziennika praktyk z hospitowanych zajęć z zapisem: daty,  tematu, celów, przebiegu, metod i form pracy;
 10. po odbyciu praktyki dostarczenie przez studenta wymaganej dokumentacji opiekunowi praktyk z ramienia ILiJ UJK, czyli  konspektów zajęć i dziennika praktyk;
 11. uzyskanie przez studenta zaliczenia i oceny z odbytej praktyki logopedycznej
  na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny wystawionej przez opiekuna praktyk logopedycznych z ramienia zakładu pracy/placówki, w której przebiegała praktyka.