Praktyki nauczycielskie


Praktyki nauczycielskie


Informacja dotycząca praktyk nauczycielskich związanych ze studiowaniem języków obcych


Informacje dotyczące organizacji i dokumentacji praktyk nauczycielskich: tutaj

Pobierz tutaj -> (DOC, 232KB)


Praktyki na kierunku Filologia Polska


PRAKTYKI METODYCZNO-PRZEDMIOTOWE


INSTYTUTOWY OPIEKUN PRAKTYK:

DR HAB. ALINA BIAŁA

Dyżur w roku akademickim 2017/18:

poniedziałek, 18:15-19:00, pok. 249 budynek A


 TABLICA OGŁOSZEŃ

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ, III ROK PIERWSZEGO STOPNIA

PRAKTYKA OBEJMUJE 20 GODZIN TRWA OD 09.10.19 DO 06.11.19  ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ

 

MIEJSCE PRAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

25-549  Kielce, ul. Marszałkowska 96

GRUPA I

NAUCZYCIEL-OPIEKUN PRAKTYKI: MGR EWA ŚLIZOWSKA

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ALINA BIAŁA

GODZ.: 7.30  – 11.55 (sala 216)

Lp. Nr albumu
1. 129556
2. 129787
3. 129893
4. 131605
5. 131475
6. 130038
7. 130060
8. 130174

 

GRUPA II

NAUCZYCIEL-OPIEKUN PRAKTYKI: MGR KATARZYNA PISKULAK

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ROMAN STARZ

GODZ.: 7.30  – 11.55 (sala 120)

Lp. Nr albumu
1. 131920
2. 130493
3. 131954
4. 127871
5. 130737
6. 131269
7. 130791
8. 130802

 

UWAGA!

 

     Wyjątkowo 09.10.19 obydwie grupy rozpoczynają hospitacje o godz. 9.20. Zbiórka obok pokoju nauczycielskiego o 9.10.

 

III ROK FILOLOGII POLSKIEJ I STOPNIA

Zaliczenie praktyk ciągłych z języka polskiego odbędzie się 02.09.19 r. w sali 250 a o godz. 10.00.

 * * *

PRZYPOMNIENIE!

STUDENCI, którzy odbywają praktyki, MUSZĄ POSIADAĆ :

 1.  udokumentowane szkolenie w zakresie BHP,
 2. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie NNW oraz OC studenta,
 3. dowód tożsamości,
 4. identyfikator.

>> IDENTYFIKATOR (pobierz)<<

Wyciąg z POROZUMIENIA dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich

 • 7

Uniwersytet oświadcza, że studenci kierowani na praktyki zawodowe posiadają:

1)   udokumentowane szkolenie w zakresie BHP,

2)   dokumenty potwierdzające ubezpieczenie NW i OC, które student zapewnia we własnym zakresie,

3)   dowód tożsamości,

4)   identyfikator.

 • 8

Szkoła     może     zażądać     od     Uniwersytetu    odwołania    z     praktyk    studenta,     gdy    naruszy    on w sposób rażący dyscyplinę pracy, a  jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla  życia lub zdrowia, Szkoła ma prawo nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki zawodowej.

 • 9

W przypadku wyrządzenia szkody przez studenta odbywającego praktykę w Szkole odpowiedzialność za tę szkodę ponosić będzie student, który ją wyrządził, o czym student zostanie poinformowany przez Uniwersytet przed podjęciem praktyki zawodowej.

* * *

ORGANIZACJA PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ

II ROK PIERWSZEGO STOPNIA

PODZIAŁ NA GRUPY W CZASIE PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 

PRAKTYKA TRWA

od  7 marca 2018

w wymiarze 40 godzin

 

(w każdą środę)

 

(7 marca obie grupy rozpoczynają praktykę

o 8.15 w sali 215)

 

MIEJSCE PRAKTYKI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

 

25-549  Kielce, ul. Marszałkowska 96

 

GRUPA I

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR EWA ŚLIZOWSKA

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ALINA BIAŁA

 GODZ.: 7.30  – 11.00 (sala 215)

7.30 – 8.15

8.25 – 9.10

9.20 – 10. 05

10.15 – 11.00 omówienie

Lp. Nr albumu
1. 125506
2. 125526
3. 126117
4. 126133
5. 126420
6. 126463
7. 126509
8. 124232
9. 126650
10. 128315

GRUPA II

 

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR MARTA BARTCZAK

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ROMAN STARZ

 

GODZ.: 7.30  – 11.00 (sala 216)

7.30 – 8.15

8.25 – 9.10

9.20 – 10. 05

10.15 – 11.00 omówienie

 

Lp. Nr albumu
1. 125461
2. 126145
3. 126447
4. 126507
5. 126640
6. 126740
7. 126789
8. 127153
9. 127584

III ROK I STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ Z LOGOPEDIĄ

PODZIAŁ NA GRUPY W CZASIE PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRAKTYKA TRWA

od  11 października 2017

w wymiarze 20 godzin

(w każdą środę)

MIEJSCE PRAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

25-549  Kielce, ul. Marszałkowska 96 (dawna Toporowskiego)

tel.: 41 36 76 488                   e-mail:    sekretariat@sp27.kielce.eu

GRUPA I

ŚRODA, GODZ.: 7.30-11.00 (sala 120)

 1. 7:30 – 8:15 lekcja 6c
  2. 8:25 – 9:10 lekcja 6c
  3. 9:20 – 10:05 lekcja 7a
  4. 10:15 – 11:00 omówienie

 

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR KATARZYNA PISKULAK

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ALINA BIAŁA

Nr albumu:
122004
117864
113597
118989
123156
119869
124369

 

 

GRUPA II

ŚRODA, GODZ.: 7.30-8.15 (sala 216)

 1. 7:30 – 8:15 lekcja 7b
  2. 8:25 – 9:10 lekcja 7b
  3. 9:20 – 10:05 lekcja 6b
  4. 10:15 – 11:00 omówienie

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR MARTA BARTCZAK

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB.ROMAN STARZ

Nr albumu:

121972

123890

122348

122398

122405

122526

124181

122776

122827

124343

* * *

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dla studentów II roku filologii polskiej studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 1. Praktyka śródroczna z języka polskiego w szkole podstawowej obejmuje 20 godzin *
 2. 2. Obowiązki studenta w czasie praktyki śródrocznej (orientacyjny podział godzin dla grupy liczącej 10 osób):
 • Ø spotkanie organizacyjne z nauczycielem-opiekunem praktyki i opiekunem praktyki z ramienia uczelni

(zapoznanie z planem praktyki oraz kartą przedmiotu – zasady zaliczenia)     1 godz.

 • Ø hospitacja lekcji nauczyciela-opiekuna praktyki (1 lekcja z literatury, 1 lekcja z nauki o języku)     2 godz.
 • Ø omówienie hospitowanych lekcji nauczyciela-opiekuna praktyki (2 x 0,5 godz.)     1 godz.
 • Ø przeprowadzenie 1 lekcji pod opieką nauczyciela     1
 • Ø omówienie przeprowadzonej lekcji (1 x 1/3 godz.)     1/3 godz.
 • Ø hospitacja lekcji studentów z grupy metodycznej (1 x 9) 9 godz.
 • Ø aktywny udział w omówieniu hospitowanych lekcji studentów (1 x 9 x 1/3 godz.) 3

Ø  zapoznanie się z dokumentacją szkoły     1 godz.

Ø  sprawdzanie prac uczniów, przygotowanie pomocy dydaktycznych     4 i 2/3  godz.

                                                                                                                       Łącznie:   20 godz.

 1. W zależności od potrzeb i możliwości szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin w obrębie wyszczególnionych zajęć.
 2. W zajęciach uczestniczy jednocześnie cała grupa metodyczna studentów.
 3. Przebiegiem praktyki kieruje nauczyciel-opiekun praktyki, do którego należy:
 • szczegółowy przydział czynności dla studentów odbywających praktykę,
 • pomoc studentowi w przygotowaniu konspektu lekcji,
 • zatwierdzenie konspektu lekcji studenta i dopuszczenie do prowadzenia lekcji, potwierdzone podpisem
 • nauczyciela na konspekcie,
 • omówienie przeprowadzonych lekcji,
 • potwierdzenie podpisem w zeszycie praktyk prowadzonym przez studenta odbytych przez niego zajęć.

6.Nadzór ze strony uczelni sprawuje opiekun, którego zadaniem jest:

 • uzgadnianie z nauczycielem-opiekunem praktyki szczegółów odbywania praktyki śródrocznej,
 • hospitowanie lekcji,
 • udział w omawianiu hospitowanych lekcji,
 • pełnienie roli doradcy.
 1. Student prowadzi rejestr zajęć wykonywanych w czasie praktyki śródrocznej wg wzoru:
 

DATA

 

KLASA

 

RODZAJ ZAJĘCIA

 

LICZBA GODZIN

POTWIERDZENIE

przez nauczyciela

odbycia zajęć

………….

………….

……………

……………

Np.:

Hospitacja lekcji „TEMAT”.

Przeprowadzenie i omówienie lekcji „TEMAT”.

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie hospitowania lekcji student notuje w zeszycie dane dotyczące lekcji (temat, metody, formy pracy, środki dydaktyczne itp.), w punktach zapisuje przebieg lekcji, a także zamieszcza własne uwagi dotyczące lekcji.

 1. Po odbyciu praktyki student przedkłada rejestr zajęć do zaliczenia opiekunowi z uczelni. Opiekun wpisuje ocenę do indeksu w części „Praktyki…” w rubryce „Uwagi” i potwierdza ją w tejże rubryce swoim podpisem. Studenci wypełniają tę część indeksu następująco: w odpowiednich rubrykach wpisują rok akademicki, w którym odbywali praktykę, rok studiów, w rubryce „Czas trwania praktyki” wpisują: semestr letni i liczbę rzeczywiście odbytych godzin praktyki (może ich być więcej niż 40), natomiast w rubryce „Miejsce praktyki” studenci wpisują: Szkoła Podstawowa Nr …… im. …………………… w Kielcach.

Oficjalnego zaliczenia praktyki śródrocznej w indeksie dokonuje Instytutowy Opiekun Praktyk na podstawie — wyrażonego stopniem — zaliczenia praktyki przez opiekuna z ramienia uczelni.

* 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 min.

* * *

FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ

II ROK DRUGIEGO STOPNIA

PODZIAŁ NA GRUPY W CZASIE PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

W LICEUM

PRAKTYKA TRWA

od 6 marca 2018

 w wymiarze 60 godzin

(w każdy wtorek)

MIEJSCE PRAKTYKI

VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego
25-035  Kielce, Aleja Legionów 4

 

GRUPA I

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR EDYTA SĄDEJ

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ALINA BIAŁA

 GODZ.: 9.40 – 14.00 (sala 45)

9.40 – 10.25 2b

10.35 – 11.20 2b

11.25 – 12.10 2a

12.15 – 13.00 2a

13.15 – 14.00 omówienie

Lp. Nr albumu
1. 118871
2. 121142
3. 119100
4. 117900
5. 119226
6. 121218
7. 119643

 

GRUPA II

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR KAMILLA LEWKOWICZ

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ROMAN STARZ

 GODZ.: 8.00  – 11.20 (sala 44)

8.00 – 8.45 2f

8.50 – 9.35 2f

9.40 – 10.25 omówienie

(12.15-13.00 2g)

Lp. Nr albumu
1. 108727
2. 119205
3. 118835
4. 119026
5. 119444
6. 119536
7. 119944

 

GRUPA III

(od 10 października 2017)

NAUCZYCIEL- OPIEKUN PRAKTYKI: MGR JUSTYNA TERLECKA-HEINICH

OPIEKUN Z RAMIENIA UCZELNI: DR HAB. ALINA BIAŁA

GODZ.: 8.00  – 11.20 (sala 47)

8.00 – 8.45 3f

8.50 – 9.35 3f

9.40 – 10.25 2c

10.35 – 11.20 omówienie

(10 października 2017 praktyka rozpoczyna się o 8.50)

Lp. Nr albumu Grupa
1. 115589 3
2. 115213 3
3. 115189 3
4. 115276 3
5. 116340 3
6. 110992 3
7. 115136 3

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

 organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dla studentów II roku filologii polskiej studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 1. Praktyka śródroczna  z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej obejmuje 60 godzin *
 2. Obowiązki studenta w czasie praktyki śródrocznej (orientacyjny podział godzin dla grupy liczącej 7 osób):

– spotkanie organizacyjne z nauczycielem-opiekunem praktyki i opiekunem praktyki z ramienia uczelni

(zapoznanie z planem praktyki i zasadami jej zaliczenia) – 1 godz.

– hospitacja lekcji nauczyciela-opiekuna praktyki (1 lekcja z literatury, 1 lekcja z nauki o języku) – 2 godz.

– omówienie hospitowanych lekcji nauczyciela-opiekuna praktyki – 1 godz.

– przeprowadzenie 4 lekcji pod opieką nauczyciela (2 lekcje z literatury, 2 lekcje z nauki o języku) – 4 godz.

– omówienie przeprowadzonych lekcji (4 x 1/3 godz.) – 1 i 1/3 godz.

– hospitacja lekcji studentów z grupy metodycznej (4 godz. x 6) – 24 godz.

– aktywny udział w omówieniu hospitowanych lekcji studentów (4 x 6 x 1/3 godz.) – 8 godz.

– inne czynności: np. sprawdzanie zeszytów, prac klasowych, przygotowanie pomocy dydaktycznych itp. – 14 i 2/3 godz.

– spotkanie z pedagogiem szkolnym – 1 godz.

– spotkanie z dyrekcją szkoły – 1 godz.

– zapoznanie się z dokumentacją szkoły (plan pracy szkoły, statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy szkoły, arkusze ocen,  praca biblioteki) – 2 godz.

Łącznie: 60 godz.

 1. W zależności od potrzeb i możliwości szkoły mogą następować przesunięcia godzin w obrębie wyszczególnionych zajęć.
 2. W zajęciach uczestniczy jednocześnie cała grupa metodyczna studentów.
 3. Przebiegiem praktyki kieruje nauczyciel-opiekun praktyki, do którego należy:

– szczegółowy przydział czynności dla studentów odbywających praktykę,

– pomoc studentowi w przygotowaniu konspektu lekcji,

– zatwierdzenie konspektu lekcji studenta i dopuszczenie do prowadzenia lekcji, potwierdzone podpisem

nauczyciela na  konspekcie,

– omówienie przeprowadzonych lekcji,

– potwierdzenie podpisem w zeszycie praktyk prowadzonym przez studenta odbytych przez niego zajęć.

 1. Nadzór ze strony uczelni sprawuje opiekun poprzez:

– uzgadnianie z nauczycielem-opiekunem praktyki szczegółów odbywania praktyki śródrocznej,

– hospitowanie lekcji,

– udział w omawianiu hospitowanych lekcji,

– pełnienie roli doradcy.

 1. Student prowadzi rejestr zajęć wykonywanych w czasie praktyki śródrocznej wg wzoru:
DATA KLASA RODZAJ ZAJĘCIA LICZBA GODZIN POTWIERDZENIEprzez nauczyciela

odbycia zajęć

………….…………. ………………………… Np.:Hospitacja lekcji „TEMAT”.

Przeprowadzenie i omówienie lekcji „TEMAT”.

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie hospitowania lekcji student notuje w zeszycie dane dotyczące lekcji (temat, metody, formy pracy, środki dydaktyczne itp.), w punktach zapisuje przebieg lekcji, a także zamieszcza własne uwagi dotyczące lekcji.

 1. Po odbyciu praktyki student przedkłada rejestr zajęć do zaliczenia opiekunowi z uczelni. Opiekun wpisuje ocenę do indeksu w części „Praktyki…” w  rubryce „Uwagi” i potwierdza ją w tejże rubryce swoim podpisem. Studenci wypełniają tę część indeksu następująco:  w odpowiednich rubrykach wpisują rok akademicki, w którym odbywali praktykę, oraz rok studiów, w rubryce „Czas trwania praktyki” wpisują: semestr zimowy i liczbę rzeczywiście odbytych godzin praktyki (może ich być więcej niż 60), natomiast w rubryce „Miejsce praktyki”  studenci wpisują: …. Liceum Ogólnokształcące im. ……….. w Kielcach. Oficjalnego zaliczenia praktyki śródrocznej w indeksie dokonuje Instytutowy Opiekun Praktyk na podstawie — wyrażonego stopniem — zaliczenia praktyki przez opiekuna z uczelni.

* 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 min.

* * *

REGULAMIN I INSTRUKCJE

(Instrukcje dotyczące praktyki śródrocznej mają charakter orientacyjny – podział godzin na poszczególne czynności w danym roku akademickim zależy od liczby studentów w grupie)

Dokumentacja praktyk studenckich w IFP UJK – DZIENNIK PRAKTYK (*.doc)

Dokumentacja praktyk studenckich w IFP UJK – DZIENNIK PRAKTYK(*.pdf)

 

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk znajdują się również na stronie:    http://praktyki.ujk.edu.pl

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PRAKTYKA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI

METODYCZNO-PRZEDMIOTOWEJ

Z JĘZYKA POLSKIEGO w szkole podstawowej

W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ

UJK w KIELCACH

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 stycznia 2012 r . w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela )

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

(LICENCJACKIE)

 

Na studiach licencjackich pierwszego stopnia realizowana jest „Praktyka metodyczno–przedmiotowa z języka polskiego w szkole podstawowej”,

która obejmuje 120 godzin i kończy się zaliczeniem z oceną ( 6 pkt. ECTS).

 

Praktyka realizowana jest w dwóch etapach:

 1. Praktyka śródroczna 60 godzin (w czwartym semestrze);
 2. Praktyka ciągła 60 godzin  w czwartym semestrze po wakacjach (wrzesień).

 

UWAGA!

FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ:

Praktyka śródroczna:

40 godzin w czwartym semestrze

20 godzin w piątym semestrze

 

* * *

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

PRAKTYKA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM I W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ (LICEUM)

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI

METODYCZNO-PRZEDMIOTOWEJ

Z JĘZYKA POLSKIEGO w GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ

UJK w KIELCACH

 

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela )

 

Na studiach licencjackich drugiego stopnia realizowana jest „Praktyka metodyczno—przedmiotowa z języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”,

która obejmuje 120 godzin i kończy się zaliczeniem z oceną ( 6 pkt. ECTS).

 

Praktyka realizowana jest w dwóch etapach:

 1. Praktyka ciągła w GIMNAZJUM – 60 godzin (w drugim semestrze po wakacjach – we wrześniu) – ostateczny termin zaliczenia: 31 października;
 2. Praktyka śródroczna w SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ – 60 godzin (w trzecim semestrze) – ostateczny termin zaliczenia: 31 stycznia.

 

*  *  *

Studenci, którzy odbywają praktyki muszą posiadać:

 1. udokumentowane szkolenie w zakresie BHP,
 2. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie NW oraz OC studenta,
 3. dowód tożsamości,
 4. identyfikator.

* * *

CELE PRAKTYKI

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) określone zostały standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

         Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. (Moduł 3, pkt 3).

 

            W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

 

 1. zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana,

w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych  oraz prowadzonej dokumentacji;

 

 1. obserwowanie:

 

 1. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
 2. toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
 3. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
 4. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
 5. sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
 6. sposobu oceniania uczniów,
 7. sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
 8. dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania  i postaw uczniów,

i.funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów,  z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów

szczególnie uzdolnionych,

j.działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  i zachowania dyscypliny,

k.organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);

 

 1. współdziałanie z opiekunem praktyk w:

 

 1. planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
 2. organizowaniu pracy w grupach,
 3. przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
 4. wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy  dydaktycznej,
 5. kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
 6. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 7. organizowaniu przestrzeni klasy,
 8. podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 1. pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

 

 1. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
 2. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
 3. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
 4. wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
 5. dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
 6. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 7. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
 8. dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 9. diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
 10. podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 11. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych,

nieprzestrzegania ustalonych zasad,

 1. podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

 

 1. analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

 

 1. prowadzenie dokumentacji praktyki,
 2. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
 3. ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
 4. ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
 5. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
 6. f. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).